โกลเด้นวีซ่า ประเทศกรีซ คืออะไร?

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ: 800,000 ยูโร
ระยะเวลาดำเนินการ: ไม่เกิน 6 เดือน

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน โกลเด้นวีซ่า กรีซ นี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศกรีซ โดยผู้สมัครจะต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 800,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์. เพิ่มคู่สมรสและครอบครัว, สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ, ไม่ต้องมีความสามารถด้านการใช้ภาษา, สามารถยื่นขอสัญชาติกรีกได้หลังจาก 7 ปี ไม่มีภาษีความมั่งคั่ง และมีภาษีทรัพย์สินต่ำ โปรแกรมนี้ยังสามารถเดินทางในพื้นที่เชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าและมีสิทธิในการพำนักในประเทศกรีซได้อย่างไม่มีกำหนด โดยปกติจะมีระยะเวลาในการดำเนินการน้อยกว่า 6 เดือน

ผลประโยชน์ที่ได้รับประเทศกรีซ

 • ผู้อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
  • พ่อแม่ของนักลงทุนหรือคู่สมรส
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัยในประเทศ กรีซอย่างไม่มีกำหนด
 • ประเทศ กรีซมีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง และบุตรของผู้สมัครสามารถเข้ารับสิทธิ์การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว โดยปกติมีการดำเนินการภายใน 6 เดือน
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้นเป็นระยะเวลาถึง 90 วันจากระยะเวลาทุกๆ 180 วัน
 • ไม่มีข้อกำหนดในการพำนักอาศัย
 • สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองดประเทศ กรีซหลังจากพำนักอาศัยในกรีซเป็นระยะเวลา 7 ปี และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและระดับภาษาที่กำหนด
 • ได้รับการละเว้นภาษีความมั่งคั่ง
 • มีภาษีสินทรัพย์ในอัตราที่ต่ำ
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านระดับการศึกษาหรือการบริหารจัดการ หรือประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย (GIRP) มีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้

  Request for more information  เงื่อนไขการขอวีซ่าประเทศกรีซ

  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นพลเมืองในประเทศกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
  • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และ ต้องมีสุขภาพที่ดี
  • ต้องมีประกันสุขภาพ
  • ต้องทำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมรายการ และต้องถือครองสิทธิ์ตามระยะเวลาของสิทธิ์ในการพำนักอาศัย

  การลงทุนในประเทศกรีซ

  • ลงทุนขั้นต่ำ 800,000 ยูโร ในสินทรัพย์ในประเทศ กรีซ
  • สินทรัพย์นั้นสามารถถือครองแบบซื้อขายหรือเช่าซื้อก็ได้
  • สินทรัพย์สามารถเป็นในเชิงพานิชย์หรือเพื่อการอยู่อาศัยก็ได้
  • การลงทุนสามารถมีผู้ถือครองคนเดียวหรือถือครองร่วมก็ได้ ถ้าถือครองร่วมผู้สมัครแต่ละท่านจะต้องลงทุนอย่างน้อย 400,000 ยูโร
  • การเช่าต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปี และมีมูลค่าการชำระเงินล่วงหน้าขั้นต่ำ 800,000 ยูโร
  • การลงทุนสามารถทำได้แบบส่วนบุคคลหรือแบบบริษัทโดยที่ผู้ลงทุนต้องเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์แบบ
  • การลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์หนึ่งแห่งหรือมากกว่า โดยต้องมีมูลค่ารวมของสินทรัพย์แล้วขั้นต่ำ 800,000 ยูโร

  ขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่ากรีซ

  • ยื่นสมัครวีซ่ากรีซสำหรับประเทศกลุ่มเชงเก้น (Schengen visa) ของกรีซ (Type C หรือ Type D)
  • เดินทางไปยังประเทศ กรีซ และทำการเลือกสินทรัพย์และทำการลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะ
  • ทำการซื้อสินทรัพย์ให้แล้วเสร็จ
  • ทำการนัดหมายวันสำหรับการส่งเอกสารให้ประเทศกรีซ
  • ทนายทำการส่งเอกสารการสมัคร และรับวีซ่าสำหรับการพำนักอาศัยชั่วคราวโดยมีอายุ 1 ปี ให้แก่ผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังกรีซเพื่อส่ง biometric ก่อนการออกใบอนุญาต (โดยขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ส่งเอกสาร)
  • โดยปกติแล้วการอนุมัติสามารถเสร็จภายใน 2 เดือน
  • สมาชิกในครอบครัวมีตัวเลือกในการเดินทางมายังประเทศกรีซคือหลังการส่ง biometric และ วันที่มารับสิทธิ์
  • สามารถต่ออายุได้ทุกๆ 5 ปี หากยังคงถือสิทธิ์การลงทุนไว้

  Contact An Office Nearest To You

  With 30 years of immigration experience, each of Harvey Law Group’s lawyers carefully studies each client’s needs, resources and determines the immigration solution that best aligns with our client’s vision and values.

   Request for more information   คำถามที่พบบ่อย

   เงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 250,000 ยูโร

   ใช่ คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี (รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง) รวมถึงพาแม่ของผู้สมัครและคู่สมรสด้วย

   ไม่สูญเสียสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ช่วงอายุ 21 – 24 ปี ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องทำการต่ออายุรายปี หากผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลประสงค์ที่จะถือสิทธิ์นี้ไว้หลังจากอายุ 24 ปี ต้องทำการลงทุนเอง

   ไม่มี

   ผู้ถือสิทธิ์การพำนักอาศัยในกรีซสามารถอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นได้มากถึง 90 วัน ในช่วงเวลา 180 วัน

   ไม่

   ไม่มีพันธะใดๆ ยกเว้นแต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ได้จากประเทศ กรีซ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศ กรีซหลังจากได้รรับสิทธิ์พำนักอาศัย

   ผู้ลงทุนต้องทำการต่ออายุสิทธิ์ โดยการต่ออายุไม่ยุ่งยากตราบใดที่ผู้ลงทุนสามารถยืนยันได้ว่ายังคงสิทธิ์การลงทุนไว้อยู่

   ใช่ ผู้พำนักอาศัยในประเทศ กรีซได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนเป็นพลเมือง เช่นสิทธิ์ในประกันสังคม การรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   ผู้ถือสิทธิ์ในโปรแกรม GIRP สามารถยื่นสมัครการเป็นพลเมืองได้หลังจาก 7 ปี และต้องพำนักอาศัยในกรีซอย่างถูกกฎหมายและต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนดและทักษะทางภาษาด้วยเช่นกัน

   สามารถลงทุนได้ทุกพื้นที่ในประเทศ กรีซ

   ผู้สมัครเป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถอาศัยอยู่หรือปล่อยเช่าก็ได้เช่นกัน

   ได้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างอิสระหรือเข้าซื้อกิจการ (acquisitions)

   สามารถถือได้นานเท่าที่ต้องการเก็บสิทธิ์ไว้ สิทธิ์นี้จะอยู่ตราบที่คุณสมบัติยังตรงตามเงื่อนไข ดังนั้นหากผู้สมัครอยากขายสินทรัพย์ สิทธิ์การพำนักอาศัยก็จะหายไปด้วย

   เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ