MONACO

วีซ่าอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในโมนาโกคืออะไร?

วีซ่า นักลงทุน โมนาโก โปรแกรมการลงทุนโมนาโก เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้พำนักอาศัยในโมนาโกโดยผ่านการลงทุนซึ่งต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูงโดยไม่มีภาษีกำไรจากการขาย โปรแกรมนี้สามารถเดินทางในพื้นที่เชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยทั่วไปจะดำเนินการภายใน 9 ถึง 12 สัปดาห์ ไม่มีภาระผูกพันที่จะพำนักถาวรในโมนาโก, ใบอนุญาตผู้พำนักต่ออายุ, เสรีภาพในการเคลื่อนไหวภายในเขตเชงเก้น, มีความเป็นไปได้ที่จะยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรหลังจาก 9 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นรัฐอิสระและอธิปไตย
 • เป็นสมาชิกของสหประชาชาติและสภายุโรป
 • ปลอดภัยและเป็นประเทศผู้นำที่มั่นคงในยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1297
 • มีระบบภาษีที่ดี
 • มีระบบกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
 • มีตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูงและไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขาย​
 • ไม่จำเป็นที่จะต้องพำนักอยู่ถาวรในโมนาโก
 • สามารถต่ออายุใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ได้
 • อิสรภาพในการเดินทางในเขตเชงเก้น
 • สามารถยื่นขอการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรได้หลังจาก 9 ปี

ข้อกำหนดในการลงทุน

 • เช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโมนาโก
 • ฝากเงินอย่างน้อย 500,000 ยูโร และคงยอดฝากไว้ในธนาคารที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในโมนาโก

เงื่อนไข

 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารยืนยันการไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอที่จะอาศัยอยู่ในโมนาโกโดยไม่ต้องประกอบวิชาชีพใด ๆ
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติ EU/EEA ให้ขอวีซ่าพำนักระยะยาวจากฝรั่งเศส
 • ผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคล
 • มีการพำนักและใช้เวลาอย่างเหมาะสมในโมนาโก

ขั้นตอนการดำเนินการ (9-12 สัปดาห์)

 • ตรวจคัดกรองและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
 • ร่างคำขออนุญาตการอยู่อาศัยและรวบรวมเอกสารประกอบการสมัคร
 • สัมภาษณ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก Monaco Public Security (Sureté Publique Monégasque)
 • ดำเนินการออกใบอนุญาตผู้พำนัก

FAQ

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager