UNITED STATES OF AMERICA

EB-5 Immigration Program (EB-5)

วีซ่าสหรัฐอเมริกา EB-5 คืออะไร?

วีซ่าสหรัฐอเมริกา EB-5เป็นโครงการที่จะได้อยู่อาศัยผ่านการลงทุน ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีภาระผูกพันทางการเงินอย่างน้อย 800,000 เหรียญสหรัฐ โครงการนี้จะออกให้กรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไข (สถานะผู้อยู่อาศัยถาวร) เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นสามารถกรอกคำร้องเพื่อยกเลิกเงื่อนไขเหล่านั้นได้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอวีซ่าอเมริกา

 • นักลงทุนและครอบครัว สามารถยื่นสมัครสิทธิ์การเป็นผู้พํานักอาศัยถาวร หรือ Green Card ได้
 • ผู้อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านการศึกษาหรือระดับภาษา
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การเป็นพลเมืองหลังจากอาศัยอยู่ในประเทศแล้ว 5 ปี

ทางเลือกสำหรับการลงทุนสำหรับการขอวีซ่าอเมริกา

 1. การลงทุนโดยตรง (Direct Investment):
 • ก่อตั้งองค์กรการค้าหรือธุรกิจใหม่ (New Commercial Enterprise)
 • ลงทุนในธุรกิจ New Commercial Enterprise (NCE)
 • ธุรกิจนี้จำเป็นต้องสร้างงาน 10 งานให้แก่ประชากรของสหรัฐอเมริกา

 

 1. การลงทุนผ่านศูนย์การลงทุน (Investment via a Regional Centre):
 • ไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครในการก่อตั้งองค์กร NCE
 • ผู้สมัครต้องทำตามเงื่อนไขในการสร้างงาน โดยขึ้นอยู่กับการประมาณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งอาจนับการสร้างงานจากทั้งทางตรงและการสร้างงานโดยอ้อม

เงื่อนไขในการขอวีซ่าอเมริกา

 • ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายในการว่าจ้างงาน (Targeted Employment Area) หรือ นอกพื้นที่เป้าหมาย
  • ลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย มูลค่าขั้นต่ำ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ลงทุนนอกพื้นที่เป้าหมาย มูลค่าขั้นต่ำ 1,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนได้
 • การลงทุนมีความเสี่ยงและต้องเป็นไปตามตามเงื่อนไขในการสร้างงานจำนวนขั้นต่ำ 10 งาน

ขั้นตอนดำเนินการขอวีซ่าอเมริกา

 • ส่งแบบฟอร์มเอกสารการยื่นสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารตามที่กำหนด
 • USCIS จะมอบสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรประเภทมีเงื่อนไข (Conditional Green Card) แก่ผู้สมัครและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ก่อนวันครบกำหนด 2 ปี ของสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรประเภทมีเงื่อนไข (Conditional Green Card) ผู้สมัครต้องดำเนินการยื่นขอถอนประเภทของเงื่อนไขออกจาก Green Card
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ลงทุน
 • ประเทศที่วีซ่า EB-5 ได้รับความนิยมจะถูกจัดอยู่ในประเภทของงานล่าช้าในการดำเนินการ

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager