CYPRUS

Citizenship by Investment Program (CIP)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นพลเมืองตลอดชีวิตและใช้ได้สำหรับคนรุ่นต่อไป
 • สามารถถือสองสัญชาติ
 • สิทธิประโยชน์รวมไปถึงผู้อยู่ในอุปการะ
   • คู่สมรสและคู่ชีวิต
   • บุตรที่ยังไม่แต่งงานหรือบุตรเลี้ยงอายุต่ำกว่า 28 ปี
   • พ่อแม่และพ่อแม่ของคู่สมรส
 • เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องใช้วีซ่าได้มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึง แคนาดา, ฮ่องกง, สิงคโปร์และนิวซีแลนด์
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและระบบการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพได้ฟรี
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารจัดการ
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจถูกปล่อยเช่าเพื่อหารายได้ให้แก่ผู้ลงทุนและขายได้หลังจากถือครองอสังริมทรัพย์ครบ 5 ปี

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 1. สินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัย
  • ซื้อสินทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ 2,000,000 ยูโร สำหรับการอยู่อาศัยแบบเดี่ยว ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยถาวร
  • สินทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ 2,000,000 ยูโร ในสินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยหลากหลาย
  • สำหรับสินทรัพย์ที่เคยใช้ในโปรแกรมนี้มาก่อนแล้ว มูลค่าในการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น2,500,000 ยูโร
 2. สินทรัพย์การอยู่อาศัยและการพาณิชย์
  • ลงทุนอย่างน้อย 2,000,000 EUR ในอสังหาริมทรัพย์เชิงพานิชย์หรือแบบผสม และอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อยหนึ่งแห่งที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 EUR ที่เป็นที่อยู่อาศัยถาวร

การบริจาคในกองทุนรัฐบาล (Donation)

 • บริจาคมูลค่าเริ่มต้นที่ 100,000 ยูโร ให้แก่มูลนิธิวิจัยและนวัตกรรม
 • บริจาคมูลค่าเริ่มต้นที่ 100,000 ยูโร ให้แก่องค์กรพัฒนาที่ดินของไซปรัส

ข้อกำหนด

 • ผู้สมัครต้องเก็บอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในไซปรัสมูลค่าอย่างน้อย 500,000 EUR เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยถาวร
 • พ่อแม่ที่อยู่ในอุปการะต้องเก็บอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในไซปรัสมูลค่าอย่างน้อย 500,000 EUR เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยถาวร เช่นเดียวกันกับพ่อแม่ของคู่สมรสที่อยู่ในอุปการะ
 • ผู้สมัครและผู้ใหญ่ในครอบครัวที่อยู่ในอุปการะต้องถือเชงเกนวีซ่าขณะที่ทำการส่งใบสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องถือสถานะการเป็นผู้พำนักถาวรในไซปรัสเป็นเวลา 6 เดือนก่อนที่จะได้รับสัญชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังไซปรัสเพื่อยืนยันข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารที่จำเป็น
 • ผู้สมัครที่สมัครผ่านจะได้รับใบรับรองการแปลงสัญชาติจากแผนกทะเบียนราษฎร์และการย้ายถิ่นฐานเพื่อยืนยันความเป็นพลเมืองไซปรัส
 • ระยะเวลาดำเนินการ: 12 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศไซปรัส เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยผ่านการลงทุนที่ได้รับการยินยอมและการบริจาคให้แก่ประเทศไซปรัส

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้

 1. การบริจาคให้กับประเทศไซปรัส
  1. บริจาคเงินจำนวน 75,000 ยูโร ให้แก่ มูลนิธิเพื่องานวิจัยและนวัตกรรม
  2. บริจาคเงินจำนวน 75,000 ยูโร ให้แก่ บริษัทพัฒนาที่ดินของไซปรัส
 2. การลงทุน (เลือกเพียง 1 ตัวเลือกตามจำนวนตัวเลือกที่เขียนไว้ หมายเหตุจำนวนเงินลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมค่า VAT)
  1. อสังหาริมทรัพย์
   1. ลงทุนจำนวน 2,000,000 ยูโร สำหรับการซื้อหรือการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ต้องถือครองทรัพย์สินนี้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี
   2. ลงทุนจำนวน 2,500,000 ยูโร สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ภายใต้โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ ต้องถือครองทรัพย์สินนี้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี
  2. ซื้อและก่อตั้ง หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจ/บริษัทของพลเมืองประเทศไซปรัส
   1. ลงทุนจำนวน 2,000,000 ยูโร สำหรับการซื้อหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจ/บริษัท ที่มีการจัดตั้งหรือดำเนินการมาก่อนแล้วในประเทศไซปรัส จำเป็นต้องมีหลักฐานการยืนยันตัวตนและต้องมีพนักงานที่เป็นพลเมืองของไซปรัสจำนวน 5 คน
  3. การลงทุนในการลงทุนในกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก (alternative investment funds) หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
   1. ลงทุนจำนวน 2,000,000 ยูโร สำหรับการซื้อยูนิตของกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก หรือสินทรัพย์ทางเลือกของผู้ประกอบการ/องค์กรที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไซปรัส
  1. รวมตัวเลือกในการลงทุน
   1. ลงทุนจำนวน 2,000,000 ยูโร ในตัวเลือกการลงทุนแบบรวม

เงื่อนไข

 • ผู้ยื่นสมัครต้องซื้อและถือครองทรัพย์สินที่อยู่อาศัยในประเทศไซปรัสเป็นมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร (รวม VAT)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้ยื่นสมัครต้องถือเชงเก้นวีซ่า
 • ต้องไม่เคยมีการถูกปฎิเสธจากการยื่นสมัครในโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ หรือต้องไม่มีรายชื่ออยู่ในการสั่งระงับการดำเนินการทางทรัพย์สินภายในสหภาพยุโรปเนื่องจากต้องโทษ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น กรุณาเปรียบเทียบจากตารางค่าธรรมเนียมไซปรัสล่าสุดเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการปรับใช้

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม และลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้ที่มีความเสี่ยง จะไม่สามารถยื่นสมัครในโปรแกรมนี้ได้ โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะมีลักษณะดังนี้

 • บุคคลที่มีสภาพทางการเมือง โดยที่ (1) ยังดำรงอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (2) ดำรงอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • มีการตรวจสอบความผิดทางอาชญากรรม แต่ยังไม่ถูกจับกุม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจำเลยอยู่ในสถานะรอการพิจารณาคดี และ/หรือ ถูกสืบหาจากตำรวจสากลภาคพื้นยุโรป หรือ องค์การตำรวจสากล
 • ได้รับคำติดสินให้จำคุกด้วยข้อหาร้ายแรงและจัดตั้งให้บทลงโทษ หรือคำตัดสินโทษไม่แสดงในประวัติอาชญากรรม
 • มีส่วนเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ได้รับการสั่งห้ามโดยสหภาพยุโรป โดนต้องโทษโดยประเทศนอกสหภาพยุโรป หรือโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่อายุถึง 28 ปี
  • มีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาสำหรับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 28 ปี
  • บุตรที่ศึกษาอยู่ในโครงการคุณวุฒิวิชาชีพไม่สามารถเข้าร่วมได้ อาทิเช่น วิชาชีพบัญชี ทนาย เป็นต้น
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • พ่อแม่ของผู้ยื่นสมัครหลัก
  • ต้องถือสิทธิ์การเป็นผู้พำนักถาวรโดยมีมูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร บวก VAT หรือลงทุนร่วมกับผู้สมัครหลักในการลงทุนเพื่อถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นมูลค่าขั้นต่ำ 1,000,000 ยูโร บวก VAT

ผู้ถือสัญชาติไซปรัสสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก รวมถึง สหราชอาณาจักร แคนนาดา ฮ่องกง สิงค์โปร์ นิวซีแลนด์ ผู้ยื่นสมัครสามารถอาศัย ท่องเที่ยว ทำงาน และเรียนได้ทุกประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

ไซปรัสยอมรับการถือ 2 สัญชาติ สามารถถือครองสัญชาตินี้ได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆไปได้

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 12 เดือน

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสเป็นจำนวนอย่างน้อยสองครั้ง เพื่อ (1) ส่งเอกสารในการยื่นสมัครและทำ biometric สำหรับการยื่นขอสิทธิ์การเป็นผู้พำนักอาศัยถาวร (2) การทำ biometric สำหรับการรับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของประเทศไซปรัส

ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องอยู่อาศัยในประเทศไซปรัสเพื่อสิทธิ์ในการได้รับสัญชาติ

The applicant is not required to reside in Cyprus prior to obtaining citizenship.

ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager