CYPRUS

Permanent Residence by Investment Program

โปรแกรมการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรในประเทศไซปรัสคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน ไซปรัส เปิดโอกาสให้บุคคลรวมถึงครอบครัวที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถได้รับใบอนุญาตผู้มีถิ่นที่อยู่อาสัยถาวรเพื่อพำนักอยู่ในประเทศ ไซปรัส ได้อย่างไม่มีกำหนด โดยแลกกับการลงทุนขั้นต่ำ 300,000 ยูโร ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรม การได้ถิ่นที่อยู่ถาวรทันที เส้นทางสู่การได้รับสัญชาติไซปรัสหลังจาก 7 ปี สามารถเพิ่มคู่สมรสและครอบครัว เพิ่มการเดินทางในสหภาพยุโรป ภาษี รวมถึงความรวดเร็วในเวลาดำเนินการ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในประเทศ ไซปรัสได้
 • ผู้อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • หนึ่งในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
 • มีสิทธิ์ในการพำนักอาศัยและศึกษาในประเทศ ไซปรัส
 • สิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในประเทศ ไซปรัสมอบสิทธิ์การเกินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นด้วยวีซ่าที่มีอายุถึง 5 ปี
 • สามารถยื่นขอรับสิทธิ์พลเมืองหลังจากกำพำนักอาศัยในประเทศ ไซปรัสเป็นระยะเวลา 7 ปี
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับการศึกษาหรือประสบการณ์การบริหารจัดการ

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

สินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัย

 • ซื้อสินทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยจำนวน 2 แห่ง ที่มูลค่าเกิน 300,000 ยูโร บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 19%) หรือ

สินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

 • ซื้อสินทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยจำนวนหนึ่งแห่ง บวกกับสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 250 ตารางเมตร โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 300,000 ยูโร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 19%)

เงื่อนไข

 • ต้องลงทุนในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าขั้นต่ำ 300,000 ยูโร ในประเทศ ไซปรัส
 • ต้องทำการฝากเงินประจำเป็นจำนวนขั้นต่ำ 30,000 ยูโร เก็บไว้ในธนาคารของประเทศ ไซปรัสเป็นระยะเวลา 3 ปี
 • ต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่ามีรายได้ต่อปีที่หาได้นอกประเทศไซปรัสเป็นจำนวนขั้นต่ำ 30,000 ยูโร
 • เงื่อนไขการยืนยันอื่นๆจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ของผู้สมัครเข้าร่วม
 • ต้องเดินทางไปยังประเทศ ไซปรัสอย่างน้อยสองปีครั้ง (ไม่มีจำนวนวันกำหนดในการพำนักอาศัย)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • คำร้องยื่นขอรับสิทธิ์นั้นต้องถูกส่งไปยังกรมทะเบียนและการย้ายถิ่นฐานของประเทศ ไซปรัส
 • ส่งเอกสารเสริมบวกหลักฐานความจำนงค์ในการลงทุน
 • การตัดสินใจใช้เวลาประมาณ 2 เดือนหลังยื่นขอรับสิทธิ์
 • ยื่นขอรับสิทธ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องเดินทางไปประเทศ ไซปรัสเพื่อรับใบอนุญาต

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager