โปรแกรมการลงทุนวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

โปรแกรมการลงทุนวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (France Talent Passport) เป็นโปรแกรมที่มีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 300,000 ยูโร ในโครงการที่ตั้งใจในฝรั่งเศสพร้อมการก่อตั้งสร้างงาน การลงทุนทางธุรกิจนี้จะอนุญาตให้นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับบัตรผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบต่ออายุได้ ทุก 4 ปี โปรแกรมสำหรับนักลงทุนในฝรั่งเศสที่อาจนำไปสู่การขอมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรหรือการขอสัญชาติหลังจาก 5 ปี สิทธิในการอยู่อาศัย ทำงาน เรียนที่ฝรั่งเศส เข้าถึงระบบการศึกษาสาธารณะและการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงฟรี และมีเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายภายในเขตเชงเก้น (26 ประเทศ) เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือนต่อปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับการลงทุนวีซ่าฝรั่งเศส

 • สามารถต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัยได้ทุก 4 ปี
 • ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
 • สามารถเข้าถึงสิทธิ์การศึกษาและระบบการรักษาพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเช้งเก้นได้ (26 ประเทศ) สำหรับระยะเวลามากถึง 6 เดือน ต่อปี
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านการศึกษาและระดับภาษา
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร หรือสิทธิ์พลเมืองหลังจาก 5 ปีของการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

  Request for more information  เงื่อนไข

  • ส่งแผนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและการตลาดที่สามารถทำได้จริง
  • เข้าร่วมกับนิติบุคคลในฝรั่งเศสหรือเข้าซื้อกิจการที่มีอยู่แล้วในฝรั่งเศส
  • ถือครองสิทธิ์ 10% ในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทนั้นๆ
  • ต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินลงทุน

  การลงทุน

  • ลงทุนในมูลค่าขั้นต่ำ 50,000 ยูโร
  • มีความตั้งใจในการลงทุนทั้งหมดเป็นจำนวน 300,000 ยูโร ในโครงการที่เลือกเป็นจำนวนระยะเวลา 4 ปี
  • มีความตั้งใจในการสร้างงานหรือรักษางานสำหรับคนงานฝรั่งเศส

  ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ส่งแบบฟอร์มเอกสารการยื่นสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารตามที่กำหนด
  • กงสุลฝรั่งเศสในประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัยอยู่ จะทำการออก Talent Passport Visa เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่ออนุญาติให้ผู้สมัครและครอบครัวที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเดินทางไปยังฝรั่งเศสได้
  • ผู้สมัครและครอบครัวต้องเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสในระยะเวลา 3 เดือน
  • นายอำเภอท้องถิ่นที่มีอำนาจจะออก Passport Talent ให้มีสิทธิ์พำนักอาศัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 4 ปี
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 เดือน

  Contact An Office Nearest To You

  With 30 years of immigration experience, each of Harvey Law Group’s lawyers carefully studies each client’s needs, resources and determines the immigration solution that best aligns with our client’s vision and values.

   Request for more information   คำถามที่พบบ่อย

   โปรแกรมการลงทุนวีซ่าประเทศฝรั่งเศส เป็นโปรแกรมที่มีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 300,000 ยูโร ในโครงการที่ตั้งใจในฝรั่งเศสพร้อมการก่อตั้งสร้างงาน การลงทุนทางธุรกิจนี้จะอนุญาตให้นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับบัตรผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบต่ออายุได้ ทุก 4 ปี โปรแกรมสำหรับนักลงทุนในฝรั่งเศสที่อาจนำไปสู่การขอมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรหรือการขอสัญชาติหลังจาก 5 ปี สิทธิในการอยู่อาศัย ทำงาน เรียนที่ฝรั่งเศส เข้าถึงระบบการศึกษาสาธารณะและการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงฟรี และมีเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายภายในเขตเชงเก้น (26 ประเทศ) เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือนต่อปี

   มี 2 ตัวเลือก

   ตัวเลือกที่ 1: ประเภทผู้ก่อตั้ง (Founders)

   ภายใต้ประเภทนี้ ไม่มีเงินทุนขั้นต่ำในการลงทุน การลงทุนประเภทนี้จะเหมือนการลงทุนในโปรแกรม SUV ของแคนาดา ผู้สมัครต้องได้รับใบรับรองจากFrench Tech incubatorแน่นอนว่าการลงทุนในมูลค่ามากจะมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับincubator และFrench Authorities ที่สำคัญที่สุด โครงการต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

   ตัวเลือกที่ 2: ประเภทนักลงทุน (Investors)

   เงินลงทุนขั้นต่ำ300,000 ยูโร ต้องถูกโอนมายังประเทศฝรั่งเศสโดยผู้สมัครหรือบริษัทของผู้สมัคร เงื่อนไขที่สำคัญคือต้องแสดงให้French Authoritiesเห็นว่าการลงทุนนี้จะสามารถสร้างงานสำหรับเศรษฐกิจในฝรั่งเศสได้เนื่องจากไม่มีการกำหนดภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส แต่เราแนะนำให้การลงทุนนี้สร้างงานอย่างน้อย 4 งาน

   ผู้สมัครหลักต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า

   ใช่

   ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความมั่นคงของเงินทุนที่จะลงทุนและอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

   ผู้ถือบัตรผู้มีสิทธิ์พำนักอาศัยสามารถเดินทางไปยัง

     • ประเทศกลุ่มเชงเก้น
     • ดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส: กวาเดอลูป มาร์ตินีก เกาะเรอูนียง มายอต
     • แซงปีแยร์และมีเกอลง

   คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลที่มาอายุน้อยกว่า 18 ปี รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยงดู สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้

   ไม่ได้ เฉพาะคู่สมรสและบุตรจะได้รับบัตรผู้มีสิทธิ์พำนักอาศัยเท่านั้น

   ไม่ได้ เนื่องจากบุตรที่เข้าร่วมได้ต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี แม้ยังคงสถานะนักศึกษาก็ตาม

   ไม่มี โปรแกรมการลงทุนในวีซ่าประเทศฝรั่งเศสไม่มีเงื่อนไขด้านภาษาใดๆ

   ผู้สมัครต้องต่ออายุบัตรซึ่งสามารถต่ออายุได้ง่ายหากผู้สมัครสามารถยืนยันได้ว่ามีการใช้เงินลงทุนไปแล้วและเงื่อนไขในการสร้างงานตรงตามที่กำหนด และกิจกรรมในบริษัทยังคงดำเนินการอยู่

   ผู้สมัครได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนพลเมือง เช่นการสนับสนุนด้านการคุ้มครองทางสังคม ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษา

   สำหรับประเภทผู้ก่อตั้ง (Founders)

   ใช่ incubator จะทำการส่งเงื่อนไขการสนับสนุนไปยังกระทรวงการคลังเพื่อยืนยันว่า incubator ได้ทำการตอบรับผู้สมัครและและมีมุมมองด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การตอบรับจากกระทรวงการคลังหรือกระทรวงกรมแรงงานจะเรียกร้องให้ส่งใบสมัครไปยังกงสุลท้องถิ่น

   ประเภทนักลงทุน (Investors)

   สถานกงสุลจะมองหาความเห็นจากทั้งกระทรวงการคลังหรือกระทรวงกรมแรงงาน ความคิดเห็นนี้ไม่ได้มีการผูกมัดกงสุล

   ภายใต้ประเภทของผู้ก่อตั้ง การลงทุนต้องลงทุนโดยตรงในธุรกิจที่ได้ระบุไว้
   ภายใต้ประเภทผู้ลงทุน การลงทุนต้องลงทุนโดยหรือหรือโดยบริษัท ที่ผู้สมัครต้องถือหุ้นอย่างน้อย 30%

   สามารถทำได้ทั้งสองตัวเลือก

   สามารถยื่นขอสัญชาติได้หลังจาก 5 ปี ถ้าหาก

     • ผู้สมัครต้องให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นสถานที่หลักในการพำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง ที่อยู่หลักคือที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัยประจำ
     • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้ากับสังคมของฝรั่งเศสได้
     • ผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรม

   ข้อสำคัญ

     • พลเมืองเป็นการได้รับการตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบจากการปกครองของฝรั่งเศส
     • คุณสมบัติของสมาชิกในครอบครัวที่สามารถยื่นขอสัญชาติต้องมีเงื่อนไขเดียวกัน

   เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ