โปรแกรม วีซ่านักลงทุน สิงคโปร์

SINGAPORE START-UP VISA PROGRAM (SUV)

วีซ่านักลงทุน ประเทศสิงคโปร์คืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า Start-Up ของสิงคโปร์ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจโดยธุรกิจต้องได้รับการพิจารณาจากองค์กรที่กำหนด โปรแกรมนี้มีข้อกำหนดทางการเงินขั้นต่ำ 185,000 เหรียญสหรัฐ ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับวีซ่า และสามารถต่ออายุวีซ่าได้ และหลังจาก 2 ปีอาจสามารถยื่นสมัครการมีสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ: 185,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
จะมีถิ่นที่อยู่ถาวรเมื่อใด: เมื่อครบ 2 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • Start-up Visa (SUV) สามารถต่ออายุได้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข)
 • หลังจากถือวีซ่า SUV สามารถขอสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของสิงคโปร์ (PR)
 • สามารถยื่นขอสัญชาติสิงคโปร์หลังจาก 2 ปีของการมีถิ่นที่อยู่ถาวร (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างเอชแอลจีและลูกค้า)
 • มีการจัดการด้านภาษีที่น่าสนใจ: มีอัตราภาษีที่ต่ำ, ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก, ภาษีกำไรจากการขายทรัพย์สินและภาษีมรดก
 • ไม่มีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการอาศัยในสิงคโปร์
 • ไม่มีเงื่อนไขกำหนดด้านภาษา
 • ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถอาศัยและทำงานในสิงคโปร์
 • หลังจาก 12 เดือน สามารถพาผู้อยู่ในอุปการะมายังสิงคโปร์ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไข (คู่สมรส, บุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่แต่งงาน, บิดามารดา)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลของผู้สมัคร
 • เข้าพบกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจ
 • ยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอย้ายถิ่นฐาน, เอกสารประกอบและชำระค่าธรรมเนียม
 • ขั้นตอนการดำเนิน: ขั้นตอนการดำเนินการโดยปกติจะใช้เวลา 8 สัปดาห์สำหรับวีซ่า SUV; และหลังจากการดำเนินการกิจกรรมทางธุรกิจในท้องถิ่น 12-18 เดือน ใช้เวลาในการดำเนินการสำหรับการมีถิ่นที่อยู่ถาวร (PR) 6 เดือน
 • ภายใน 30 วันหลังจากวีซ่า SUV ได้รับการอนุมัติ ให้จัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ (private limited company)
 • หนึ่งปีหลังจากการอนุมัติวีซ่า SUV: สามารถต่ออายุวีซ่า SUV และส่งใบสมัครเพื่อนำผู้อยู่ในอุปการะไปยังสิงคโปร์
 • 12-18 เดือนหลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่า SUV: สามารถยื่นสมัครการมีถิ่นที่อยู่ถาวร (สำหรับผู้สมัคร, คู่สมรสและบุตรที่เกิดจากการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

เงื่อนไข

 • วีซ่า SUV ให้ผู้ประกอบที่ต้องการย้ายถิ่นฐานและพร้อมที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถมีสิทธิ์ที่จะอาศัยและทำงานในสิงคโปร์ผ่านการลงทุน
 • ผู้สมัครต้องมีความตั้งใจที่จะก่อตั้งและเป็นเจ้าของบริษัทในสิงคโปร์ (private limited company)
 • ผู้สมัครต้องทำการค้นคว้าและพัฒนาธุรกิจร่วมกับนิติบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสิงคโปร์

เงื่อนไขในการนำผู้อยู่ในอุปการะมายังในสิงคโปร์

 • บัญชีประจำปีล่าสุดของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงการใช้จ่ายประจำปีขั้นต่ำ [1] 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (72,742 ดอลลาร์สหรัฐ) และการจ้างงาน 3 LQS[2] หรือ 1 PME[3] (สำหรับคู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปี สำหรับบิดามารดาจะใช้เกณฑ์ที่สูงกว่า)

เงื่อนไขการต่ออายุวีซ่า Start Up ที่รอดำเนินการสถานะการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรอยู่

 • วีซ่า SUV อาจได้รับการต่ออายุระหว่างรอสถานะผู้มีถิ่นที่อาศัยถาวรหรือหากผู้สมัครไม่ต้องการสมัครการมีถิ่นที่อาศัยถาวร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายประจำปีขั้นต่ำที่กำหนดและข้อกำหนดการจ้างงานในท้องถิ่น
 • ผู้สมัครหลักที่เป็นเพศชายที่ยื่นสมัครการมีถิ่นที่อยู่ถาวรจะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร อย่างไรก็ตาม พลเมืองสิงคโปร์และผู้พำนักถาวรอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น คู่สมรสของผู้สมัครหลักหรือบุตรที่เป็นเพศชาย) อาจจะต้องเข้าเกณฑ์ทหาร

[1] คำนวณโดยการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดดังต่อไปนี้: (i) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อค่าสิทธิ ค่าแฟรนไชส์ ​​และค่าธรรมเนียมความรู้ด้านเทคนิคจากบริษัทในต่างประเทศ; (ii) ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการจ้างงานในต่างประเทศ; (iii) ค่าตอบแทนรวมสำหรับผู้ถือวีซ่า SUV ของบริษัท

[2] เป็นชาวสิงคโปร์อย่างเต็มตัวหรือเป็นผู้มีสถานะการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร ซึ่งมีรายได้อย่างต่ำ 1,400 ดอลลาร์สิงคโปร์ (1,018 ดอลลาร์สหรัฐ)

[3] ชาวสิงคโปร์หรือผู้มีสถานะการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ, ผู้จัดการหรือผู้บริหาร มีรายได้อย่างต่ำ 3,900 ดอลลาร์สิงคโปร์ (2,837 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเดือน

หากคุณมีความสนใจในโครงการสัญชาติสิงคโปร์

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager