NEW ZEALAND

Investor Visa (Investor 1)

วีซ่านักลงทุนของนิวซีแลนด์คืออะไร?

ประเภทนักลงทุนที่ 1 เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ โดยต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 10,000,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยลงทุนในธุรกิจตามที่กำหนดและจะต้องคงการลงทุนไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอสัญชาติได้หลังจาก 5 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส หรือคู่รัก
  • บุตรที่มีอายุถึง 24 ปี
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีความเจริญก้าวหน้าที่สุดในโลก
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านอายุ
 • ไม่มีข้อกำหนดในการทำแบบทดสอบ points-based
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจาก 5 ปี และมีความตั้งใจที่จะอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ต่อไป

ตัวเลือกการลงทุน

ผู้สมัครมีตัวเลือกในการลงทุน ดังนี้

  • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ โดยพันธบัตรจะออกโดยธนาคารที่จดทะเบียนของประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนใน Equity ในบริษัทของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนในการบริหารจัดการเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนในการพัฒนาสินทรัพย์สำหรับการที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
  • ลงทุนในสินทรัพย์เชิงพาณิชย์
  • ลงทุนเพื่อการกุศล

เงื่อนไข

 • มีสุขภาพและรายงานพฤติกรรมตรงตามเงื่อนไขของนิวซีแลนด์
 • การลงทุนจำนวน10 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการลงทุนที่ได้รับการยอมรับ ถือครองอย่างน้อย 3 ปี – หมายเหตุ: ไม่มีเงื่อนไขด้านจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนแต่ละประเภท)
 • ต้องพำนักอาศัยอย่างน้อย 44 วัน ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ในช่วงระยะเวลาการลงทุน 3 ปี หรือ 88 วัน ในช่วงระยะเวลาการลงทุน 3 ปี หากผู้สมัครทำการลงทุนขั้นต่ำ5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการลงทุนเพื่อการเติบโต (growth investment)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การจัดเตรียมเอกสารการสมัคร และการส่งเอกสาร พร้อมด้วยการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 • ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารการสมัครและเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว การถ่ายโอนเงินทุนและการลงทุนต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน (สามารถยืดเวลาได้ถึง 18 เดือน)
 • ส่งเอกสารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนว่าเป็นของผู้สมัครจริง

คำถามที่พบบ่อย

ผู้สมัครต้องลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำ 10 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี

 • คู่สมรส ทั้งที่สมรสแล้วหรือโดยพฤตินัย (คู่รักเพศเดียวกัน) หรือ
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแล อายุมากถึง 24 ปี

มี ผู้สมัครต้องมีการเอ็กซ์เรย์บริเวรหน้าอกและการตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อยืนยันว่ามีร่างกายที่แข็งแรง

ผู้สมัครต้องมีอายุ 17 ปี หรือมากกว่า ต้องมีใบรับรองพฤติกรรมจากทางตำรวจในประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่ และประเทศอื่นๆที่ได้อาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกว่าในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผู้ลงทุนจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 44 วัน ในช่วงเวลา 2 ปีในช่วงเวลาการถือครองสิทธิ์การลงทุนระยะเวลา 3 ปี หรือ อีกหนึ่งทางเลือกคือต้องอาศัยอยู่ในประเทศเป็นจำนวน 88 วันภายในระยะเวลา 3 ปีของการถือครองสิทธิ์การลงทุน ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในประเทศขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนที่ลงทุน

การลงทุนรูปแบบนี้ได้รับการอนุมัตินอกเหนือจาก พันธบัตร และการลงทุนสุนทาน จำนวนเงินลงทุนทุกอย่างต้องตรงตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สำหรับเป้าหมายในการลงทุนเพื่อการเติบโต (growth investment) ต้องเปลี่ยนรูปแบบจากเงินเป็นพันธบัตร

การลงทุนที่ได้รับการยอมรับในโปรแกรมนี้ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้:

 • สามารถสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ได้
 • ต้องลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์
 • ต้องลงทุนเป็นสกุลเงินของนิวซีแลนด์
 • ต้องลงทุนในองค์กรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือกองทุนจัดการบริหาร
 • มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ได้ หรือ
 • ไม่ใช่เพื่อการใช้ส่วนตัว เช่น บ้าน เรือ หรือรถ
 • พันธบัตรถูกออกโดยรัฐบาลของนิวซีแลนด์ ผู้มีอำนาจท้องถิ่น หรือโดยธนาคารที่จดทะเบียนของนิวซีแลนด์
 • มูลค่าสัมบูรณ์ (Equity) ในบริษัทเอกชนหรือภาครัฐของนิวซีแลนด์ หรือ
 • กองทุนบริหารจัดการ ที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดในนิวซีแลนด์
 • สินทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
 • อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ หรือ
 • การลงทุนสุนทาน เช่น มูลนิธิที่จดทะเบียนแล้ว หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร

หลักฐานมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ อาจดูจากการได้ภาษีคืน หรือใบรับรอง ใบเสร็จจ่ายเงิน เสตเมนท์ในการทำธุรกิจ หุ้นในธุรกิจ เงินปันผล ใบเสร็จรับเงินจากการขายสินทรัพย์ ใบรับรองจากธนาคาร กำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้น หลักฐานการได้เงิน(ของขวัญ) พินัยกรรม และหลักฐานของการได้มรดก
เงินทุนที่ได้มาในรูปแบบของขวัญ สามารถใช้ในการยื่นสมัครได้ ตราบใดที่เงินจำนวนนี้ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วีซ่าในการพำนักอาศัยแบบไม่มีกำหนด
ในช่วงเวลาสุดท้ายของปีที่ 3 สำหรับการถือครองสิทธิ์การลงทุน ผู้สมัครและครอบครัวสามารถยื่นขอสิทธิ์การเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรได้

สามารถขยื่นขอสัญชาติได้ หลังจากอาศัยอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปีและยังคงการลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์ไว้

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager