คำสงวนสิทธิ์

© 1992-2020 ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป (“เอชแอลจี”) คำสงวนลิขสิทธิ์
เอชแอลจีจัดทำเว็บไซต์และบทความนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทางสื่อที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงให้เป็นเนื้อหาล่าสุดในช่วงเวลานั้นๆแล้ว จะไม่มีการรับรอง ว่าข้อมูลดังกล่าวยังมีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นข้อมูลล่าสุดแล้ว ข้อมูลทุกรูปแบบที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โลโก้ รูปภาพ ชาร์ต ข้อความ หรือเนื้อหารูปแบบต่างๆ เป็นทรัพย์สินของเอชแอลจีแต่เพียงผู้เดียว นอกเสียจากว่าจะมีการกล่าวหรืออ้างอิงถึงอย่างชัดเจน
เว็บไซต์เอชแอลจี ไม่มีข้อมูลในรูปแบบใดๆที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นการสร้างความเกี่ยวพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกความ แก่ผู้อ่าน และเอชแอลจี หรือตัวแทน หรือการให้คำแนะนำทางกฎหมาย หรือการให้คำปรึกษาจากมืออาชีพ หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ
ลูกค้า ผู้เข้าใช้ หรือผู้อ่าน ไม่ควรกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เอชแอลจี โดยไม่มีเจตนาในการค้นหาข้อมูลทางกฎหมาย หรือขอคำแนะนำจากมืออาชีพอย่างเหมาะสมในข้อเท็จจริงและสถานการณ์เฉพาะดังกล่าว ดังนั้น เอชแอลจีจะไม่รับผิดชอบต่อสูญเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นการเข้าใช้หรือความน่าเชื่อถือของวัตถุที่อยู่ในเว็บไซต์เอชแอลจี ทางเอชแอลจี ขอปฎิเสธอย่างชัดแจ้งโดยใช้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อความรับผิดชอบหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้

เว็บไซต์และเนื้อหา บทความ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากกรรมการผู้จัดการของเอชแอลจี

เอชแอลจีเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก และเว็บไซต์ภายนอกอาจมีการเชื่อมโยงมายังเอชแอลจีเว็บไซต์ ทั้งนี้เอชแอลจีจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการดำเนินการของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว
เอชแอลจีไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันถึงความปลอดภัย ของการสื่อสารใดๆที่สื่อสารโดยอีเมลผ่านศูนย์ข่าวของเอชแอลจี หรือผ่านทางเอชแอลจีเว็บไซต์

หมายเหตุเรื่องการรักษาความลับ:
เนื้อหาของข้อความอีเมลนี้และไฟล์แนบใด ๆ มีไว้สำหรับผู้รับที่ระบุไว้เท่านั้นและอาจมีข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลชั้นสูง ซึ่งอาจได้รับการปกป้องโดยกฎหมายจากการนำไปเปิดเผย หากคุณไม่ใช่ผู้รับที่ได้ระบุไว้ให้รับข้อความ หรือเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบุคคลนั้น หรือหากข้อความนี้ถูกส่งไปที่คุณโดยความผิดพลาด กรุณาแจ้งผู้ส่งโดยการตอบกลับผ่านอีเมลนั้นทันที แล้วลบข้อความนี้พร้อมกับไฟล์ที่แนบมาด้วยทั้งหมด หากคุณไม่ใช้ผู้รับที่เราตั้งใจส่งให้จริง จากการอ่านข้อความนี้ คุณยอมรับว่าการนำไปใช้ เผยแพร่ จัดทำสำเนา เก็บข้อความหรือข้อมูลที่แนบมาในอีเมลนี้ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด