วีซ่านักลงทุนฝรั่งเศส สำหรับผู้ประกอบการ คืออะไร?

วีซ่าประเภทนี้ ถูกเสนอให้กับชาวต่างชาตินอกเหนือจากสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจพิเศษยุโรป ที่ต้องการก่อตั้งบริษัทในประเทศฝรั่งเศส โดยขึ้นอยู่กับประเภท ลักษณะ และแนวทางแบบแผนทางธุรกิจ ตลอดจนระยะเวลาในธุรกิจนั้นๆ
วีซ่านักลงทุนฝรั่งเศส จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 ไปจนถึง 4 ปี และสามารถขยายหรือต่ออายุได้

สิทธิประโยชน์ของวีซ่า ฝรั่งเศส

 • ต่ออายุการมีถิ่นที่อยู่ในฝรั่งเศสตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 4 ปี
 • ผู้ติดตามได้แก่
  • คู่สมรส
  • บุตรที่อายุไม่เกิน 18 ปี
 • สิทธิในการอาศัย เรียน หรือ ทำงานในประเทศฝรั่งเศส
 • สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ การศึกษา และสวัสดิการ
 • สามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มแชงก์เก้น (26 ประเทศ) มีระยะเวลาวีซ่าสูงสุดถึง 6 เดือน
 • ไม่จำกัดพื้นฐานทางภาษา
 • สามารถต่อยอดในการขอสัญชาติฝรั่งเศสหลังจากอาศัยอยู่ในประเทศเมื่อครบ 5 ปี ขึ้นไป

  Request for more information  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีแบบแผนที่แท้จริง หรือประสงค์จัดตั้งธุรกิจที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงในฝรั่งเศส
  • มีการลงทุนอย่างน้อย 30,000 ยูโรในธุรกิจที่วางแผนไว้
  • มีรายได้ที่เพียงพอซึ่งสอดคล้องกับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานแห่งชาติฝรั่งเศสล่าสุด (SMIC)

  แผนการลงทุน

  • ส่งแบบแผนทางธุรกิจโดยประเมินตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และ ระบุกลุ่มเป้าหมาย
  • เปิดบัญชีบริษัทในฝรั่งเศสเพื่อระดมทุน
  • จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทและดำเนินการในประเทศฝรั่งเศส

  ระยะเวลาดำเนินการ (4-6 เดือน)

  • เปิดบัญชีบริษัทในฝรั่งเศสเพื่อระดมทุน
  • ดำเนินการตามขั้นตอนของ DRIEETS เพื่อขอรับจดหมายอนุมัติแบบแผนการจัดตั้งธุรกิจ
  • จดทะเบียนบริษัทให้มีสภาพนิติบุคคลที่สำนักงานทะเบียนการค้า (RCS) ในพื้นที่ที่บริษัทได้จดทะเบียน
  • ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุนฝรั่งเศสระยะยาวที่สถานทูตฝรั่งเศสในประเทศที่ตนพักอาศัยอยู่
  • เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสและยื่นคำขอมีถิ่นที่อยู่ ภายใน 3 เดือน ก่อนวีซ่าระยะยาวหมดอายุ

  Contact An Office Nearest To You

  With 30 years of immigration experience, each of Harvey Law Group’s lawyers carefully studies each client’s needs, resources and determines the immigration solution that best aligns with our client’s vision and values.

   Request for more information   คำถามที่พบบ่อย วีซ่า ฝรั่งเศส สำหรับผู้ประกอบการ

   วีซ่าประเภทนี้คือโปรแกรมที่มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งบริษัทในต่างประเทศ นอกเหนือจากสหภาพยุโรป และ เขตเศรษฐกิจพิเศษยุโรป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ เงื่อนไข ระยะเวลา ตลอดจนระยะเวลาของโครงการนั้นๆ ซึ่งวีซ่าประเภทดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 4 ปี

   เพื่อให้สามารถยื่นคำขอ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร หรือ หลักฐานต่อไปนี้

   • หลักฐานการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า, หรือ มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
   • แบบแสดงแผนและแนวทางทางธุรกิจในฝรั่งเศส ผู้สมัครจะต้องได้รับจดหมายรับรองการจัดตั้งธุรกิจภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า “DRIEETS”
   • สถานประกอบการต้องตั้งหรือจดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศส
   • ลงทุนอย่างน้อย 30,000 ยูโร ในประเภทธุรกิจที่ได้วางไว้
   • งบการเงินประจำปีต้องเพียงพอกับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายแห่งชาติ (SMIC) ลงวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 20,40 ยูโร

   คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมายและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้สมัคร สามารถสมัครวีซ่านักลงทุนฝรั่งเศส-ครอบครัว ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะสามารถพักอาศัยและทำงานในประเทศฝรั่งเศสจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ

   บุคคลสัญชาติอัลจีเรียไม่สามารถสมัครโปรแกรมนี้ได้ เนื่องจากมีข้อตกลงระหว่างประเทศฝรั่งเศส-อัลจีเรีย

   ผู้สมัครคนหลักต้องอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เด็กซึ่งเป็นผู้ติดตามของผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 18 ปี

   ไม่มีการขอเอกสารทางการแพทย์ก่อนการสมัครโปรแกรมดังกล่าว

   วีซ่านักลงทุนฝรั่งเศสประเภทนี้อนุญาตให้อยู่ในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ 1ปี สูงสุด 4ปี  ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ระยะเวลาไปจนถึงแบบแผนธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม สามารถขยายอายุได้เช่นกัน

   คู่สมรสตามกฏหมายและบุตรที่อายุไม่ถึง 18 ปี จะได้สิทธิ์เช่นเดียวกับผู้สมัครคนหลักในสถานะ ผู้ติดตาม

   คู่สมรสสามารถสมัครวีซ่านักลงทุนสำหรับครอบครัว ระยะเวลาวีซ่าจะอยู่ได้เท่าผู้สมัครคนหลัก ส่วนเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปีก็สามารถทำได้ โดยจะได้รับเอกสารเดินทางสำหรับผู้เยาว์

   ผลประโยชน์ของการถือวีซ่านักลงทุนฝรั่งเศสสำหรับผู้ประกอบการ

   • สามารถต่ออายุการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสสูงสุดถึง 4 ปี
   • สิทธิในการอาศัยและทำงานในฝรั่งเศส
   • สิทธิในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ถึง 26 ประเทศเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนต่อปี
   • สิทธิในการเข้าถึงหรือได้รับการศึกษาและสวัสดิการในมาตรฐานที่ดี
   • สิทธิในการขอมีถื่นที่อยู่ถาวรในฝรั่งเศสหากมีวีซ่าและอยู่อาศัยในฝรั่งเศสมาไม่น้อยกว่า5 ปี

   ผู้สมัครต้องมีรายได้ประจำปีให้เพียงพอกับกฏหมายค่าแรงขั้นต่ำ (SMIC) ซึ่งบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคมที่ 2566 ผ่านมา 20,511.40 ยูโรต่อปี

   ผู้สมัครต้องลงทุนอย่างต่ำ 30,000 ยูโรในธุรกิจที่ได้วางแผนไว้

   ขั้นตอนในการสมัครคำขอวีซ่านักลงทุนฝรั่งเศสสำหรับผู้ประกอบการ

   ขั้นตอนที่1: ผู้สมัครต้องเปิดบัญชีของบริษัทในประเทศฝรั่งเศสไว้สำหรับการลงทุน

   ขั้นตอนที่1: ผู้สมัครต้องเปิดบัญชีของบริษัทในประเทศฝรั่งเศสไว้สำหรับการลงทุน

   ขั้นตอนที่2: ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของ DRIEETS โดยส่งเอกสารประกอบแผนธุรกิจที่ถูกต้องเพื่อรับจดหมายรับรองว่ามีอยู่จริงและมีแผนที่แน่นอนในการตั้งธุรกิจในประเทศฝรั่งเศส

   ขั้นตอนที่3: ผู้สมัครจะต้องประกอบกิจการในบริษัทที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งดำเนินกิจการในประเทศฝรั่งเศส

   ขั้นตอนที่4: ผู้สมัครต้องสมัครวีซ่านักลงทุนฝรั่งเศส ณ สถานทูตฝรั่งเศสหรือกงสุล ในประเทศที่ตนพำนักอยู่

   ขั้นตอนที่5: ผู้สมัครต้องเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศส เพื่อดำเนินการขอรับการได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศฝรั่งเศสภายใน 3 เดือนก่อนวีซ่า Long-Stay หมดอายุ ณ สถานที่ราชการในแต่ละจังหวัดซึ่งตนได้พักอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

   สามารถติดต่อ HLG เพื่อขอรับแบบฟอร์มและแบบสอบถาม หากคุณมีความประสงค์สมัครวีซ่านักลงทุนฝรั่งเศส

   ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น และยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายและข้อบังคับแต่เพียงผู้เดียว

   ค่าธรรมเนียม จำนวน
   จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 300 ยูโร
   วีซ่าระยะยาว 99 ยูโร ต่อ 1 ท่าน
   บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ 250 ยูโร ต่อ 1 ท่าน
   อาการแสตมป์ 19 ยูโร ต่อ 1 ท่าน
   เอกสารเดินทางสำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 45 ยูโร ต่อ บุตร 1 คน

   เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ