NEW ZEALAND

Active Investor Plus Visa

New Zealand Active Investor Plus Visa

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้เริ่มโครงการ Investor Plus สำหรับนักลงทุนขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2565 ในส่วนของโปรแกรมการลงทุนเก่าๆ เช่น นักลงทุนประเภท 1 หรือ 2 นั้นไม่ได้ดำเนินการต่อ แต่ปัจจุบัน โครง Investor Plus ได้เปิดสำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศนิวซีแลนด์

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • โอกาสในการมีสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ในนิวซีแลนด์ผ่านการลงทุนที่มีมูลค่าและมีการเติบโตที่สูง
 • สามารถสมัครสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ (PR) หลังจาก 4 ปี
 • สามารถยื่นขอสัญชาติได้หลังจาก 5 ปี โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ผู้ติดตามที่อยู่ในอุปการะ ได้แก่:
  • คู่สมรสหรือคู่รัก;
  • บุตรที่อยู่ในอุปการะอายุไม่เกิน 24 ปี
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจาก 4 ปี

ตัวเลือกการลงทุน

การลงทุนในรูปแบบต่างกันอาจเป็นที่ยอมรับได้ แต่ละประเภทมีประเภทการลงทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งจำนวน 15 ล้านดอลล่านิวซีแลนด์ โดยนักลงทุนอาจลงทุนในสิ่งเหล่านี้รวมกันได้

 • การลงทุนโดยตรงในธุรกิจเอกชนของท้องถิ่น (จัดสรรสัดส่วนการลงทุน x3 = หมายถึงจำนวนเงินลงทุนสามารถลดลงเหลือ 5 ล้านดอลล่านิวซีแลนด์)
 • ซื้อหุ้นบริษัทเอกชนหรือร่วมลงทุน (จัดสรรสัดส่วนการลงทุน x2 = หมายถึงจำนวนเงินลงทุนสามารถลดลงเหลือ 5 ล้านดอลล่านิวซีแลนด์)
 • การลงทุนในหุ้นจดทะเบียนและหรือการกุศล (จัดสรรสัดส่วนการลงทุน x1 และแต่ละรายการจะถูกจำกัดไว้ที่ 50% ของข้อกำหนดการลงทุน 15 ดอลล่านิวซีแลนด์ – เช่น นักลงทุนสามารถลงทุนตามเงื่อนไขโดยการลงทุนจำนวน 5 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ในโครงการการกุศลที่เข้าเกณฑ์ และลงทุน 7.5 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ในหุ้นจดทะเบียนที่ตรงตามข้อกำหนด)

เงื่อนไข

 • ต้องรักษาการลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเวลา 4 ปี
 • ต้องมีคุณสมบัติด้านสุขภาพและประวัติด้านความประพฤติตรงตามเงื่อนไขของนิวซีแลนด์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในทางที่ดี (IELTS 5)
 • ผู้สมัครหลักต้องอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ นับรวมกันให้ได้อย่างน้อย 117 วัน ในช่วงระยะเวลาการลงทุน 4 ปีที่
 • ต้องพิสูจน์ว่ารายได้ที่ลงทุนนั้นได้มาอย่างถูกกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ประเมินศักยภาพทางการลงทุน
 • ส่งใบสมัคร Active Investor Plus (ใช้เวลาโดยประมาณคือ 4 เดือนในการอนุมัติ)
 • จากนั้นโอนเงินลงทุนไปยังนิวซีแลนด์ภายใน 6 เดือน – และทยอยลงทุนในโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยยังคงรักษาการลงทุนไว้ต่อไปอีก 1 ปี
 • สมัครสถานะ PR หลังจาก 4 ปี

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager