NEW ZEALAND

Investor Visa (Investor 2)

วีซ่านักลงทุนของนิวซีแลนด์คืออะไร?

ประเภทนักลงทุนที่ 2 เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์และใช้ระบบวีซ่านับคะแนน โดยต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 3,000,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยลงทุนในธุรกิจตามที่กำหนดและจะต้องคงการลงทุนไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอสัญชาติได้หลังจาก 5 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
   • คู่สมรส หรือคู่รัก
   • บุตรที่มีอายุถึง 24 ปี
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีความเจริญก้าวหน้าที่สุดในโลก
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจาก 5 ปี และมีความตั้งใจที่จะอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ต่อไป

ตัวเลือกการลงทุน

ผู้สมัครมีตัวเลือกในการลงทุน ดังนี้

  • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ โดยพันธบัตรจะออกโดยธนาคารที่จดทะเบียนของประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนใน Equity ในบริษัทของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนในการบริหารจัดการเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนในการพัฒนาสินทรัพย์สำหรับการที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
  • ลงทุนในสินทรัพย์เชิงพาณิชย์
  • ลงทุนเพื่อการกุศล

เงื่อนไขทั่วไป

 • ลงทุนจำนวน3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 4 ปี; ไม่มีข้อกำหนดด้านจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนแต่ละประเภท
 • การลงทุนสามารถลดลงเหลือ 5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ได้ หากมีการลงทุนใน “การลงทุนเพื่อการเติบโต” (Growth investment) อาทิเช่น อสังหาริมทรัพย์ เป็นมูลค่าขั้นต่ำ1.5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • ผู้สมัครควรจะมีอายุ 65 ปี หรือน้อยกว่า
 • แสดงหลักฐานด้านประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
 • ผู้สมัครและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่มีอายุ 16 ปี หรือ มากกว่า ต้องผ่านข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ
 • ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขด้านสุขภาพรายงานพฤติกรรมของนิวซีแลนด์
 • ต้องทำการทดสอบกับระบบ Points based
 • ต้องพำนักอาศัยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 438 วัน ในระยะเวลา 4 ปี (แทนการพำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 146 วัน ในแต่ละปีที่ 2 3 และ 4) หากมีการลงทุนในการลงทุนเพื่อการเติบโต (Growth Investment) เป็นจำนวน750,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • เมื่อสิ้นสุดระยะการลงทุน  4 ปี ยังคงต้องถือครองสิทธิ์การลงทุนไปอีกระยะหนึ่งเพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการยื่นขอสิทธิ์การมีถิ่นพำนักอาศัยถาวรสำหรับผู้สมัครเองและครอบครัว ตลอดจนสิทธิ์การยื่นขอสัญชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งใบแจ้งความจำนงค์ หรือ Expression of Interest (EOI) และ point test
 • เกณฑ์การพิจารณาผู้ที่เหมาะสมคือ อายุ ประสบการณ์ทางธุรกิจ ระดับภาษาอังกฤษ และเงินลงทุน
 • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับจดหมายเชิญให้ยื่นสมัครในฐานะผู้ถูกเสนอชื่อ
 • การส่งเอกสารการยื่นขอรับสิทธิ์ต้องยื่นภายใน 4 เดือน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว การถ่ายโอนเงินทุนและการลงทุนต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน (สามารถยืดเวลาได้ถึง 18 เดือน)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งใบแจ้งความจำนงค์ หรือ Expression of Interest (EOI) และคะแนนต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบผู้ที่เหมาะสม
 • เกณฑ์กผู้ที่เหมาะสมมี อายุ ประสบการณ์ทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษ และเงินลงทุน
 • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับจดหมายเชิญให้ยื่นสมัครในฐานะผู้ถูกเสนอชื่อ
 • การส่งเอกสารการยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน 4 เดือน
 • เมื่อมาถึงแล้ว โอนเงินลงทุนไปยังการลงทุนที่ยอมรับได้ภายใน 12 เดือน (สามารถต่อระยะเวลาได้ถึง 18 เดือน)
 • การส่งเอกสารเสริมที่บ่งบอกว่าเงินลงทุนมาจากแหล่งเดียวกับที่ระบุไว้ในการยื่นขอรับสิทธิ์
 • ได้รับวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย

ผู้สมัครต้องลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี

 • คู่สมรส ทั้งที่สมรสแล้วหรือโดยพฤตินัย (คู่รักเพศเดียวกัน) หรือ
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแล อายุมากถึง 24 ปี

ผู้สมัครต้องลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี มากกว่าไปกว่านั้น หาก 1.5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ลงทุนไปเพื่อการเติบโต เช่น อสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการลดจำนวนมูลค่าลงทุนลง 0.5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จาก 3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เท่ากับมูลค่าลงทุนคือ 2.5 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครยังคงต้องแสดงหลักฐานของเงินลงทุนจำนวน 3 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์

ใช่ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร Expression of Interest (EOI) ถึงกรมการคัดครองคนเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถเข้าร่วมการทำ point test ได้ คุณสมบัติอื่น อาทิ อายุ ประสบการณ์การทำธุรกิจ ทักษะภาษาอังกฤษ เงินทุนในการลงทุน

 • ผู้สมัครและครอบครัว จะมีอพยพหรือไม่ ต้องมีลักษณะที่ตรงตามเงื่อนไข ต้องมีใบรับรองความประพฤติ (Police Certificate) จากประเทศที่ตนอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 12 เดือน ขึ้นไปในช่วงเวลา 10 หลังจากที่อายุครบ 16 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 65 ปี หรือน้อยกว่า
 • ต้องแสดงประสบการณ์ด้านธุรกิจที่มีย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
 • ต้องมีหลักฐานแสดงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับ 3 จากการวัดระดับภาษา International English language testing system (IELTS)

การลงทุนที่ได้รับการยอมรับในโปรแกรมนี้ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้:

 • สามารถสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ได้
 • ต้องลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์
 • ต้องลงทุนเป็นสกุลเงินของนิวซีแลนด์
 • ต้องลงทุนในองค์กรกฎหมายหรือกองทุนจัดการบริหาร
 • มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ได้ หรือ
 • ไม่ใช่เพื่อการใช้ส่วนตัว เช่น บ้าน เรือ หรือรถ
 • พันธบัตรถูกออกโยรัฐบาลของนิวซีแลนด์ ผู้มีอำนาจท้องถิ่น หรือโดยธนาคารที่จดทะเบียนของนิวซีแลนด์
 • มูลค่าสัมบูรณ์ (Equity) ในบริษัทรัฐบาลหรือเอกชนของนิวซีแลนด์
 • กองทุนบริหารจัดการ ที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดในนิวซีแลนด์
 • สินทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
 • อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ หรือ
 • การลงทุนสุนทาน เช่น มูลนิธิที่จดทะเบียนแล้ว หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร
 • ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งรายได้ว่าเป็นเจ้าของในรายได้นี้และต้องแสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้สมัครต้องมีความตั้งใจอาศัยในนิวซีแลนด์เป็นจำนวน 146 ต่อปี (ในปีที่ 2 3 และ 4) ในช่วงเวลา 4 ปีของการลงทุน
 • หากมีการลงทุนในกองทุนเพื่อการเติบโต ผู้ลงทุนต้องอาศัยเป็นจำนวน 438 วัน ตลอดระยะเวลาของการลงทุน 4 ปี (โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินลงทุน)

มี รับผู้สมัครสำหรับการพำนักอาศัยจำนวน 400 คนต่อปี โดยคัดเลือกจากคะแนนสูงสุดในการทำ point test

 

สามารถขยื่นขอสัญชาติได้ หลังจากอาศัยอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปีและยังคงการลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์ไว้

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager