โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติของแอนติกาแอนด์บาร์บูดาโดยการลงทุนคืออะไร

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน แอนติกาและบาร์บูดานี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา ผู้สมัครสามารถเลือกตัวเลือกการบริจาค – เริ่มต้นที่ 100,000 เหรียญสหรัฐสำหรับครอบครัวสี่คน – หรือตัวเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นที่ 200,000 เหรียญสหรัฐ โครงการนี้เป็นโปรแกรม รายบุคคล หรือ สำหรับครอบครัว 150 ประเทศปลอดวีซ่า ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้:

 • ได้รับสิทธิพลเมือง และ สิทธิ์ในการยื่นสมัครขอสัญชาติที่สองสำหรับผู้ขอรับสิทธิ์และครอบครัว
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่สามารถเข้าร่วมได้คือคู่สมรส บุตรที่มีอายุมากถึง 28 ปี และ พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 58 ปีขึ้นไป
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับสิทธิพลเมือง และ สิทธิ์ในการยื่นสมัครขอสัญชาติที่สองสำหรับผู้ขอรับสิทธิ์และครอบครัว
 • ยอมรับการถือสองสัญชาติ
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดู ที่สามารถเข้าร่วมได้
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุมากถึง 28 ปี
  • พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 58 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 165 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขกำหนดด้านภาษา
 • มีการจัดการด้านภาษีที่น่าสนใจ
 • สามารถยื่นสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษาหรือประสบการณ์ในการจัดการบริหารมาก่อน
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ตัวเลือกการลงทุน

  1. การบริจาคให้กับกองทุนรัฐบาล (Donation)
   การลงทุนขั้นต่ำใน National Development Fund (NDF)
   • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน)
   • 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน หรือมากกว่า)
   การลงทุนขั้นต่ำใน University of the West Indies (UWI) Development Fund

   • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 6 คน)
   • 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับผู้สมัครเพิ่มเติม)
  2. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
   การลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนร่วม ไม่ต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการลงทุนเดี่ยวในอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐอนุมัติและถือครองไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  3. การลงทุนในธุรกิจ (Business)
   ลงทุนในธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยลงทุนขั้นต่ำ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการลงทุนแบบเดี่ยว หรือ
   ลงทุนในธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยลงทุนขั้นต่ำ 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการลงทุนแบบ 2 คน หรือมากกว่า (ร่วมลงทุน) โดยนักลงทุนต้องแต่ละบุคคลต้องลงทุนขั้นต่ำ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เงื่อนไข

 • อายุ 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าในประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าของแอนติกาและบาร์บูดา
 • ผู้สมัครต้องมีการบริจาคหรือลงทุนตามมูลค่าที่มีในเงื่อนไข
 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาลแล้ว

การดำเนินการ (3-4 เดือน)

 • เตรียมเอกสารที่กำหนด ส่งเอกสารไปยังตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ และ ชำระค่าธรรมเนียม และ อีก 10% สำหรับค่าธรรมเนียมทางรัฐบาล
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้สมัครต้องทำการลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมรัฐบาลคงเหลือ
 • เมื่อได้รับการยืนยันการเป็นพลเมืองแล้ว ผู้สมัครและผู้อยู่ภายใต้การดูแลจำเป็นต้องเดินทางมายังแอนติกาและบาร์บูดาเป็นระยะเวลา 5 วัน ภายในช่วงเวลา 5 ปี เพื่อทำการต่ออายุหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

FAQ

   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ

   ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager