ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นพลเมืองตลอดชีวิตและใช้ได้สำหรับคนรุ่นต่อไป
 • สามารถถือสองสัญชาติ
 • สิทธิประโยชน์รวมไปถึงผู้อยู่ในอุปการะ
   • คู่สมรสและคู่ชีวิต
   • บุตรที่ยังไม่แต่งงานหรือบุตรเลี้ยงอายุต่ำกว่า 28 ปี
   • พ่อแม่และพ่อแม่ของคู่สมรส
 • เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องใช้วีซ่าได้มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึง แคนาดา, ฮ่องกง, สิงคโปร์และนิวซีแลนด์
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและระบบการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพได้ฟรี
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารจัดการ
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจถูกปล่อยเช่าเพื่อหารายได้ให้แก่ผู้ลงทุนและขายได้หลังจากถือครองอสังริมทรัพย์ครบ 5 ปี

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 1. สินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัย
  • ซื้อสินทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ 2,000,000 ยูโร สำหรับการอยู่อาศัยแบบเดี่ยว ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยถาวร
  • สินทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ 2,000,000 ยูโร ในสินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยหลากหลาย
  • สำหรับสินทรัพย์ที่เคยใช้ในโปรแกรมนี้มาก่อนแล้ว มูลค่าในการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น2,500,000 ยูโร
 2. สินทรัพย์การอยู่อาศัยและการพาณิชย์
  • ลงทุนอย่างน้อย 2,000,000 EUR ในอสังหาริมทรัพย์เชิงพานิชย์หรือแบบผสม และอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อยหนึ่งแห่งที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 EUR ที่เป็นที่อยู่อาศัยถาวร

การบริจาคในกองทุนรัฐบาล (Donation)

 • บริจาคมูลค่าเริ่มต้นที่ 100,000 ยูโร ให้แก่มูลนิธิวิจัยและนวัตกรรม
 • บริจาคมูลค่าเริ่มต้นที่ 100,000 ยูโร ให้แก่องค์กรพัฒนาที่ดินของไซปรัส

ข้อกำหนด

 • ผู้สมัครต้องเก็บอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในไซปรัสมูลค่าอย่างน้อย 500,000 EUR เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยถาวร
 • พ่อแม่ที่อยู่ในอุปการะต้องเก็บอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในไซปรัสมูลค่าอย่างน้อย 500,000 EUR เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยถาวร เช่นเดียวกันกับพ่อแม่ของคู่สมรสที่อยู่ในอุปการะ
 • ผู้สมัครและผู้ใหญ่ในครอบครัวที่อยู่ในอุปการะต้องถือเชงเกนวีซ่าขณะที่ทำการส่งใบสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องถือสถานะการเป็นผู้พำนักถาวรในไซปรัสเป็นเวลา 6 เดือนก่อนที่จะได้รับสัญชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังไซปรัสเพื่อยืนยันข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารที่จำเป็น
 • ผู้สมัครที่สมัครผ่านจะได้รับใบรับรองการแปลงสัญชาติจากแผนกทะเบียนราษฎร์และการย้ายถิ่นฐานเพื่อยืนยันความเป็นพลเมืองไซปรัส
 • ระยะเวลาดำเนินการ: 12 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager