โปรแกรมวีซ่านักลงทุน ถือพาสปอร์ตมอลต้า ขอสัญชาติมอลต้า Malta

Malta Residency Visa Program (MRVP)

โปรแกรมการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรของมอลตาคืออะไร?

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ: 110,000 ยูโร
รายได้ขั้นต่ำ:
500,000 ยูโร
ระยะเวลาดำเนินการ:
ไม่เกิน 6 เดือน

โปรแกรม วีซ่า นักลงทุน มอลต้า เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งผู้สมัครต้องมีการลงทุน ขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในการเช่าทรัพย์สิน การบริจาคของรัฐบาล และการบริจาคให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนของมอลตา โดยปกติใช้เวลาดำเนินการเวลาน้อยกว่า 8 เดือน โปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัย ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเดินทางในพื้นที่เชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าและมีสิทธิในการพำนักในมอลตาได้อย่างไม่มีกำหนด มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตทำงาน, สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ, มีสิทธิ์สมัครเป็นพลเมืองในมอลตาหลังจากพำนัก 5 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้ติดตามที่สามารถรวมอยู่ในการสมัคร ได้แก่
  • คู่สมรสหรือคู่รัก
  • บุตรที่อยู่ในอุปการะไม่จำกัดอายุและยังไม่สมรส (รวมถึงบุตรที่ไร้ความสามารถ)
  • พ่อแม่และปู่ย่าตายายของผู้สมัคร
 • เป็นสมาชิกของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • สิทธิในการอาศัยในประเทศมอลตา
 • สามารถเดินทางในประเทศกลุ่มเชงแก้น โดยมีระยะเวลาวีซ่า 90 วัน ในรอบ 180 วัน
 • สิทธิในการเข้าถึงระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • ประเทศมอลตาเป็นประเทศที่มีภาษีที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูง
 • สิทธิในการตั้งบริษัทในประเทศมอลตา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถขอสัญชาติมอลตาได้ตามพระราชบัญญัติความเป็นพลเมืองมอลตาบทที่ 188 โดยมีเงื่อนไขดังนี้: กล่าวคือ ต้องอาศัยอยู่ในประเทศมอลตาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือนก่อนการยื่นขอสัญชาติ (ต้องไม่เดินทางออกจากประเทศมอลตาเลยในระหว่าง 12 เดือนนั้น) – และในช่วงระยะเวลา 6 ปีก่อน 12 เดือนดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศมอลตาเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี (หรือ 48 เดือน) (ไม่สามารถการันตีได้)

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

ต้องเช่าหรือซื้อทรัพย์สินในมอลตาโดยต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปีและต้องมีการลงทุนหรือบริจาคเพิ่มเติม:

 1. ลงทุนโดนการเช่าทรัพย์สิน
  • เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าเช่าขั้นต่ำต่อปี ดังนี้:
   • 10,000 ยูโรต่อปีทางตอนใต้ของมอลตาหรือโกโซ หรือ
   • 12,000 ยูโร/ปี สำหรับพื้นที่อื่นๆ
 2. ตัวเลือกการซื้ออสังหาริมทรัพย์
  • ซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าขั้นต่ำ ดังนี้::
   • 300,000 ยูโรทางตอนใต้ของมอลตาหรือโกโซ หรือ
   • 350,000 ยูโรสำหรับพื้นที่อื่น
 3. การลงทุนหรือบริจาคเพิ่มเติม
  • ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 40,000 ยูโร
  • สนับสนุนเงินให้แก่รัฐบาล:
   • 28,000 ยูโร สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือ
   • 58,000 ยูโร สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์
  • บริจาคเงิน 2,000 ยูโรให้กับองค์กรอิสระในมอลตา
  • บริจาคเงิน 7,500 ยูโรต่อผู้ติดตามหนึ่งคน พ่อแม่/ปู่ย่าตายายที่อยู่ในอุปการะ

เงื่อนไข

 • อายุเกิน 18 ปีและไม่เป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรป
 • มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการลงทุน
 • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และถือครองเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองในประเทศมอลตา
 • มีสุขภาพที่ดีและมีชื่อเสียงที่ดี
 • ต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการสมัคร
 • สถานะทางการเงินต้องเพียงพอที่จะสนับสนุนตนเอง
 • แสดงหลักฐานสินทรัพย์อย่างน้อย 500,000 ยูโร โดยมีสินทรัพย์ทางการเงินอย่างน้อย 150,000 ยูโร (เพื่อรักษาสถานะของ 5 ปีแรก)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การจัดเตรียมและส่งเอกสารการสมัครให้แก่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต AKM AKM-DISC)
 • ตรวจสอบใบสมัครโดยหน่วยงานของมอลตาและดำเนินการตรวจสอบประวัติ
 • ได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์
 • ส่งหลักฐานประกันสุขภาพและปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุน
 • กรอกข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในมอลตาและใบสมัครการยื่นขอสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร
 • ออกหนังสือรับรองและบัตรการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร
 • ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 6-8 เดือน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager