โปรแกรมการลงทุน สัญชาติเซนต์ลูเชีย St. Lucia

SAINT LUCIA Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติของเซนต์ลูเซียผ่านการลงทุนคืออะไร?

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติ ผู้สมัครอาจเลือกตัวเลือกการบริจาค เริ่มต้นที่ 100,000 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้สมัครคนเดียว หรือตัวเลือกพันธบัตรรัฐบาล เริ่มต้นที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ หากสำเร็จ ผู้สมัครจะได้รับสัญชาติเซนต์ลูเซียตลอดชีพ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้ขอรับสิทธิ์และครอบครัวสามารถได้รับสิทธิ์การเป็นพลเมืองและได้สัญชาติที่สองตลอดชีพ
 • ผู้ติดตามได้แก่
  • คู่สมรส
  • บุตรที่อายุต่ำกว่า 30 ปี
  • พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี
  • พี่น้องที่ยังไม่ได้แต่งงานของผู้สมัครหลักที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ
 • สามารถเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเซนต์ลูเซีย
 • ไม่จำเป็นต้องมี พื้นฐานด้านการจัดการ, การศึกษา หรือ ด้านภาษา และสามารถอาศัย ทำงาน ตั้งถื่นฐานในกลุ่มประเทศ CARICOM

ตัวเลือกการลงทุน

 1. กองทุนเศรษฐกิจแห่งชาติของเซนต์ลูเซีย จำนวนการลงทุนขั้นต่ำ:
  • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
  • 140,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งรายและคู่สมรส
  • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคู่สมรสและผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะอีก 2 คน
  • 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้อุปการะต่อจำนวนหนึ่งคน
 2. การลงทุนในพันธบัตรรัฐ
  • การลงทุนขั้นต่ำ
   • 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในพันธบัตรรัฐบาล
   • ใช้ได้สำหรับผู้สมัครหลักและผู้ที่อยู่ในความอุปการะทั้งหมด ไถ่ถอนพันธบัตร 100% โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจาก 5 ปี
   • ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ไม่สามารถขอคืนได้ 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

ผู้สมัครต้องใช้ตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกของรัฐบาล

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครสามารถเลือกลงทุนในตัวเลือกทั้งสี่
 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องผ่านการตรวจสอบสถานะทางธรุกิจ
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าจากประเทศที่ให้ฟรีวีซ่าซึ่งไม่ต้องขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศ

ระยะการดำเนินการ (4-8 เดือน)

 • เตรียมเอกสารตามที่กำหนด
 • จัดเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน และส่งให้กับตัวแทนที่รัฐบาลรับรองแล้ว
 • ในระหว่างการอนุมัติ ชำระค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมรัฐบาลในส่วนที่เหลือ

  Request Investment Program One-Pager