โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติโดมินิกา

Dominica Citizenship by Investment Program

โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติโดมินิกาคืออะไร?

โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติโดมินิกา เป็นโปรแกรมที่ผู้สมัครอาจเลือกตัวเลือกในการลงทุนผ่านการบริจาค ซึ่งเริ่มต้นที่ 100,000 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้สมัครคนเดียว หรือตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเริ่มต้นที่ 200,000 เหรียญสหรัฐ โดมินิกา สำหรับผู้สมัครภายใต้ตัวเลือกการบริจาค หรือตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้

มูลค่าการบริจาคขั้นต่ำ: 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

มูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขั้นต่ำ: 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • การได้รับสิทธิพลเมืองตลอดชีพซึ่งสามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่สามารถเข้าร่วมได้คือคู่สมรส บุตรที่มีอายุมากถึง 30 ปี ผู้ปกครองและปู่ย่าตายาย และพี่น้องที่มีอายุถึง 25 ปี สถานะภาพโสดและไม่มีบุตร
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ
 • มีการจัดการด้านภาษีที่น่าสนใจ
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนสัญชาติโดมินิกา

 • ได้รับสิทธิพลเมืองตลอดชีพ สามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้
 • ยอมรับการถือสองสัญชาติ
 • ผู้ติดตามได้แก่
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี ที่ยังศึกษาอยู่และอาศัยอยู่ด้วยกัน
  • บุตรสาวที่อายุไม่เกิน 25 ปีที่ยังไม่แต่งงานและอาศัยอยู่กับผู้สมัคร
  • ผู้ปกครองและปู่ย่าตายาย
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขกำหนดด้านภาษา
 • มีการจัดการด้านภาษีที่น่าสนใจ
 • สามารถสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศโดมินีกา
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษาหรือประสบการณ์ในการจัดการบริหารมาก่อน
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ทางเลือกสำหรับการลงทุนรับสัญชาติโดมินิกา

  1. การบริจาคให้กับกองทุนของรัฐ (Donation)

การลงทุนขั้นต่ำ:

 • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครจำนวน 1 ท่าน
 • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครและคู่สมรส
 • 175,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครที่อยู่ภายใต้การดูแล จำนวนถึง 3 ท่าน (โดยพี่น้องไม่สามารถเข้าร่วม)
 • 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ติดตามเพิ่มเติม อายุไม่ถึง18 ปี
 • 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อผู้ติดตามเพิ่มเติม อายุเกิน 18 ปี
  1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลที่มีมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ ต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งเป็นการลงทุน ได้สัญชาติ

ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิเช่น การตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ค่าธรรมเนียมการยื่นสมัคร ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่นๆ

เงื่อนไข

 • อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครการลงทุน ได้สัญชาติต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
 • เตรียมจดหมายขอยื่นรับสิทธิ์สำหรับการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ เพื่อยื่นแก่รัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติการยื่นขอสิทธิ์พลเมือง
 • ผู้สมัครต้องมีการบริจาคหรือลงทุนตามมูลค่าที่มีในเงื่อนไข
 • การยื่นขอรับสิทธิ์ต้องส่งผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ (6-8 เดือน)

 • เตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติและชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้และค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 • เตรียมเอกสารไว้ยื่นกับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเท่านั้น
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)จะออกให้เมื่อได้รับการอนุมัติการเป็นพลเมืองแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ

โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติโดมินิกา เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยผ่านการลงทุน ได้สัญชาติที่ได้รับการยินยอมและการบริจาคให้แก่ประเทศโดมินิกา

ทางเลือกในการลงทุน ได้สัญชาติมีดังนี้

การบริจาคให้กับกองทุนของรัฐ (Economic Diversification Fund)

 • บริจาคเงินจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครจำนวน 1 ท่าน
 • บริจาคเงินจำนวน 175,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครหลักและคู่สมรส
 • บริจาคเงินจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับครอบครัว จำนวนถึง 3 ท่าน
 • บริจาคเงินจำนวน 25,000 หรือ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้น จำนวนเงินมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุและคุณลักษณะของผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

 • ลงทุนจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ และ ต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี (และสามารถทำการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ภายใต้โปรแกรมการลงทุน ได้สัญชาติหลังจากถือครองมาแล้ว 5 ปี)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม และลงทุนในตัวเลือกการลงทุน ได้สัญชาติอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้ยื่นสมัครที่ได้รับการห้าม ได้แก่ผู้ยื่นสมัครจากสัญชาติของประเทศดังนี้

 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศเกาหลีเหนือ
 • ประเทศซูดาน
 • ประเทศซีเรีย

สัญชาติที่ได้รับการต้องห้ามข้างต้นนี้ สามารถยื่นสมัครสัญชาติทางเลือกกับประเทศโดมินิกาได้ หากผ่านเกณฑ์ดังนี้

 • ต้องไม่มีการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศต้องห้ามดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี
 • ต้องไม่มีสินทรัพย์สำคัญอยู่ในประเทศใดก็ตามในรายชื่อประเทศต้องห้าม และ
 • ต้องไม่มีการทำธุรกิจใดๆ หรือทำกิจการใดๆที่คล้ายคลึงกับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมหรือบางส่วน กับประเทศหรือภายในประเทศในรายชื่อต้องห้าม
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่อายุถึง 30 ปี
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และ/หรือผู้ที่ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้สมัครหลักอยู่
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรส และยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
 • พี่น้องที่มีอายุถึง 25 ปี สถานะโสดและไม่มีบุตร

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของโดมินิกาอนุญาตให้สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือ visa-on-arrival ได้มากกว่า 140 ประเทศ รวมถึง ฮ่องกง สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และประเทศในกลุ่มเชงเก้น

โดมินิกายอมรับการถือสองสัญชาติ และสัญชาติสามารถถือครองได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อให้สมาชิกรุ่นที่ 2 (บุตรต้องกำเนิดหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติ) และสมาชิกรุ่นที่ 3 (ไม่สามารถยื่นสมัครได้ทันที ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนั้นๆ)

   ขั้นตอนการดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 3-5 เดือน

ไม่ ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเข้าพำนักอาศัยในประเทศโดมินิกาก่อนที่จะได้รับสัญชาติ

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน ได้สัญชาติ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

ผู้สมัครสามารถใช้เงินลงทุน ได้สัญชาติจากเพื่อนหรือครอบครัวในการลงทุนได้ โดยส่วนมากแล้ว เอกสารเพิ่มเติมจะทำการขอจากผู้ที่ช่วยสนับสนุนในก้อนเงินลงทุนนั้นๆ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager