MALAYSIA

Malaysia My Second Home (MM2H) Program

โปรแกรม My second Home ในมาเลเซียคืออะไร?

โครงการ วีซ่า นักลงทุน โปรแกรมบ้านหลังที่สองใน มาเลเซีย นี้จะมอบวีซ่าที่มีอายุ 5 ปี และสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง ซึ่งสามารถต่ออายุได้ สำหรับนักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โปรแกรมนี้เริ่มต้นที่ 36,000 ดอลลาร์สหรัฐ และโดยทั่วไปจะดำเนินการภายในเวลาไม่ถึง 6 เดือน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากมาเลเซีย

 • มีค่าครองชีพต่ำ วิถีชีวิตดี ภูมิประเทศที่น่าสนใจ ธุรกิจเป็นมิตร ได้รับการละเว้นภาษีในลาบวน (Labuan) อัตราการหมุนเวียนของเงินต่ำแต่มีความแข็งแรงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
 • มีวัฒนธรรมหลากหลายและเป็นสากลเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเหมือนภาษาหลักในการทำธุรกิจและการสื่อสารกับคนมาเลเซีย จีนและอินเดีย
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลระดับสากลและระดับโลก
 • การถือครองสินทรัพย์โดยชาวต่างชาติมีเงื่อนไขที่สามารถยืดหยุ่นได้ โดยลงทุนเริ่มต้นที่ 600,000 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับกัวลาลัมเปอร์ และจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

การลงทุน

 • ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี:
  • ต้องฝากเงินจำนวน 300,000 ริงกิตมาเลเซีย
  • สามารถถอนได้ 150,000 ริงกิตมาเลเซีย หลังจาก 1 ปี ของการฝากสำหรับการอนุมัติค่าใช้จ่าย
 • ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป:
  • ต้องฝากเงินจำนวน 150,000 ริงกิตมาเลเซีย
  • สามารถถอนได้ 50,000 ริงกิตมาเลเซีย หลังจาก 1 ปี ของการฝากสำหรับการอนุมัติค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในประเทศมาเลเซีย

 • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับวีซ่าการเดินทางเข้าประเทศ (Renewable multiple entry social visit)ที่มีระยะเวลา 10 ปี สามารถต่ออายุได้ ตราบใดที่ผู้สมัครยังมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
 • สามารถพำนักอาศัยได้ตามที่ผู้สมัครต้องการ และผู้ถือวีซ่านี้สามารถเดินทางออกจากมาเลเซียได้ทุกเมื่อ
 • ผู้ถือ MM2H สามารถซื้อสินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยได้ทั้งแบบ Freehold และ Leasehold โดยมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย แต่ต้องมีโฉนดที่ดินเป็นชื่อของตน
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่สมรสที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี สามารถเข้าร่วมได้
 • โปรแกรมนี้ไม่มีโควตาจำกัด และสามารถออกวีซ่าให้ได้เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทำแบบฟอร์มออนไลน์ให้เรียบร้อย และเตรียมเอกสารตามเงื่อนไข
 • เตรียมเอกสารและจัดส่งเอกสารการสมัคร
 • ได้รับจดหมายรับรอง (Conditional Approval Letter)
 • เดินทางมายังประเทศมาเลเซียเพื่อ
  • เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไหนก็ได้ในมาเลเซีย
  • ซื้อหรือยื่นส่งประกันสุขภาพที่สามารถใช้ในมาเลเซียได้
  • ได้รับใบรับรองทางการแพทย์จากแพทย์ในพื้นที่
 • ส่งเอกสารที่ยังคงเหลือ
  • ใบรับรองการนำฝากเงิน เงื่อนไขประกันสุขภาพและรายงานรับรองแพทย์
 • ได้รับวีซ่า

เงื่อนไข

 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์หลักต้องมีรายได้เดือนละ 10,000
  ริงกิตมาเลเซีย
 • หลักฐานที่แสดงให้รู้ว่าทรัพย์สินปัจจุบันมีมูลค่าอย่างน้อย 350,000 ริงกิตมาเลเซีย หากผู้ยื่นสมัครมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และ ต้องมีมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 500,000 ริงกิตมาเลเซีย หากผู้สมัครมีอายุน้อยกว่า 50 ปี
 • ผู้สมัครและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล ต้องผ่านการตรวจเช็คร่างกาย และมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมและสามารถใช้ได้ในมาเลเซีย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager