FRANCE

Talent Passport - Investor

FRANCE TALENT PASSPORT FOR INVESTOR

วีซ่า นักลงทุน ฝรั่งเศส Talent Passport โปรแกรมนี้มีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 300,000 ยูโร ในโครงการที่ตั้งใจในฝรั่งเศสพร้อมการก่อตั้งสร้างงาน การลงทุนทางธุรกิจนี้จะอนุญาตให้นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับบัตรผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบต่ออายุได้ ทุก 4 ปี โปรแกรมสำหรับนักลงทุนในฝรั่งเศสที่อาจนำไปสู่การขอมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรหรือการขอสัญชาติหลังจาก 5 ปี สิทธิในการอยู่อาศัย ทำงาน เรียนที่ฝรั่งเศส เข้าถึงระบบการศึกษาสาธารณะและการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงฟรี และมีเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายภายในเขตเชงเก้น (26 ประเทศ) เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือนต่อปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัยได้ทุก 4 ปี
 • ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
 • สามารถเข้าถึงสิทธิ์การศึกษาและระบบการรักษาพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเช้งเก้นได้ (26 ประเทศ) สำหรับระยะเวลามากถึง 6 เดือน ต่อปี
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านการศึกษาและระดับภาษา
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร หรือสิทธิ์พลเมืองหลังจาก 5 ปีของการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

การลงทุน

  • ลงทุนในมูลค่าขั้นต่ำ 50,000 ยูโร
  • มีความตั้งใจในการลงทุนทั้งหมดเป็นจำนวน 300,000 ยูโร ในโครงการที่เลือกเป็นจำนวนระยะเวลา 4 ปี
  • มีความตั้งใจในการสร้างงานหรือรักษางานสำหรับคนงานฝรั่งเศส

เงื่อนไข

   • ส่งแผนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและการตลาดที่สามารถทำได้จริง
   • เข้าร่วมกับนิติบุคคลในฝรั่งเศสหรือเข้าซื้อกิจการที่มีอยู่แล้วในฝรั่งเศส
   • ถือครองสิทธิ์ 10% ในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทนั้นๆ
   • ต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินลงทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ

   • ส่งแบบฟอร์มเอกสารการยื่นสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารตามที่กำหนด
   • กงสุลฝรั่งเศสในประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัยอยู่ จะทำการออก Talent Passport Visa เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่ออนุญาติให้ผู้สมัครและครอบครัวที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเดินทางไปยังฝรั่งเศสได้
   • ผู้สมัครและครอบครัวต้องเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสในระยะเวลา 3 เดือน
   • นายอำเภอท้องถิ่นที่มีอำนาจจะออก Passport Talent ให้มีสิทธิ์พำนักอาศัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 4 ปี
   • ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager