โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

ANTIGUA & BARBUDA Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดาคืออะไร

โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา ผู้สมัครสามารถเลือกตัวเลือกการบริจาค – เริ่มต้นที่ 100,000 เหรียญสหรัฐสำหรับครอบครัวสี่คน – หรือตัวเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นที่ 200,000 เหรียญสหรัฐ โครงการนี้เป็นโปรแกรม รายบุคคล หรือ สำหรับครอบครัว 150 ประเทศปลอดวีซ่า ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้:

 • ได้รับสิทธิพลเมือง และ สิทธิ์ในการยื่นสมัครขอสัญชาติที่สองสำหรับผู้ขอรับสิทธิ์และครอบครัว
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่สามารถเข้าร่วมได้คือคู่สมรส บุตรที่มีอายุมากถึง 30 ปี และ พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 58 ปีขึ้นไป
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว

ผลประโยชน์ที่ได้รับสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

 • ได้รับสิทธิพลเมือง และ สิทธิ์ในการยื่นสมัครขอสัญชาติที่สองสำหรับผู้ขอรับสิทธิ์และครอบครัว
 • ยอมรับการถือสองสัญชาติ
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดู ที่สามารถเข้าร่วมได้
  • คู่สมรส
  • บุตรที่อายุไม่เกิน 30 ปี
  • พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 58 ปีขึ้นไป
  • ญาติของผู้สมัครที่ยังไม่สมรส
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 150 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขกำหนดด้านภาษา
 • มีการจัดการด้านภาษีที่น่าสนใจ
 • สามารถยื่นสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษาหรือประสบการณ์ในการจัดการบริหารมาก่อน
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ตัวเลือกการลงทุนแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

1.การบริจาคให้กับกองทุนรัฐบาล (Donation)
การลงทุนขั้นต่ำใน National Development Fund (NDF)
• 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน)
• 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน หรือมากกว่า) การลงทุนขั้นต่ำใน University of the West Indies (UWI) Development Fund

   • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 6 คนหรือมากกว่า)
   • 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับผู้สมัครเพิ่มเติม)

2.การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
การลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนร่วม ไม่ต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถือครองไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

Antigua & Barbuda Nonsuch-Bay

Antigua & Barbuda Moongate Resort

เงื่อนไข

 • อายุ 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าในประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าของแอนติกาแอนด์บาร์บูดา
 • ผู้สมัครต้องมีการบริจาคหรือลงทุนตามมูลค่าที่มีในเงื่อนไข
 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาลแล้ว

ระยะเวลาดำเนินการ (3-6 เดือน)

 • กรอกแบบฟอร์มเบื้องต้น เพื่อให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่สามารถตรวจสอบได้
 • กรอกแบบฟอร์มและชำร่าค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานะ และค่าดำเนินการทางกฏหมาย
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้สมัครต้องทำการลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมรัฐบาลคงเหลือ
 • ได้รับเอกสารสิทธิ์การถือสัญชาติ และ หนังสือเดินทางประเทศแอนตีกาและบาร์บิวดา
 • เมื่อได้รับการยืนยันการเป็นพลเมืองแล้ว ผู้สมัครและผู้อยู่ภายใต้การดูแลจำเป็นต้องเดินทางมายังแอนติกาแอนด์บาร์บูดาเป็นระยะเวลา 5 วัน ภายในช่วงเวลา 5 ปี เพื่อทำการต่ออายุหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

คำถามที่พบบ่อย

   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ

โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา ผู้สมัครสามารถเลือกตัวเลือกการบริจาค – เริ่มต้นที่ 100,000 เหรียญสหรัฐสำหรับครอบครัวสี่คน – หรือตัวเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นที่ 200,000 เหรียญสหรัฐ โครงการนี้เป็นโปรแกรม รายบุคคล หรือ สำหรับครอบครัว 150 ประเทศปลอดวีซ่า ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้:

1.การบริจาคให้กับกองทุนรัฐบาล (Donation)
การลงทุนขั้นต่ำใน National Development Fund (NDF)
• 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน)
• 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน หรือมากกว่า) การลงทุนขั้นต่ำใน University of the West Indies (UWI) Development Fund

   • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 6 คนหรือมากกว่า)
   • 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับผู้สมัครเพิ่มเติม)

2.การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
การลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนร่วม ไม่ต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถือครองไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม และลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้ที่ไม่สามารถยื่นสมัครมีลักษณะดังนี้

 • ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการยื่นสมัคร
 • เป็น หรือมีสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดต่อ และ/หรือ ปัญหาสุขภาพร้ายแรง โดยได้รับการยืนยันจากแพทย์
 • ไม่เคยได้รับการอภัยโทษ และเคยถูกตัดสินว่ามีความผิด ไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม ซึ่งมีโทษสูงสุดจนทำให้ต้องจำคุกเป็นระยะมากกว่า 6 เดือน
 • เป็นผู้กระทำผิดในขั้นตอนการสืบสวนอาชญากรรม
 • เป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติประเทศแอนติกาและบาร์บูดา หรือประเทศใดก็ตาม
 • เป็นบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อการเสียงชือเสียงของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าในประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าของแอนติกาและบาร์บูดา

ผู้ยื่นสมัครที่ได้รับการห้าม ได้แก่ผู้ยื่นสมัครจากสัญชาติของประเทศดังนี้

 • ประเทศอัฟกานิสถาน
 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศอิรัก
 • ประเทศเกาหลีเหนือ
 • ประเทศโซมาเลีย
 • ประเทศเยเมน
 • ประเทศซูดาน

สัญชาติที่ได้รับการต้องห้ามข้างต้นนี้ สามารถยื่นสมัครสัญชาติทางเลือกกับประเทศแอนติกาและบาร์บูดาได้ หากผ่านเกณฑ์ดังนี้

 • มีการอพยพก่อนอายุที่กำหนด หรือก่อนบรรลุนิติภาวะ และ/หรือ
 • มีสิทธิ์ในการเป็นผู้มีถิ่นพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องไม่มีการสร้างสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใดๆแก่ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศต้องห้าม
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่อายุถึง 28 ปี (มีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 28 ปี)
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรสต้องมีอายุมากกว่า 58 ปี และยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของแอนติกาแอนด์บาร์บูดาอนุญาตให้สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 165 ประเทศ รวมถึง ฮ่องกง รัซเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และประเทศในกลุ่มเชงเก้น สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ที่เว็บไซต์นี้ https://cip.gov.ag/citizenship/antigua-and-barbuda-passport

แอนติกาแอนด์บาร์บูดายอมรับการถือสองสัญชาติ และสัญชาติสามารถถือครองได้ตลอดชีพ

   ขั้นตอนการดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 6 เดือน

ไม่ ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเข้าพำนักอาศัยในประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดาก่อนที่จะได้รับสัญชาติ อย่างไรก็ตาม พลเมืองต้องไปเยือนประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดาเป็นระยะเวลา 5 วัน ภายในระยะเวลาตาม 5 ปี ปฎิทินหลังจากได้รับสัญชาติ

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

ผู้สมัครสามารถใช้เงินลงทุนที่ได้จากเพื่อนหรือครอบครัวในการลงทุนได้ โดยส่วนมากแล้ว เอกสารเพิ่มเติมจะทำการขอจากผู้ที่ช่วยสนับสนุนในก้อนเงินลงทุนนั้นๆ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager