โปรแกรมวีซ่านักลงทุน ถือพาสปอร์ตมอลต้า ขอสัญชาติมอลต้า Malta

Malta Residency Visa Program (MRVP)

โปรแกรมการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรของมอลตาคืออะไร?

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ: 110,000 ยูโร
รายได้ขั้นต่ำ:
500,000 ยูโร
ระยะเวลาดำเนินการ:
ไม่เกิน 6 เดือน

โปรแกรม วีซ่า นักลงทุน มอลต้า เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งผู้สมัครต้องมีการลงทุน ขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในการเช่าทรัพย์สิน การบริจาคของรัฐบาล และการบริจาคให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนของมอลตา โดยปกติใช้เวลาดำเนินการเวลาน้อยกว่า 8 เดือน โปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัย ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเดินทางในพื้นที่เชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าและมีสิทธิในการพำนักในมอลตาได้อย่างไม่มีกำหนด มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตทำงาน, สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ, มีสิทธิ์สมัครเป็นพลเมืองในมอลตาหลังจากพำนัก 5 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้ติดตามได้แก่
  • คู่สมรส หรือ คู่รัก
  • ผู้ติดตามที่ยังไม่แต่งงาน หรือเด็กไม่จำกัดอายุ
  • ผู้ปกครองของผู้ติดตาม รวมถึงปู่ย่าตายาย
 • เป็นสมาชิกของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และ กลุ่มประเทศแชงเก้น
 • สิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศมอลตา
 • สิทธิในการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศมอลตา
 • สามารถบินไปประเทศในกลุ่มแชงแก้น มีระยะเวลาวีซ่า 90 วัน ในรอบ 180 วัน
 • สิทธิในการไดรับการศึกษาและสวัสดิการสุขภาพในมาตรฐานที่ดี
 • เสียภาษีเป็นจำนวนน้อย
 • สิทธิในการตั้งบริษัทในประเทศมอลตา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถชอสัญชาติได้เมื่ออาศัยอยู่ในประเทศมอลตาครบ 5 ปี

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

ผู้ลงทุนต้องทำการลงทุนใน 3 รายการต่อไปนี้

 • ลงทุนโดยการเช่าทรัพย์สิน
 • เช่าทรัพย์สินเป็นรายปี เป็นจำนวนอย่างน้อย 10,000 ยูโร ในเมืองมอลต้าทางตอนใต้ หรือ รัฐโกโซ หรือ เช่าทรัพย์สิน 12,000 ที่เมืองใดก็ได้ในประเทศมอลตา
 • ให้เงินสมทบรัฐบาลมอลต้าเป็นจำนวน 98,000 ยูโร
 • บริจาคเงิน 2,000 ยูโรให้แก่หน่วยงานอิสระใดก็ได้ ในประเทศมอลตา
 • ลงทุนโดยการซื้อทรัพย์สิน
 • ซื้อทรัพย์สินเป็นจำนวนอย่างน้อย 300,000 ยูโร ในเมืองมอลต้าทางตอนใต้ หรือ รัฐโกโซ หรือ ซื้อทรัพย?สินในราคา 350,000 ยูโร เมืองใดก็ได้ในประเทศมอลตา
 • ให้เงินสมทบรัฐบาลมอลต้าเป็นจำนวน 68,000 ยูโร
 • บริจาคเงิน 2,000 ยูโรให้แก่หน่วยงานอิสระใดก็ได้ ในประเทศมอลตา

ผู้สมัครต้องให้เงินสมทบรัฐบาล ถ้า

 • 7,500 ยูโร สำหรับ ผู้ติดตาม ผู้ปกครอง หรือ ปู่ย่าตายาย ต่อคน
 • 5,000 ยูโร สำหรับบุตร ต่อคน

เงื่อนไข

 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่า
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ต้องมี:
  • รายได้ต่อปี ไม่ต่ำกว่า 150,000 ยูโร; หรือ
  • เงินลงทุน 500,000 ยูโร
 • ต้องมีรายได้และทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนตัวเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องซื้อพันธบัตรรัฐและถือครองเป็นเวลา 5 ปีบวกการสนับสนุนให้กับกองทุนรัฐและซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
 • ประกันสุขภาพมีมูลค่าประกันครอบคลุมอย่างน้อย 30,000 ยูโรต่อคน

ขั้นตอนการดำเนินการ

การดำเนินการขอยื่นรับสิทธิ์และการส่งเอกสารสามารถเสร็จได้ภายใน 1 เดือน, บวกการชำระเงินในลำดับแรก 5,500 ยูโร จากบัญชีธนาคารของลูกค้าโดยตรงถึงรัฐบาลมอลตา

 • สมัครขอสิทธิ์การพำนักอาศัยในมอลตา
 • เอกสารการสมัครจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่มีอำนาจในมอลตา และทำการตรวจสอบประวัติ (background checks)
 • แสดงหลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุม และคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขการลงทุน
 • สำเร็จ biometrics ในมอลตาและยื่นสมัครสิทธิ์การพำนักอาศัย (Residency card)
 • ได้รับใบรับรองการพำนักอาศัย และสิทธิ์การพำนักอาศัย (Residency card)
 • มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 เดือน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager