โปรแกรมการลงทุน สัญชาติประเทศ นอร์ท มาซิโดเนีย

North Macedonia CITIZENSHIP BY INVESTMENT PROGRAM (CIP)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติของนอร์ท มาซิโดเนียผ่านการลงทุนคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน นอร์ท มาซิโดเนีย นี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติ นอร์ทมาซิโดเนีย เงินลงทุนจำนวน 200,000 ยูโร เข้ากองทุนที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งจะรับสมัครอยู่แค่ 1,000 คนเท่านั้น ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับมอบสัญชาติและหนังสือเดินทาง โดยทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินการ 6-9 เดือน สามารถเข้าได้มากกว่า 124 ประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมถึงเขตเชงเก้น และไม่ต้องมีถิ่นที่อยู่

สิทธิประโยชน์

 • อยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างเป็นทางการในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020
 • เป็นสมาชิกของ NATO ตั้งแต่มีนาคม 2020
 • เป็นประเทศในยุโรปที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
 • สกุลเงินผูกค่าไว้กับยูโร
 • ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
 • ภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้ต่ำที่สุดในสหภาพยุโรป (10%)
 • ระบบการดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงและระบบการศึกษาที่ราคาไม่แพง
 • ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา, ด้านการศึกษาหรือการบริหารจัดการ
 • สามารถรวมคู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องใช้วีซ่าได้มากกว่า 124 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงพื้นที่เชงเก้น

ข้อกำหนดในการบริจาค

 • บริจาคเงินลงทุนขั้นต่ำ 200,000 ยูโรให้กับกองทุนที่รัฐบาลกำหนด
  • เงินบริจาคนี้จะต้องจ่ายโดยตรงไปยังบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล
 • จ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 50,000 ยูโร
 • จ่ายค่าธรรมเนียมการบริการ 20,000 ยูโรสำหรับผู้สมัครหลักและ 10,000 ยูโรต่อหนึ่งผู้สมัครเพิ่มเติมที่อยู่ใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก

ข้อกำหนด

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ทำการลงทุนตามข้อกำหนดในการบริจาค
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่ได้เดินทางเข้ามาหรืออยู่อย่างผิดกฎหมายในนอร์ทมาซิโดเนีย
 • จำกัดโควตารับสมัครแค่ 1,000 คนเท่านั้น

กระบวนการดำเนินการ (4 เดือน)

 • ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นและการตรวจสอบประเมินสถานะ (2 – 4 อาทิตย์)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสารทั้งหมดอย่างถูกต้องและส่งใบสมัครของคุณผ่านบริษัทตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
 • ทำการลงทุนตามหลักการที่ได้รับการอนุมัติ
 • ใบรับรองการแปลงสัญชาติและหนังสือเดินทางจะออกให้ภายใน 4 เดือนนับจากวันที่ยื่น

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager