โปรแกรมการลงทุน โกลเด้นวีซ่า กรีซ

Greece Investment Residence Permit (GIRP)

โกลเด้นวีซ่า ประเทศกรีซ คืออะไร?

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ: 250,000 ยูโร
ระยะเวลาดำเนินการ: ไม่เกิน 6 เดือน

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน โกลเด้นวีซ่า กรีซ นี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศกรีซ โดยผู้สมัครจะต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์. เพิ่มคู่สมรสและครอบครัว, สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ, ไม่ต้องมีความสามารถด้านการใช้ภาษา, สามารถยื่นขอสัญชาติกรีกได้หลังจาก 7 ปี ไม่มีภาษีความมั่งคั่ง และมีภาษีทรัพย์สินต่ำ โปรแกรมนี้ยังสามารถเดินทางในพื้นที่เชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าและมีสิทธิในการพำนักในประเทศกรีซได้อย่างไม่มีกำหนด โดยปกติจะมีระยะเวลาในการดำเนินการน้อยกว่า 6 เดือน

ผลประโยชน์ที่ได้รับประเทศกรีซ

 • ผู้อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
  • พ่อแม่ของนักลงทุนหรือคู่สมรส
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัยในประเทศ กรีซอย่างไม่มีกำหนด
 • ประเทศ กรีซมีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง และบุตรของผู้สมัครสามารถเข้ารับสิทธิ์การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว โดยปกติมีการดำเนินการภายใน 6 เดือน
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้นเป็นระยะเวลาถึง 90 วันจากระยะเวลาทุกๆ 180 วัน
 • ไม่มีข้อกำหนดในการพำนักอาศัย
 • สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองดประเทศ กรีซหลังจากพำนักอาศัยในกรีซเป็นระยะเวลา 7 ปี และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและระดับภาษาที่กำหนด
 • ได้รับการละเว้นภาษีความมั่งคั่ง
 • มีภาษีสินทรัพย์ในอัตราที่ต่ำ
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านระดับการศึกษาหรือการบริหารจัดการ หรือประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย (GIRP) มีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้

การลงทุนในประเทศกรีซ

 • ลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ยูโร ในสินทรัพย์ในประเทศ กรีซ
 • สินทรัพย์นั้นสามารถถือครองแบบซื้อขายหรือเช่าซื้อก็ได้
 • สินทรัพย์สามารถเป็นในเชิงพานิชย์หรือเพื่อการอยู่อาศัยก็ได้
 • การลงทุนสามารถมีผู้ถือครองคนเดียวหรือถือครองร่วมก็ได้ ถ้าถือครองร่วมผู้สมัครแต่ละท่านจะต้องลงทุนอย่างน้อย 250,000 ยูโร
 • การเช่าต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปี และมีมูลค่าการชำระเงินล่วงหน้าขั้นต่ำ 250,000 ยูโร
 • การลงทุนสามารถทำได้แบบส่วนบุคคลหรือแบบบริษัทโดยที่ผู้ลงทุนต้องเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์แบบ
 • การลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์หนึ่งแห่งหรือมากกว่า โดยต้องมีมูลค่ารวมของสินทรัพย์แล้วขั้นต่ำ 250,000 ยูโร

เงื่อนไขการขอวีซ่าประเทศกรีซ

 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นพลเมืองในประเทศกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และ ต้องมีสุขภาพที่ดี
 • ต้องมีประกันสุขภาพ
 • ต้องทำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมรายการ และต้องถือครองสิทธิ์ตามระยะเวลาของสิทธิ์ในการพำนักอาศัย

ขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่ากรีซ

 • ยื่นสมัครวีซ่ากรีซสำหรับประเทศกลุ่มเชงเก้น (Schengen visa) ของกรีซ (Type C หรือ Type D)
 • เดินทางไปยังประเทศ กรีซ และทำการเลือกสินทรัพย์และทำการลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะ
 • ทำการซื้อสินทรัพย์ให้แล้วเสร็จ
 • ทำการนัดหมายวันสำหรับการส่งเอกสารให้ประเทศกรีซ
 • ทนายทำการส่งเอกสารการสมัคร และรับวีซ่าสำหรับการพำนักอาศัยชั่วคราวโดยมีอายุ 1 ปี ให้แก่ผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังกรีซเพื่อส่ง biometric ก่อนการออกใบอนุญาต (โดยขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ส่งเอกสาร)
 • โดยปกติแล้วการอนุมัติสามารถเสร็จภายใน 2 เดือน
 • สมาชิกในครอบครัวมีตัวเลือกในการเดินทางมายังประเทศกรีซคือหลังการส่ง biometric และ วันที่มารับสิทธิ์
 • สามารถต่ออายุได้ทุกๆ 5 ปี หากยังคงถือสิทธิ์การลงทุนไว้

คำถามที่พบบ่อย

เงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 250,000 ยูโร

ใช่ คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี (รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง) รวมถึงพาแม่ของผู้สมัครและคู่สมรสด้วย

ไม่สูญเสียสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ช่วงอายุ 21 – 24 ปี ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องทำการต่ออายุรายปี หากผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลประสงค์ที่จะถือสิทธิ์นี้ไว้หลังจากอายุ 24 ปี ต้องทำการลงทุนเอง

ไม่มี

ผู้ถือสิทธิ์การพำนักอาศัยในกรีซสามารถอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นได้มากถึง 90 วัน ในช่วงเวลา 180 วัน

ไม่

ไม่มีพันธะใดๆ ยกเว้นแต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ได้จากประเทศ กรีซ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศ กรีซหลังจากได้รรับสิทธิ์พำนักอาศัย

ผู้ลงทุนต้องทำการต่ออายุสิทธิ์ โดยการต่ออายุไม่ยุ่งยากตราบใดที่ผู้ลงทุนสามารถยืนยันได้ว่ายังคงสิทธิ์การลงทุนไว้อยู่

ใช่ ผู้พำนักอาศัยในประเทศ กรีซได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนเป็นพลเมือง เช่นสิทธิ์ในประกันสังคม การรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ถือสิทธิ์ในโปรแกรม GIRP สามารถยื่นสมัครการเป็นพลเมืองได้หลังจาก 7 ปี และต้องพำนักอาศัยในกรีซอย่างถูกกฎหมายและต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนดและทักษะทางภาษาด้วยเช่นกัน

สามารถลงทุนได้ทุกพื้นที่ในประเทศ กรีซ

ผู้สมัครเป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถอาศัยอยู่หรือปล่อยเช่าก็ได้เช่นกัน

ได้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างอิสระหรือเข้าซื้อกิจการ (acquisitions)

สามารถถือได้นานเท่าที่ต้องการเก็บสิทธิ์ไว้ สิทธิ์นี้จะอยู่ตราบที่คุณสมบัติยังตรงตามเงื่อนไข ดังนั้นหากผู้สมัครอยากขายสินทรัพย์ สิทธิ์การพำนักอาศัยก็จะหายไปด้วย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager