PORTUGAL

Portugal Startup Visa Program

โปรแกรมวีซ่าสตาร์ทอัพของประเทศโปรตุเกสคืออะไร?

โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่มที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำผลประโยชน์ให้กับองค์กรตามที่กำหนดไว้ โครงการนี้ยังสามารถให้ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่แบบต่ออายุได้ และต้องมีภาระผูกพันทางการเงินอย่างน้อย 175,000 ยูโร และจะใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ 5 เดือน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทางลัด (Fast Track) สำหรับนักลงทุนต่างชาติจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปสำหรับการได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยแบบถาวรในประเทศโปรตุเกส
 • ผู้สมัครสามารถเดินทางเข้าโปรตุเกส พำนักอาศัย ทำงานในประเทศโปรตุเกสได้
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • เมื่อได้รับใบรับสิทธิ์การพำนักอาศัยแล้ว คู่สมรส, บุตรที่อยู่ภายใต้การปกครอง และ พ่อแม่ สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา หรือ การพำนักอาศัย
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรและสิทธิ์พลเมืองได้หลังจาก 5 ปี
  • มีหลักฐานด้านระดับภาษาโปรตุเกส (CEFR A2) (สามารถขอผ่านเงื่อนไขนี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับบางกรณี)
  • สำหรับการขอสิทธิ์พลเมือง ต้องแสดงหลักฐานถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศโปรตุเกส

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • Start-up/ผู้ประกอบการ ลงทุนใน Business incubator เป็นจำนวน 175,000 ยูโร รวมทั้ง 25,000 ยูโร ของเงินทุนในกิจการ
 • ทำงานร่วมกับ Business incubator เป็นระยะเวลา 3 ปี
  • ได้รับการสนับสนุนโดยผู้มีอำนาจของฝ่ายคัดกรองคนเข้าเมืองโปรตุเกส
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินการ กฎหมาย บัญชีในโครงการที่ได้รับเลือก
  • การค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานการค้นคว้าของรัฐบาลโปรตุเกส
  • ค่าธรรมเนียมของ incubation สามารถเรียกคืนได้ ในกรณีที่สิทธิ์การพำนักอาศัยได้รับการปฏิเสธ

เงื่อนไข

 • สร้าง หรือ พัฒนาธุรกิจที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
 • ได้รับการสนับสนุนจาก Incubator ในโปรตุเกสและร่วมมือกับหน่วยงานการวิจัยและการพัฒนา
 • อยู่ในช่วงเวลาของ Incubation มาแล้ว 3 ปี
 • หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัยได้เป็นระยะเวลา 1 ปี + 2 ปี + 2 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • จัดส่งเอกสารรอบแรก พร้อมแนบประวัติโดยละเอียด สำเนาหนังสือเดินทาง และแนวคิดพื้นฐานของธุรกิจ start-up
 • ทำการนัดหมายสำหรับการสนทนาผ่านวิดีโอ (Video call) กับ incubator ในโปรตุเกส
 • Incubator ออกหนังสือเกี่ยวกับรายละเอียด
 • เอกสารมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน และทำการโอนค่าธรรมเนียม incubation ไปยังบัญชีรับฝากทรัพย์สินที่ปลอดภัย (Escrow Account)
 • ส่งเอกสารการยื่นสมัครไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโปรตุเกส (การสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ)
 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน เมื่อเดินทางมาโปรตุเกสเพื่อประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น และ ทำการออกใบรับรองสิทธิ์การพำนักอาศัย
 • การประชุมร่วมกับ Incubator และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐสำหรับการก่อตั้งและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 • ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังโปรตุเกสทุกครั้งเพื่อทำการต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัย

คำถามที่พบบ่อย

Empowered จะเสนอแนะไอเดียทางธุรกิจที่ตรงตามประสบการณ์ของผู้สมัครในภาคธุรกิจของประเทศโปรตุเกสดังนี้

 • เทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชวิทยา
 • การค้าและสินค้าอุปโภคบริโภค
 • การสื่อสารและสื่อ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สินค้าอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • การแพทย์และสุขภาพ

ตั้งยู่ที่บรากันคา ประเทศโปรตุเกส (ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปอร์โต ใกล้กับสนามบินนานาชาติ)

ค่าธรรมเนียมของ Incubation เป็นจำนวน 175,000 ยูโร โดย 25,000 ยูโร จะใช้สำหรับเป็นเงินลงในธุรกิจของโปรตุเกส และชำระสำหรับค่าบริการในธุรกิจนั้นๆ

จากกิจการหนึ่งไปยังกิจการหนึ่ง เงื่อนไขในการบริการจะแตกต่างกัน แต่การบริการขั้นพื้นฐานจะได้รับการดูแลโดย Empowered Startups สำหรับการใช้จ่ายเงินทุนในประเทศโปรตุเกส รวมถึงการสร้างคอนเนคชั่น และการรับอำนาจจากทางรัฐบาลและการอำนวยความสะดวกเรื่องของ R&D เพื่อเตรียมเอกสารในการนำเสนอ ดูแลเรื่องบัญชี การจดทะเบียนบริษัท การเปิดบัญชีบริษัท เป็นต้น

Empowered จะเข้าร่วมเป็นส่วนน้อยในการถือหุ้น โดย 95% จะถือโดยเจ้าของ (ผู้สมัคร) และ Empowered จะถือไว้เพียง 5%

Incubation มีระยะเวลากำหนด 3 ปี นับจากวันที่ผู้สมัครได้รับการอนุมัติสิทธิ์การพำนักอาศัย ในกรณีที่ได้รับการปฎิเสธ Incubation ไม่สารมารถเริ่มดำเนินการได้ และจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน

สิทธิในการพำนักอาศัยสามารถถือได้ 1 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปีจนเมื่อถึง 5 ปีจะได้รับสิทธิการเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศโปรตุเกสถาวร (เช่น หลังจากปีที่ 1 และปีที่ 3) Empowered’s incubation จะครอบคลุมทั้งหมด 3 ปี และสามารถช่วยในการต่ออายุได้

เมื่อผู้สมัครได้รับสิทธิการพำนักอาศัยในประเทศโปรตุเกสแล้ว สามารถยื่นขอให้กับสมาชิกครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแล:

 • คู่สมรสหรือคู่รักทางกฎหมาย
 • บัตรอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • บุตรอายุ 18 ปีหรือมากกว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาทางสมอง
 • บุตรอายุ 18 ปีหรือมากกว่าตราบใดที่ยังไม่ได้แต่งงาน หรือยังได้รับการช่วงเหลือด้านการเงิน และสามารถเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนในโปรตุเกสได้
 • พ่อแม่ที่อยู่ภายใต้การดูแล (สามารถเป็นพ่อแม่ของคู่สมรสได้)

ไม่มีเงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาการอาศัยในประเทศโปรตุเกสเพื่อให้ได้รับสิทธิการมีถิ่นที่อยู่ถาวร สิ่งที่สำคัญคือผู้สมัครและครอบครัว

 • ต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศโปรตุเกสเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่องด้วยโปรแกรม SUV
 • ได้รับจดหมายหรือสัญญาจาก Empowered Startups ของหน่วยงานสาธารณะและการอำนวยความสะดวกของ R&D สำหรับกิจการ
 • มีการแสดงด้านภาษีและมีตัวเลขประกันสังคม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีความสามารถด้านภาษาโปรตุเกสระดับCEFR A2 (สามารถขอผ่านเงื่อนไขข้อนี้หากแสดงให้เห็นว่ามีการทุ่มเทเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตในประเทศโปรตุเกส)

ผู้สมัครต้องเข้าร่วมSEF (immigration authorities) เพื่อทำการรับสิทธิการพำนักอาศัยที่ บรากันคา ในประเทศโปรตุเกส เมื่อได้รับ landing visa และทำ biometrics, นอกเหนือจากนั้น ต้องมีการนัดพบกับ Empowered และสมาชิกของหน่วยงาน R&D สำหรับการวางแผนกลยุทธิ์ ผู้สมัครต้องเข้าร่วมนำเสนอการต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัย (หลังจาก 1 ปี และ 3 ปี) แต่ยังคงต้องใช้เวลาในโปรตุเกสเพื่อพัฒนาธุรกิจ

เงื่อนไขด้านภาษาสามารถข้ามได้สำหรับการขอสิทธิพำนักอาศัยถาวร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง คำแนะนำขอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หากมีการยืนยันว่าผู้สมัครมีความตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจให้เติบโต Empowered Startups สามารถช่วยเหลือพร้อมกับหน่วยงานในประเทศโปรตุเกส แต่ไม่สามารถการันตีได้ เพราะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีด้วย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager