โปรแกรมวีซ่านักลงทุนประเทศปานามา

Panama QUALIFIED INVESTOR IMMIGRATION PROGRAM

โปรแกรมวีซ่านักลงทุนของปานามาคืออะไร?

โปรแกรมการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของปานามา เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ถาวร ซึ่งโดยทั่วไปในการดำเนินการจะใช้เวลาน้อยกว่า 30 วัน โดยต้องลงทุนขั้นต่ำ 300,000 เหรียญสหรัฐเพื่อถือครองอย่างน้อย 5 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับวีซ่านักลงทุนปานามา

 • การมีถิ่นที่อยู่ถาวรในปานามาสำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ
 • สามารถอาศัย ทำงานและศึกษาในปานามา รวมถึงการเข้าถึงระบบสุขภาพและสวัสดิการของรัฐบาลปานามา
 • โอกาสในการพาสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในอุปการะไปยังปานามา:(1) คู่สมรส (2) บุตรที่ยังไม่แต่งงานซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี (3) บุตรที่ยังไม่ได้แต่งงานซึ่งมีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี และยังอยู่ในอุปการะด้านการเงินของผู้สมัครหลัก
 • โอกาสในการยื่นขอสัญชาติหลังจาก 5 ปี
 • ขั้นตอนการดำเนินการที่รวดเร็ว

ทางเลือกสำหรับการลงทุนประเทศปานามา

ผู้สมัครจะต้องทำการลงทุนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง:

 • การลงทุน 5 ปี ในอสังหาริมทรัพย์ปานามา 500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • การลงทุน 5 ปี ในหลักทรัพย์ปานามา 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือ
 • เงินฝากประจำ 5 ปี ในธนาคารที่ได้รับอนุมัติของปานามา จำนวน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครจะต้องทำการลงทุนในปานามา
 • กองทุนรวมที่ลงทุนจะต้องมาจากต่างประเทศ
 • ต้องถือครองการลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ
 • ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจะได้รับจดหมายยืนยันว่าใบสมัครการขอสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้รับการอนุมัติแล้ว
 • ระยะเวลาดำเนินการโดยทั่วไปคือ 30 วัน

เอกสารที่ปรากฎอยู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้ประกอบหรืออ้างว่าจะให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่คุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ละกรณีมีความแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ควรพิจารณาอย่างเหมาะสมหากจะนำข้อมูลทั่วไปนี้ไปใช้กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการที่จะประเมินสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ ทีมกฎหมายของเรายินดีที่จะช่วยเหลือ

  Request Investment Program One-Pager