โปรแกรมการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศไซปรัสคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน ไซปรัส เปิดโอกาสให้บุคคลรวมถึงครอบครัวที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถได้รับใบอนุญาตผู้มีถิ่นที่อยู่อาสัยถาวรเพื่อพำนักอยู่ในประเทศ ไซปรัส ได้อย่างไม่มีกำหนด โดยแลกกับการลงทุนขั้นต่ำ 300,000 ยูโร ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรม การได้ถิ่นที่อยู่ถาวรทันที เส้นทางสู่การได้รับสัญชาติไซปรัสหลังจาก 7 ปี สามารถเพิ่มคู่สมรสและครอบครัว เพิ่มการเดินทางในสหภาพยุโรป ภาษี รวมถึงความรวดเร็วในเวลาดำเนินการ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในประเทศ ไซปรัส

 • สามารถได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในประเทศ ไซปรัสได้
 • ผู้อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี
 • หนึ่งในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
 • มีสิทธิ์ในการพำนักอาศัยและศึกษาในประเทศ ไซปรัส
 • สิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในประเทศ ไซปรัสมอบสิทธิ์การเกินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นด้วยวีซ่าที่มีอายุถึง 5 ปี
 • สามารถยื่นขอรับสิทธิ์พลเมืองหลังจากกำพำนักอาศัยในประเทศ ไซปรัสเป็นระยะเวลา 7 ปี
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับการศึกษาหรือประสบการณ์การบริหารจัดการ

  Request for more information  เงื่อนไขการลงทุนประเทศไซปรัส

  • ต้องลงทุนในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าขั้นต่ำ 300,000 ยูโร ในประเทศ ไซปรัส
  • ต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่ามีรายได้ต่อปีที่หาได้นอกประเทศไซปรัสเป็นจำนวนขั้นต่ำ 30,000 ยูโร
  • เงื่อนไขการยืนยันอื่นๆจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ของผู้สมัครเข้าร่วม
  • ต้องเดินทางไปยังประเทศ ไซปรัสอย่างน้อยสองปีครั้ง (ไม่มีจำนวนวันกำหนดในการพำนักอาศัย)

  ทางเลือกสำหรับการลงทุน

  สินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัย

  • ซื้อสินทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยจำนวน 2 แห่ง ที่มูลค่าเกิน 300,000 ยูโร บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 19%) หรือ

  สินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

  • ซื้อสินทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยจำนวนหนึ่งแห่ง บวกกับสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 250 ตารางเมตร โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 300,000 ยูโร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 19%)

  ขั้นตอนการดำเนินการ

  • คำร้องยื่นขอรับสิทธิ์นั้นต้องถูกส่งไปยังกรมทะเบียนและการย้ายถิ่นฐานของประเทศ ไซปรัส
  • ส่งเอกสารเสริมบวกหลักฐานความจำนงค์ในการลงทุน
  • ยื่นขอรับสิทธ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องเดินทางไปประเทศ ไซปรัสเพื่อรับใบอนุญาต
  • การตัดสินใจใช้เวลาประมาณ 2 เดือนหลังยื่นขอรับสิทธิ์

  Contact An Office Nearest To You

  With 30 years of immigration experience, each of Harvey Law Group’s lawyers carefully studies each client’s needs, resources and determines the immigration solution that best aligns with our client’s vision and values.

   Request for more information   คำถามที่พบบ่อย

   โปรแกรมเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ ไซปรัส (PP โปรแกรม) เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือสิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวร เพื่อการอยู่พำนักอาศัยในประเทศ ไซปรัสได้อย่างไม่มีกำหนด

   ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้

   การลงทุน (จำนวนเงินลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมค่า VAT)

   • ลงทุนจำนวน 300,000 ยูโร สำหรับการซื้อสินทรัพย์เป็นจำนวน 1 แห่ง หรือ 2 แห่ง

   เงื่อนไข

   • ต้องมีเงินฝากประจำ อย่างน้อย 30,000 ยูโร ในธนาคารของประเทศ ไซปรัสเป็นระยะเวลา 3 ปี
   • ผู้สมัครหลักต้องมีรายได้ทั้งปีจากต่างประเทศเป็นมูลค่าอย่างน้อย 30,000 ยูโร บวกกับ 5,000 ยูโร ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลหนึ่งคน และอีก 8,000 ยูโร สำหรับพ่อและแม่ของผู้ยื่นสมัครหลักที่เข้าร่วมในโปรแกรม
   • ผู้ยื่นสมัครหลักและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องมีเจตนาที่จะไม่ทำงานในไซปรัส
    • ผู้ยื่นสมัครหลัก และ/หรือ คู่สมรส อาจเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในไซปรัสที่มีการจดทะเบียนบริษัทแล้ว และได้รับรายได้จากการจ่ายปันผลของบริษัท
   • ต้องเดินทางไปเยือนประเทศไซปรัสเป็นระยะเวลา 1 ครั้ง ในทุกๆ 2 ปี (ไม่มีจำนวนวันขั้นต่ำในการพำนักอาศัย)
   • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
   • ผู้ยื่นสมัครและครอบครัวต้องมีประกันสุขภาพ
   • ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
   • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
   • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
   • ลงทุนในตัวเลือกการลงทุน 1 ตัวเลือก
   • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
   • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลัก หรือคู่สมรสที่มีอายุถึง 25 ปี (มีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปี)
   • พ่อแม่ของผู้ยื่นสมัครหลัก/คู่สมรส

   สิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรพำนักสามารถใช้ได้ตลอดชีพ และสามารถเข้าใช้ในส่วนของระบบการรักษาพยาบาลและการศึกษาที่มีคุณภาพสูงพร้อมราคาที่สมเหตุสมผลได้

   ผู้มีถิ่นพำนักอาศัยถาวรสามารถยื่นสมัครขอสัญชาติได้หลังจากถือครองสิทธิ์นี้เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่พำนักอาศัยจริง

   ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 6 เดือน

   ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อทำ biometric สำหรับการยื่นขอสิทธิ์การเป็นผู้พำนักอาศัยถาวร ผู้ยื่นสมัครต้องเดินทางไปประเทศ ไซปรัสเป็นระยะเวลา 1 ครั้ง ในทุกๆ 2 ปี (ไม่มีจำนวนวันขั้นต่ำในการพำนักอาศัย)

   ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

   เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ