โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติตุรกี

Turkey Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติตุรกีผ่านการลงทุนคืออะไร?

โปรแกรมสัญชาติตุรกี ลงทุนในประเทศตุรกี เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวให้มีสิทธิ์ได้รับสัญชาติและหนังสือเดินทาง เมื่อทำการลงทุนที่เข้าเงื่อนไขในประเทศตุรกีขั้นต่ำ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น หนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและ ต้องมี การลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี การเพิ่มคู่สมรสและครอบครัว เพิ่มการเดินทางฟรี ภาษี ระยะเวลาดำเนินการ และสัญชาติตุรกีตลอดชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ผลประโยชน์ที่จะได้รับในการขอสัญชาติตุรกี

 • ยอมรับการถือสองสัญชาติ
 • ผู้อยู่ในอุปการะที่สามารถรวมอยู่ในการสมัครได้:
  • คู่สมรส
  • บุตรที่อยู่ภายใต้อุปการะที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • สิทธิพลเมืองตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นต่อไปได้
 • สิทธิในการพำนักอาศัยในประเทศตุรกีได้อย่างไม่มีกำหนด
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่ามากกว่า 110 ประเทศ
 • สามารถขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ ออสเตรเลีย
 • ผู้ลงทุนสามารถยื่นขอวีซ่า UAS E-2 ได้
 • ไม่มีข้อกำหนดในการพำนักอาศัย
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษา หรือประสบการณ์การบริหารจัดการ

การลงทุนในประเทศตุรกี

 • การลงทุนมูลค่าขั้นต่ำ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ ลีรา ตุรกี) ในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
  • สามารถลงทุนแค่ 1 หรือหลายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือภาระผูกพัน
  • ต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี
  • เงื่อนไขของรายงานการประเมินค่า (Valuation report) ต้องได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการตลาดทุน (Capital Market Board)
  • ใบรับรองการจดทะเบียนที่ดินที่แสดงว่าผู้ลงทุนถือครองที่ดินนี้แบบสมบูรณ์
  • สัญญาซื้อขายที่ถูกต้องจากผู้พัฒนา

เงื่อนไขทั่วไป

 • ทำการลงทุนตรงตามเงื่อนไขในประเทศตุรกี
 • ต้องรักษาการลงทุนไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบรับรองการซื้อสกุลเงิน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่เคยเดินทางเข้าตุรกี หรือพำนักอาศัยในตุรกีแบบผิดกฎหมา
 • มีประกันสุขภาพคุ้มครอง

เงื่อนไขพิเศษสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • ยื่นขอเลขประจำตัวผู้จดทะเบียนภาษีในประเทศตุรกี
 • ทำการเลือกสินทรัพย์ในประเทศตุรกี
 • ทำการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เอกสารยื่นสมัครตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดสมบูรณ์ครบถ้วน
 • ยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยในประเทศตุรกี
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถยื่นขอสิทธิ์การเป็นพลเมืองตุรกีได้
 • มีระยะเวลาในการดำเนินการระหว่าง 3-6 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

การลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติประเทศตุรกี มอบโอกาสให้บุคคลและครอบครัวสามารถได้รับสิทธิพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ผ่านการลงทุนตามเงื่อนไขในประเทศตุรกี

 • ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศตุรกีหรืออยู่ในประเทศตุรกีโดยผิดกฎหมาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมครอบคลุมในระยะเวลา 1 ปี
 • ชำระภาษีและค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการขอสัญชาติ
 • ถือครองสิทธิ์ผู้ลงทุนเป็นจำนวนอย่างน้อย 3 ปี

สามารถถือสองสัญชาติได้

ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศตุรกี แต่โปรดทราบไว้ว่า

 • ผู้สมัครแต่ละท่านต้องลงนามในหนังสือมอบอำนาจ (POA) ที่สถานทูตตุรกี เพื่ออนุญาตให้บริษัทกฎหมายในตุรกีทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และยื่นเอกสารในฐานะตัวแทนของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครแต่ละท่านต้องทำ biometrics ที่สถานทูตตุรกีเมื่อมาถึง แม้เอกสารในการทำอาจจะไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานทูตในประเทศของท่าน

ไม่มีเงื่อนไข ในการจำกัดบุคคลผู้อยู่ในข่ายอำนาจทางการเมือง หรือบุคคลไร้สัญชาติ

ผู้เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าร่วมได้ มีดังนี้

 • คู่สมรส
 • บุตรที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

ผู้สมัครสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใดก็ได้ที่ได้รับการอนุมัติภายใต้โปรแกรมนี้ อย่างทรัพย์สินสำหรับที่อยู่อาศัย อาคารพานิชย์ หรือที่ดิน

ผู้ลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ได้มากกว่า 1 แห่ง หากว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด

3 ปี

ผู้ลงทุนจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างเต็มตัว ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถกระทำการใดๆได้ในฐานะเจ้าของสินทรัพย์และเจ้าของบ้าน สามารถอยู่เองหรือปล่อยเช่าได้

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นได้ หรือการเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆในประเทศตุรกี (acquisitions)

สามารถยื่นขอได้

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager