SINGAPORE

Global Investor Program (GIP)

ผู้ที่พำนักอาศัยในสิงคโปร์

โปรแกรม วีซ่า นักลงทุน สิงคโปร์ (Global Investor Program) เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยโดยให้สถานะการพำนักถาวรในสิงคโปร์แก่นักลงทุนที่ มีประวัติในการทำธุรกิจรวมถึงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและการเติบโตด้านการลงทุนจากสิงคโปร์ การลงทุนขั้นต่ำสำหรับโปรแกรมนี้คือ 2,500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ การลงทุนทางธุรกิจใหม่ กองทุนที่ได้รับอนุมัติของบริษัทในสิงคโปร์ หรือสำนักงานครอบครัวในสิงคโปร์ที่ตรงตามเกณฑ์ โปรแกรมนี้สามารถรวมครอบครัวและคู่สมรส, ระบบการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง, เขตอำนาจศาลที่ประหยัดภาษี มีสิทธิ์สมัครสัญชาติสิงคโปร์หลังจากถือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
 • ผู้สมัครและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลสามารถได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร
 • พ่อแม่และบุตรที่มีอายุมากกว่า 21 ปี สามารถได้รับรับ visit visa เป็นระยะเวลา 5 ปี
 • มีระบบการรักษาพยาบาลและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
 • มีการเก็บภาษีในอัตราที่เหมาะสม
 • สามารถยื่นขอรับสิทธิ์พลเมืองได้หลังจากถือครองสิทธิ์การพำนักอาศัยแบบถาวรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

ทางเลือก A

 • ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ในบริษัทใหม่ หรือ ในการขยายธุรกิจของธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติ

ทางเลือก B

 • ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ในกองทุนที่ได้รับการอนุมัติที่ลงทุนในบริษัทที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์

ทางเลือก C

 • ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ในธุรกิจแบบครอบครัวที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ โดยต้องมีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการอย่างน้อย 200 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์

เงื่อนไข

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีภูมิหลังเรื่องธุรกิจพอสมควร (ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี) และต้องเตรียม การรายงานทางการเงินของ 3 ปี ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
 • ต้องมีธุรกิจที่มีรายรับรับต่อปีขั้นต่ำ 200  ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยเฉลี่ยแต่ละปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 • ผู้สมัครสามารถปรับปรุงธุรกิจของตนให้ตรงตามเงื่อนไขรายได้ขั้นต่ำที่กำหนด
 • หากเป็นบริษัทเอกชน ผู้สมัครต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30%
 • ต้องส่งแผนธุรกิจ หรือ แผนการลงทุนพร้อมด้วยรายละเอียด รวมถึงเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องทำให้สำเร็จภายใน 3 ปี หลังจากการลงทุน
 • ธุรกิจต้องอยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • จ่ายค่าธรรมเนียมในการยื่นสมัครให้กับรัฐบาลสิงคโปร์
 • แบบฟอร์มการสมัครและเอกสารเสริมเพิ่มเติมต้องทำการส่งภายใน 1 เดือนหลังจากการจ่ายค่าธรรมเนียมของการสมัคร
 • ผู้สมัครต้องสัมภาษณ์กับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ (Economic Development Board of Singapore)
 • จะได้รับการอนุมัติภายใน 2-4 เดือน
 • ต้องทำการลงทุนภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับการอนุมัติ
 • การอนุมัติขั้นสุดท้ายจะถูกออกให้ เมื่อมีหลักฐานยืนยันว่ามีการลงทุนตรงตามเงื่อนไข
 • ผู้สมัครต้องย้ายไปยังสิงคโปร์และดำเนินการเรื่องการพำนักอาศัยแบบถาวรให้เสร็จอย่างเป็นทางการภายใน 12 เดือนหลังจากการอนุมัติขั้นสุดท้าย
 • เมื่อได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรแล้ว จะได้รับการออกใบอนุญาตการเข้าประเทศใหม่ (Re-Entry Permit) โดยมีระยะเวลา 5 ปี สำหรับผู้ถือสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรเมื่อเดินทางออกนอกสิงคโปร์
 • เมื่อใบอนุญาตการเข้าประเทศใหม่ (Re-Entry Permit) หมดอายุ สามารถต่ออายุได้ 3 ปี หรือ 5 ปี โดยขึ้นอยู่กับการประกอบการของธุรกิจ

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager