SAINT LUCIA

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติของเซนต์ลูเซียผ่านการลงทุนคืออะไร?

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติ ผู้สมัครอาจเลือกตัวเลือกการบริจาค เริ่มต้นที่ 100,000 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้สมัครคนเดียว หรือตัวเลือกพันธบัตรรัฐบาล เริ่มต้นที่ 500,000 เหรียญสหรัฐ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้ขอรับสิทธิ์และครอบครัวสามารถได้รับสิทธิ์การเป็นพลเมืองและได้สัญชาติที่สองตลอดชีพ
 • บุตรที่อายุต่ำกว่า 30 ปี และพ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี สามารถยื่นใบสมัครร่วมกับผู้สมัครหลักได้
 • พี่น้องที่ยังไม่ได้แต่งงานของผู้สมัครหลักที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าร่วมได้
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ
 • สามารถเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเซนต์ลูเซีย
 • ไม่จำเป็นต้องมี พื้นฐานด้านการจัดการ, การศึกษา หรือ ด้านภาษา
 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการและมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

ตัวเลือกการลงทุน

 1. กองทุนเศรษฐกิจแห่งชาติของเซนต์ลูเซีย จำนวนการลงทุนขั้นต่ำ:
  • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
  • 165,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งรายและคู่สมรส
  • 195,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคู่สมรสและผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะอีก 2 คน
  • 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้อุปการะต่อจำนวนหนึ่งคน
 2. โครงการองค์กร
   • ลงทุนขั้นต่ำ 3,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในหมวดหมู่ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
 3. พันธบัตรรัฐ

การลงทุนขั้นต่ำและต้องถือครองไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี:

  • 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
  • 535,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งรายและคู่สมรส
  • 550,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งรายและผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะอีก 2 คน
  • 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้อุปการะต่อจำนวนหนึ่งคน

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครสามารถเลือกลงทุนในตัวเลือกทั้งสี่
 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องผ่านการตรวจสอบสถานะทางธรุกิจ
 • ผู้สมัครต้องใช้ตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกของรัฐบาล

ระยะการดำเนินการ (3-6 เดือน)

 • จัดเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน และส่งให้กับตัวแทนที่รัฐบาลรับรองแล้ว ชำระค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมรัฐบาล

  Request Investment Program One-Pager