โปรแกรม วีซ่านักลงทุน สิงคโปร์

SINGAPORE Global Investor Program (GIP)

ผู้ที่พำนักอาศัยในสิงคโปร์

โปรแกรม วีซ่า นักลงทุน สิงคโปร์ (Global Investor Program) เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยโดยให้สถานะการพำนักถาวรในสิงคโปร์แก่นักลงทุนที่ มีประวัติในการทำธุรกิจรวมถึงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและการเติบโตด้านการลงทุนจากสิงคโปร์ การลงทุนขั้นต่ำสำหรับโปรแกรมนี้คือ 2,500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ การลงทุนทางธุรกิจใหม่ กองทุนที่ได้รับอนุมัติของบริษัทในสิงคโปร์ หรือสำนักงานครอบครัวในสิงคโปร์ที่ตรงตามเกณฑ์ โปรแกรมนี้สามารถรวมครอบครัวและคู่สมรส, ระบบการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง, เขตอำนาจศาลที่ประหยัดภาษี มีสิทธิ์สมัครสัญชาติสิงคโปร์หลังจากถือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้ติดตามได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปี
 • ได้มีถิ่นที่อยู่ถาวร สามารถอาศัย เรียน และ ทำงานได้
 • ผู้ปกครองและบุตรอายุเกิน 21 ปี สามารถขอวีซ่าได้ 5 ปี
 • สวัสดิการสุขภาพ และ มาตรฐานการศึกษาในระดับสูง
 • การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ

เงื่อนไข

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เงื่อนไข A –  เจ้าของบริษัทและการตั้งบริษัท
  • เป็นผู้ประกอบการและทำธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี บริษัทต้องมีผลประกอบการอย่างน้อย 200 ล้านเดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อปี (i) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ (ii) ในปีที่ผ่านมา สามารถทำธุรกิจสองอย่างขึ้นไป ธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หากเป็นของเอกชนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 30% หากจดทะเบียนแบบบริษัทมหาชน ผู้สมัครจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด
 • เงื่อนไข B – เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่
  • ครอบครัวของผู้สมัครต้องถือหุ้นอย่างน้อย 30% หรือ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มีรายได้จากการประกอบการอย่างน้อย 500 ล้านดอลล่าร์สิงค์โปร์ (I) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (II) ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สมัครเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารของบริษัทในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • เงื่อนไข C – เจ้าของธุรกิจที่เติบโตเร็ว
  • หากผู้สมัครเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่นอกเหนือจากบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านดอลล่าร์สิงค์โปร์
  • บริษัทที่ลงทุนโดยบริษัทร่วมทุน/หุ้นเอกชนที่มีชื่อเสียง บริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • เงื่อนไข D – ธุรกิจครอบครัว
  • มีประสบการณ์การลงทุนอย่างน้อย 5 ปี พร้อมเก็บบันทึกบริษัท ซึ่งต้องมีสินทรัพย์ในการลงทุนอย่างน้อย 200 ดอลล่าร์สิงค์โปร์

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

ตัวเลือก A (ใช้ได้กับเงื่อนไข A,B และ C)

  • ลงทุน 10 ล้านดอลล่าร์สิงค์โปร์ในธุรกิจใหม่ๆ หรือขยายธุรกิจเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้วในประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งต้องถือครองอย่างน้อย 30% ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทางเลือก B (ใช้ได้กับเงื่อนไข A,B และ C)

  • ลงทุน 25 ล้านดอลล่าร์สิงค์โปร์ในกองทุนที่ได้รับการรับรอง

ทางเลือก C (ใช้ได้กับเงื่อนไข A,B, C และ D)

จัดตั้งธุรกิจครอบครัวในสิงคโปร์โดยมีสินทรัพย์อย่างน้อย 200 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ ต้องโอนอย่างน้อย  50 ล้านดอลล่าร์สิงค์ดโปร์ไปยัง ประเทศสิงค์โปร์เอามาใช้ลงทุนในสิ่งต่อไปนี้:

  • ตราสารทุน REITs หรือ Business Trusts ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงค์โปร์
  • ตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (เช่น พันธบัตร ธนบัตร และบัตรเงินฝาก) ที่ระบุไว้ในตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดของของผู้มีอำนาจทางการงานในสิงค์โปร์
  • กองทุนที่จัดจำหน่ายโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากสิงคโปร์ซึ่งมีรายชื่ออยู่ใน สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ของ ผู้มีอำนาจทางการเงินในสิงค์โปร์ และ
  • การเพิ่มทุนส่วนตัวในธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในสิงคโปร์

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การอนุมัติใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือน และต้องลงทุนภายใน 6 เดือน ซึ่งการอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายจะอนุญาตเมื่อการลงทุนนั้นผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
 • ต้องย้ายมาประเทศสิงค์โปร์และขอรับใบถิ่นที่อยู่ถาวรภายใน 12 เดือนหลังได้รับอนุมัติ
 • หลังจากได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวร จะออก Re-entry permit ให้ผู้สมัคร มีระยะเวลา 5 ปี เพื่อรักษาสถานภาพ PR หากอยู่นอกประเทศสิงค์โปร์ และสามารถต่ออายุได้อีก 3-5 ปี ชึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณา

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสิงคโปร์ การมีถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นสถานะของผู้ลงทุนที่มีบันทึกการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่มีความตั้งใจจะทำธุรกิจให้ก้าวหน้าเติบโตจากประเทศสิงคโปร์

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีพื้นหลังการทำธุรกิจ (อย่างน้อย 3 ปี) และมีการยืนยันงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในระยะเวลา 3 ปี
 • ประกอบธุรกิจที่มีผลประกอบการประจำปีอย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในปีก่อนหน้าที่จะยื่นสมัคร และต้องมี P.A. อย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เฉลี่ยมากกว่า 3 ปีก่อน
 • ผู้ยื่นสมัครสามารถรวบรวมผลประกอบการจากหลากหลายธุรกิจเพื่อให้ถึงตามเงื่อนไข
 • หากบริษัทเป็นเอกชน ผู้ยื่นสมัครต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30%
 • ต้องจัดส่งแผนการลงทุนและรายละเอียกของธุรกิจ พร้อมทั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้ภายใน 3 ปี
 • ลักษณะของธุรกิจต้องได้รับการอนุมัติ

ในการยื่นสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ชำระค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐบาลสิงคโปร์
 • เอกสารยื่นสมัครและเอกสารเพิ่มเติมภายใน 1 เดือน ของเดือนที่ชำระค่าธรรมเนียมให้รัฐบาล
 • เข้าสัมภาษณ์ที่สิงคโปร์
 • รอการยืนยัน (Approval in Principle) โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน
 • ต้องลงทุนภายในเวลา 6 เดือน ของ AIP
 • ได้รับการยืนยันรอบสุดท้าย
 • ย้ายไปยังสิงคโปร์และทำพิธีการการได้ถิ่นที่อยู่ถาวรภายใน 12 เดือน

มีข้อกำหนดให้เข้าอยู่ หากผู้สมัครเดินทางออกจากสิงคโปร์ต้องทำเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศใหม่ตลอด 5 ปีเพื่อคงสิทธิ์การมีถิ่นพำนักถาวรเมื่อไม่ได้อยู่ในประเทศ

เมื่อใบขออนุญาตเข้าประเทศหมดอายุสามารถต่อได้เป็นระยะเวลา 3-5 ปี

 • จำนวนของพนักงานที่ว่าจ้าง
 • ค่าใช้จ่ายลงทุนทางธุรกิจ
 • ระยะเวลาในการอยู่ที่สิงคโปร์

คู่สมรสและบุตรที่อายุน้อยกว่า 21 ปี (รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัคร

ไม่สามารถ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่และบุตรที่อายุมากกว่า 21 ปี สามารถได้รับวีซ่าท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 5 ปี

ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน ผู้สมัครต้องมีหลักฐานด้านความมั่นคง และรายงานการตรวจสอบบัญชีจากบริษัทที่ดูแล

ผู้สมัครต้องลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำที่ 2.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

ผู้ยื่นสมัครต้องลงทุนในหนึ่งในตัวเลือกข้างต้นนี้

 • ธุรกิจใหม่ในภาคธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
 • การขยายธุรกิจในภาคธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
 • ลงทุนในบริษัทที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์เป็นจำนวนที่ตรงตามเงื่อนไข

โปรแกรมการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสิงคโปร์ ผู้สมัครสามารถลงทุนในภาคธุรกิจดังต่อไปนี้ได้

 • สถาบันยานยนต์
 • ธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภค
 • การศึกษา
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ธุรกิจพลังงาน
 • ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
 • ระบบการขนส่งและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
 • เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • การบริการระดับมืออาชีพ เป็นต้น

ภาคธุรกิจข้างต้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edb.gov.sg/en/how-we-help/global-investor-programme.html

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นได้ หรือการเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆในสิงคโปร์ (acquisitions)

ไม่ได้ เงินลงทุนไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

ผู้ถือสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรสามารถยื่นขอสัญชาติได้ หลังจากเข้ามาอาศัยที่สิงคโปร์และถือสิทธิ์เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

ไม่สามารถถือสองสัญชาติได้ ผลเมืองสิงคโปรต้องยกเลิกสัญชาติอื่นทั้งหมด

ไม่ต้องชำระ เมื่อผู้สมัครได้สิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์ ต้องชำระภาษีตามการชำระของสิงคโปร์

ผู้ถือสิทธิ์ไม่ต้องชำระภาษีของรายได้จากต่างประเทศ (นอกสิงคโปร์)

ต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสิงคโปร์

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager