IRELAND

Immigrant Investor Program

ใครบ้างที่อาจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนักลงทุนเพื่อการย้ายถิ่นฐานของไอร์แลนด์

โปรแกรมนักลงทุนเพื่อการย้ายถิ่นฐานของไอร์แลนด์เป็นโปรแกรมการลงทุนที่เหมาะสำหรับผู้สมัครที่มีรายได้สุทธิขั้นต่ำอย่างน้อย 2,000,000 ยูโร ซึ่งมีตัวเลือกการลงทุนมากมายสำหรับนักลงทุน เริ่มต้นที่ 400,000 ยูโร และปัจจุบันมีระยะเวลาในหารดำเนินอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 8 เดือน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สิทธิ์การพำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 2 ปีสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติ
 • สามารถทำการต่ออายุวีซ่าได้หลังจาก 2 ปี
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
   • คู่สมรส หรือ คู่รักตามกฎหมาย
   • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
   • บุตรที่มีอายุระหว่าง 18 ปี และ 24 ปี สามารถได้รับการพิจารณาเป็นบางกรณี
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในไอร์แลนด์ได้
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พำนักอาศัยถาวร หรือสิทธิ์พลเมืองได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 • การลงทุนองค์กร ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 1 ล้าน ยูโรในองค์กรจำนวนหนึ่งแห่งหรือมากกว่า โดยต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี
 • การลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้าน ยูโร ในกองทุนการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติ โดยต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี
 • การลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้าน ยูโร ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)ได้ที่ได้รับการอนุมัติ ที่มีรายชื่อในตลาดหลักทรัพย์ของไอร์แลนด์ โดยต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี
 • การบริจาค (ไม่สามารถคืนเงินได้) ที่มีมูลค่า 500,000 ยูโร ใน งานศิลปะ, กีฬา, สุขภาพ, วัฒนธรรม และการศึกษา

เงื่อนไข

 • ต้องทำการลงทุนในไอร์แลนด์
 • ผู้สมัครต้องซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสุทธิอย่างน้อย 2 ล้าน ยูโร โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • เงินทุนที่ใช้ในการลงทุนต้องสามารถโอนถ่ายไปยังไอร์แลนด์และสามารถเปลี่ยนค่าเงินเป็นยูโรได้
 • ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวต้องมีประกันสุขภาพเอกชนที่ครอบคลุมในระยะเวลาระหว่างที่พำนักอาศัยในไอร์แลนด์
 • ต้องพำนักอาศัยในไอร์แลนด์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วัน ต่อปี
 • ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินทุน เงินกู้ไม่สามารถนับเป็นเงินทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการประเมินผลซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานรัฐบาลไอร์แลนด์ชั้นสูง
 • คณะกรรมการประเมินผลจะมีการประชุม 4 ครั้งต่อปี (กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, กันยายน และธันวาคม) เพื่อที่ประเมินการยื่นขอสิทธิ์
 • สามารถลงทุนได้ ต่อเมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
 • เมื่อทำการลงทุนแล้ว ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวจะได้รับสิทธิ์พำนักพักอาศัยโดยมีอายุ 2 ปีในช่วงแรก
 • สามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี โดยยังคงถือครองการลงทุนต่อไป
 • หลังจากช่วง 5 ปีแรก ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองสามารถ:
  • ยื่นขอต่อวีซ่าแบบระยะเวลา 5 ปี; หรือ
  • ยื่นขอสิทธิ์พำนักอาศัยแบบถาวร (หากพำนักอาศัยอยู่ในไอร์แลนด์); หรือ
  • ยื่นขอสิทธิ์พลเมือง (โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการพำนักอาศัยและเงื่อนไขอื่นๆ)

คำถามที่พบบ่อย

กลุ่มผู้มีรายได้สูง ที่มีเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 2 ล้านยูโร และต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในการลงทุนในประเทศไอร์แลนด์

 • การลงทุนองค์กร เงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านยูโร ในองค์กรประเทศไอร์แลนด์สำหรับระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
 • การลงทุนในกองทุน เงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านยูโร ในกองทุนสำหรับระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เงินลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านยูโร ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการจดทะเบียนในตลาดทรักทรัพย์ของไอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • เงินกองทุนพัฒนา เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ อาทิ ศิลปะ กีฬา สุขภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา

มีการหัก หากผู้ลงทุนจำนวน 5 คนหรือมากกว่า ต้องการรวมเงินในกองทุนพัฒนาเพื่อช่วยเหลือโครงการที่เหมาะสมเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 400,000 ยูโร ต่อ ผู้ลงทุน 1 ท่าน จึงจะได้รับอนุมัติภายใต้โปรแกรม IIP

  • ไม่มีตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่มีคำอธิบายการลงทุนแต่ละตัวเลือก ดังนี้
   • การลงทุนองค์กร (Enterprise Investment)เหมาะกับผู้ลงทุนที่สนใจในการสร้างองค์กรใหม่หรือลงทุนในองค์กรที่มรการดำเนินการอยู่แล้ว ตัวเลือกนี้จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุนหรือมีกลยุทธ์ทางธุรกิจ และมองเห็นประโยชน์ในประเทศไอร์แลนด์
   • การลงทุนในกองทุน (Investment Fund) เป็นตัวเลือกที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ใช้ประโยชน์จากการบริการของบริษัทลงทุนตัวกลางที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ในการลงทุนในองค์กรที่มีคุณภาพในไอร์แลนด์
   • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็นตัวเลือกในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นการลงทุนที่หลากหลายในกลุ่มสินทรัพย์ หนี้จะถูกจำกัดให้อยู่ใน REIT เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงใน equity และ REITs คืนรายได้จากการลงทุน ซึ่งต้องมีการแบ่งกำไรส่วนใหญ่ในแต่ละปี และการสร้างรายได้สำหรับผู้ลงทุน
   • เงินกองทุนพัฒนา (Endowment) จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการกุศล และผู้ที่ต้องการมีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนและเงินทุนพัฒนานี้จะไม่ได้นำไปใช้ภายใต้โปรแกรม IIP

ไม่ได้ เงินกู้เป็นแหล่งที่มาของเงินที่ไม่รับการอนุมัติในโปรแกรมนี้

ผู้สมัครในโปรแกรมต้องมีการแสดงแหล่งที่มาของรายได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนเป็นจำนวน 2 ล้านยูโร ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานว่าเงินจำนวนนี้ได้มาจากความมั่งคั่งและไม่ใช่เงินที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของ

มีเงื่อนไข ต้องอาศัยอยู่ในประเทศเป็นจำนวน 1 วันต่อปีปฎิทิน

สามารถต่ออายุได้ โดยสามารถต่ออายุเริ่มต้นได้ 2 ปี หากสามารถทำตามเงื่อนไขได้ในช่วงเวลาที่กำหนด

สามารถยื่นได้ ผู้สมัครโปรแกรมที่ผ่านการอนุมัติอย่างสมบูรณ์แล้ว สามารถยื่นสมัครการขอโอนสัญชาติได้ตามกฎหมายการถือสัญชาติและพลเมืองของไอร์แลนด์ (Irish Nationality and Citizenship Act 1956) กฎหมายนี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในไอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าที่ยื่นสมัคร และต้องอาศัยอยู่ในไอร์แลนด์เป็นเวลา 4 ปี ก่อนหน้า 8 ปี (เช่น อาศัยอยู่มา 5 ปี)

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 6-8 เดือน

   • 20 เมษายน 2563 – 24 เมษายน 2563
   • 22 มิถุนายน 2563 – 26 มิถุนายน 2563
   • 31 สิงหาคม 2563 – 4 กันยายน 2563
   • 26 ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager