NEW ZEALAND

Investor Visa (Investor 2)

วีซ่านักลงทุนของนิวซีแลนด์คืออะไร?

ประเภทนักลงทุนที่ 2 เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์และใช้ระบบวีซ่านับคะแนน โดยต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 3,000,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยลงทุนในธุรกิจตามที่กำหนดและจะต้องคงการลงทุนไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอสัญชาติได้หลังจาก 5 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
   • คู่สมรส หรือคู่รัก
   • บุตรที่มีอายุถึง 24 ปี
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีความเจริญก้าวหน้าที่สุดในโลก
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจาก 5 ปี และมีความตั้งใจที่จะอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ต่อไป

ตัวเลือกการลงทุน

ผู้สมัครมีตัวเลือกในการลงทุน ดังนี้

  • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ โดยพันธบัตรจะออกโดยธนาคารที่จดทะเบียนของประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนใน Equity ในบริษัทของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนในการบริหารจัดการเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนในการพัฒนาสินทรัพย์สำหรับการที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
  • ลงทุนในสินทรัพย์เชิงพาณิชย์
  • ลงทุนเพื่อการกุศล

เงื่อนไขทั่วไป

 • ลงทุนจำนวน3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 4 ปี; ไม่มีข้อกำหนดด้านจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนแต่ละประเภท
 • การลงทุนสามารถลดลงเหลือ 5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ได้ หากมีการลงทุนใน “การลงทุนเพื่อการเติบโต” (Growth investment) อาทิเช่น อสังหาริมทรัพย์ เป็นมูลค่าขั้นต่ำ1.5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • ผู้สมัครควรจะมีอายุ 65 ปี หรือน้อยกว่า
 • แสดงหลักฐานด้านประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
 • ผู้สมัครและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่มีอายุ 16 ปี หรือ มากกว่า ต้องผ่านข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ
 • ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขด้านสุขภาพรายงานพฤติกรรมของนิวซีแลนด์
 • ต้องทำการทดสอบกับระบบ Points based
 • ต้องพำนักอาศัยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 438 วัน ในระยะเวลา 4 ปี (แทนการพำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 146 วัน ในแต่ละปีที่ 2 3 และ 4) หากมีการลงทุนในการลงทุนเพื่อการเติบโต (Growth Investment) เป็นจำนวน750,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • เมื่อสิ้นสุดระยะการลงทุน  4 ปี ยังคงต้องถือครองสิทธิ์การลงทุนไปอีกระยะหนึ่งเพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการยื่นขอสิทธิ์การมีถิ่นพำนักอาศัยถาวรสำหรับผู้สมัครเองและครอบครัว ตลอดจนสิทธิ์การยื่นขอสัญชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งใบแจ้งความจำนงค์ หรือ Expression of Interest (EOI) และ point test
 • เกณฑ์การพิจารณาผู้ที่เหมาะสมคือ อายุ ประสบการณ์ทางธุรกิจ ระดับภาษาอังกฤษ และเงินลงทุน
 • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับจดหมายเชิญให้ยื่นสมัครในฐานะผู้ถูกเสนอชื่อ
 • การส่งเอกสารการยื่นขอรับสิทธิ์ต้องยื่นภายใน 4 เดือน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว การถ่ายโอนเงินทุนและการลงทุนต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน (สามารถยืดเวลาได้ถึง 18 เดือน)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งใบแจ้งความจำนงค์ หรือ Expression of Interest (EOI) และคะแนนต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบผู้ที่เหมาะสม
 • เกณฑ์กผู้ที่เหมาะสมมี อายุ ประสบการณ์ทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษ และเงินลงทุน
 • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับจดหมายเชิญให้ยื่นสมัครในฐานะผู้ถูกเสนอชื่อ
 • การส่งเอกสารการยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน 4 เดือน
 • เมื่อมาถึงแล้ว โอนเงินลงทุนไปยังการลงทุนที่ยอมรับได้ภายใน 12 เดือน (สามารถต่อระยะเวลาได้ถึง 18 เดือน)
 • การส่งเอกสารเสริมที่บ่งบอกว่าเงินลงทุนมาจากแหล่งเดียวกับที่ระบุไว้ในการยื่นขอรับสิทธิ์
 • ได้รับวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager