โปรแกรมการลงทุน สัญชาติเซนต์ลูเชีย St. Lucia

SAINT LUCIA Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมการลงทุน สัญชาติเซนต์ลูเชีย St. Lucia คืออะไร?

โปรแกรมการลงทุน สัญชาติเซนต์ลูเชีย St. Lucia เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติเซนต์ลูเชีย ผู้สมัครสามารถ มีตัวเลือกในการบริจาค เริ่มต้นที่ 100,000 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้สมัครคนเดียว หรือตัวเลือกพันธบัตรรัฐบาล เริ่มต้นที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ หากสำเร็จ ผู้สมัครจะได้รับสัญชาติเซนต์ลูเซียตลอดชีพ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้ขอรับสิทธิ์และครอบครัวสามารถได้รับสิทธิ์การเป็นพลเมืองและได้สัญชาติที่สองตลอดชีพ
 • ผู้ติดตามได้แก่
  • คู่สมรส
  • บุตรที่อายุต่ำกว่า 30 ปี
  • พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี
  • พี่น้องที่ยังไม่ได้แต่งงานของผู้สมัครหลักที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ
 • สามารถเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเซนต์ลูเซีย
 • ไม่จำเป็นต้องมี พื้นฐานด้านการจัดการ, การศึกษา หรือ ด้านภาษา และสามารถอาศัย ทำงาน ตั้งถื่นฐานในกลุ่มประเทศ CARICOM

ตัวเลือกการลงทุน

 1. กองทุนเศรษฐกิจแห่งชาติของเซนต์ลูเซีย จำนวนการลงทุนขั้นต่ำ:
  • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
  • 140,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งรายและคู่สมรส
  • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคู่สมรสและผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะอีก 2 คน
  • 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้อุปการะต่อจำนวนหนึ่งคน
 2. การลงทุนในพันธบัตรรัฐ
  • การลงทุนขั้นต่ำ
   • 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในพันธบัตรรัฐบาล
   • ใช้ได้สำหรับผู้สมัครหลักและผู้ที่อยู่ในความอุปการะทั้งหมด ไถ่ถอนพันธบัตร 100% โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจาก 5 ปี
   • ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ไม่สามารถขอคืนได้ 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

ผู้สมัครต้องใช้ตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกของรัฐบาล

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครสามารถเลือกลงทุนในตัวเลือกทั้งสี่
 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องผ่านการตรวจสอบสถานะทางธรุกิจ
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าจากประเทศที่ให้ฟรีวีซ่าซึ่งไม่ต้องขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศ

ระยะการดำเนินการ (4-8 เดือน)

 • เตรียมเอกสารตามที่กำหนด
 • จัดเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน และส่งให้กับตัวแทนที่รัฐบาลรับรองแล้ว
 • ในระหว่างการอนุมัติ ชำระค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมรัฐบาลในส่วนที่เหลือ

  Request Investment Program One-Pager