วีซ่าสตาร์ทอัพฝรั่งเศสคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่าสตาร์ทอัพของฝรั่งเศสออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่มที่สามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและได้รับการพิจารณาจากองค์กรที่กำหนด โปรแกรมนี้มีข้อผูกมัดทางการเงินขั้นต่ำ 195,000 ยุโร ผู้ที่ผ่านการสมัครจะได้รับบัตรผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบ 4 ปีและสามารถต่ออายุได้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัยได้ทุก 4 ปี
 • ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
 • สามารถเข้าถึงสิทธิ์การศึกษาและระบบการรักษาพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเช้งเก้นได้ (26 ประเทศ) สำหรับระยะเวลามากถึง 6 เดือน ต่อปี
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านการศึกษาและระดับภาษา
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร หรือสิทธิ์พลเมืองหลังจาก 5 ปีของการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

การลงทุน

 • การลงทุนกับ Incubation จำนวน 195,000 ยูโร สำหรับ incubation เป็นระยะเวลา 4 ปี
 • การลงทุนกับ incubation จำเป็นต้องลงทุนจำนวน 30,000 ยูโร เพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาไอเดีย start-up
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงในแผนธุรกิจ start-up ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

เงื่อนไข

 • ต้องแสดงทรัพย์กรทางการเงินว่าเท่าเทียมกับรายได้รายปีขั้นต่ำของฝรั่งเศส
 • สร้างโครงการ Start-up ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และเข้าร่วมนิติบุคคลในฝรั่งเศส
 • ต้องถูกได้รับการคัดเลือกโดย incubator ที่กำหนดในประเทศฝรั่งเศส และได้รับการอนุมัติจากตัวแทนรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (DIRECCTE)
 • ต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • มีการประเมินความเหมาะสม และการคัดเลือกโดย incubator
 • ได้รับหนังสือแสดงความเจตจำนงค์จาก incubator ที่กำหนดไว้
 • ได้รับหนังสือยอมรับจากตัวแทนของรัฐบาล
 • ส่งแบบฟอร์มเอกสารการยื่นสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารตามที่กำหนด
 • กงสุลฝรั่งเศสในประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัยอยู่ จะทำการออก Talent Passport Visa เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่ออนุญาติให้ผู้สมัครและครอบครัวที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเดินทางไปยังฝรั่งเศสได้
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสในระยะเวลา 3 เดือน
 • นายอำเภอท้องถิ่นที่มีอำนาจจะออก Passport Talent ให้มีสิทธิ์พำนักอาศัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 4 ปี
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager