โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส

ST. KITTS & NEVIS Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสผ่านการลงทุนคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน สัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิสนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิส ผู้สมัครสามารถเลือกตัวเลือกการบริจาค เริ่มต้นที่ 125,000 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้สมัครคนเดียว หรือตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นที่ 220,000 เหรียญสหรัฐ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในทะเลแคริบเบียนที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งผู้สมัครจะได้สัญชาติตลอดชีพ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้:

 • สัญชาติตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูที่สามารถเข้าร่วมได้คือ คู่สมรส บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีที่ยังโสดและไม่มีบุตร พ่อแม่และปู่ย่าตายายที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป และพี่น้องที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
 • มีอัตราด้านภาษีที่น่าสนใจ ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 • มีสิทธิ์ได้รับวีซ่านักลงทุนตามสนธิสัญญา E-2 ของสหรัฐอเมริกา

ผลประโยชน์ที่ได้รับสัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิส

 • สัญชาติตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้
 • สามารถถือสองสัญชาติได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูที่สามารถเข้าร่วมได้:
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีที่ยังโสดและไม่มีบุตร
  • พ่อแม่และปู่ย่าตายายที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป
  • พี่น้องที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 150 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษา
 • มีอัตราด้านภาษีที่น่าสนใจ ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 • สามารถยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ได้
 • ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยในเซนต์คิตส์และเนวิส
 • ไม่จำเป็นต้องมี ตรวจวัดระดับการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ตัวเลือกการลงทุนสัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิส

1.ตัวเลือกการบริจาค:

การบริจาคขั้นต่ำ

 • 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
 • 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส
 • 170,000 ดอลลาห์สหรัฐสำหรับผู้สมัครที่มีผู้อยู่ภายใต้การดูแลไม่เกินสามคน
 • 10,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ติดตามเพิ่มเติมที่อายุไม่เกิน 18 ปี
 • 20,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ติดตามเพิ่มเติมที่อายุเกิน 18 ปี

*ข้อเสนอจำนวนจำกัด จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

2. ตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์:

 • ลงทุนขั้นต่ำ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่น้อยกว่า 7 ปีมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้, ค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการและค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่น ๆ หรือ ลงทุนขั้นต่ำ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่น้อยกว่า  5 ปีมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้, ค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการและค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่น ๆ

เงื่อนไขการขอสัญชาติประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เอกสารที่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • บริจาคหรือลงทุนในโปรแกรมที่เหมาะสม
 • ต้องส่งใบสมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล

การดำเนินการ (การดำเนินการประมาณ 4-8 เดือน)

 • เตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติและชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้และค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดและชำระยอดคงเหลือกับทางรัฐบาล
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)จะออกให้เมื่อได้รับการอนุมัติการเป็นพลเมืองแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิส

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เมื่อทำการลงทุนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้:

กองทุนการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Fund)

 • ลงทุนจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครจำนวน 1 ท่าน
 • ลงทุนจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครหลักและผู้อยู่ภายใต้การดูแล 3 ท่าน
 • 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้น 1 คน

* ข้อเสนอนี้มีระยะเวลาที่จำกัด (ลดจาก 195,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จะมีผลจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

อสังหาริมทรัพย์  (Real Estate)

 • ลงทุนจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติและต้องถือครองอย่างน้อย 7 ปี
 • ลงทุนจำนวน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติและต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรมและลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้สมัครที่ถูกจำกัดในการสมัคร ได้แก่ผู้ยื่นสมัครจากสัญชาติของประเทศดังนี้:

 • ประเทศอัฟกานิสถาน
 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศเกาหลีเหนือ

สัญชาติที่จำกัดในการสมัครข้างต้นนี้ สามารถยื่นสมัครสัญชาติทางเลือกกับประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสได้ หากมีสิทธิ์ในการเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา

 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรในอุปการะของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี (โดยมีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 30 ปี)
 • บุตรที่อยู่ในอุปการะของผู้สมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ / หรือจิตใจซึ่งอาศัยอยู่กับผู้สมัครหลักและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรสต้องมีอายุมากกว่า 55 ปี และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
 • พี่น้องของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส อายุต่ำกว่า 30 ปี ที่ยังไม่ได้แต่งงานและไม่มีบุตร มีสถานะทางงการเงินอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของเซนต์คิตส์และเนวิส อนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือใช้ visa-on-arrival ได้มากกว่า 150 ประเทศ รวมถึง ฮ่องกง สิงคโปร์ รัสเซีย สหราชอาณาจักร และประเทศในสหภาพยุโรป สามารถดูรายชื่อประเทศทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ https://www.ciu.gov.kn/visa-free-countries/

ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสยอมรับการถือสองสัญชาติ และสัญชาตินั้นสามารถถือครองได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อให้สมาชิกรุ่นที่ 2 (บุตรต้องกำเนิดหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติ) และสมาชิกรุ่นที่ 3 (ไม่สามารถยื่นได้ในทันที ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ)

   ขั้นตอนการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน

ไม่ ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเข้าพำนักอาศัยในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสก่อนที่จะได้รับสัญชาติ

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอที่จะทำการลงทุน ประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน

ผู้สมัครสามารถใช้เงินลงทุนที่ได้จากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวในการลงทุนได้ โดยส่วนมากแล้ว จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ที่ช่วยสนับสนุนในเงินลงทุนนั้นๆ  ซึ่งประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager