DOMINICA

Citizenship by Investment Program

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติของโดมินิกาผ่านการลงทุนคืออะไร?

โครงการ วีซ่า นักลงทุน เครือรัฐดอมินิกา นี้เป็นโครงการที่จะได้มาซึ่ง สัญชาติโดยการลงทุน ผู้สมัครอาจเลือกตัวเลือกการบริจาค ซึ่งเริ่มต้นที่ 100,000 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้สมัครคนเดียว หรือตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเริ่มต้นที่ 200,000 เหรียญสหรัฐ โดมินิกา สำหรับผู้สมัครภายใต้ตัวเลือกการบริจาค หรือตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้

 • การได้รับสิทธิพลเมืองตลอดชีพซึ่งสามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่สามารถเข้าร่วมได้คือคู่สมรส บุตรที่มีอายุมากถึง 30 ปี ผู้ปกครองและปู่ย่าตายาย และพี่น้องที่มีอายุถึง 25 ปี สถานะภาพโสดและไม่มีบุตร
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ
 • มีการจัดการด้านภาษีที่น่าสนใจ
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุน ได้สัญชาติ

 • ได้รับสิทธิพลเมืองตลอดชีพ สามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้
 • ยอมรับการถือสองสัญชาติ
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดู ที่สามารถเข้าร่วมได้
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุมากถึง 30 ปี
  • ผู้ปกครองและปู่ย่าตายาย
  • พี่น้องที่มีอายุถึง 25 ปี สถานะภาพโสดและไม่มีบุตร
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขกำหนดด้านภาษา
 • มีการจัดการด้านภาษีที่น่าสนใจ
 • สามารถสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศโดมินีกา
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษาหรือประสบการณ์ในการจัดการบริหารมาก่อน
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ทางเลือกสำหรับการลงทุน ได้สัญชาติ

  1. การบริจาคให้กับกองทุนของรัฐ (Donation)

การลงทุนขั้นต่ำ:

 • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครจำนวน 1 ท่าน
 • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครและคู่สมรส
 • 175,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครที่อยู่ภายใต้การดูแล จำนวนถึง 3 ท่าน (โดยพี่น้องไม่สามารถเข้าร่วม)
 • 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลเพิ่มเติม อัตราการลงทุนขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับอายุและลักษณะของผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
  1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลที่มีมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ ต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งเป็นการลงทุน ได้สัญชาติ

ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิเช่น การตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ค่าธรรมเนียมการยื่นสมัคร ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่นๆ

เงื่อนไข

 • อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครการลงทุน ได้สัญชาติต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
 • เตรียมจดหมายขอยื่นรับสิทธิ์สำหรับการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ เพื่อยื่นแก่รัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติการยื่นขอสิทธิ์พลเมือง
 • ผู้สมัครต้องมีการบริจาคหรือลงทุนตามมูลค่าที่มีในเงื่อนไข
 • การยื่นขอรับสิทธิ์ต้องส่งผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น
  ทางเลือกสำหรับการลงทุน ได้สัญชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการ (3-5 เดือน)

 • เตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติและชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้และค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)จะออกให้เมื่อได้รับการอนุมัติการเป็นพลเมืองแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ

   ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager