GRENADA

Citizenship by Investment Program

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติของเกรเนดาผ่านการลงทุนคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน เกรนาดานี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติ ผู้สมัครcan เลือกการบริจาค เริ่มต้นที่ 150,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับผู้สมัครคนเดียว หรือเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเริ่มต้นที่ 220,000 เหรียญสหรัฐ เกรเนดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านหนังสือเดินทาง

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ได้รับสิทธิพลเมือง และ สิทธิ์ในการยื่นสมัครขอสัญชาติที่สองสำหรับผู้ขอรับสิทธิ์และครอบครัว
 • ยอมรับการถือสองสัญชาติ
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดู ที่สามารถเข้าร่วมได้
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุมากถึง 30 ปี
  • พ่อแม่และปู่ย่าตายายที่มีอายุเท่าไหร่ก็ได้
  • พี่น้องของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สถานะโสด และไม่มีบุตร
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขกำหนดด้านภาษา
 • มีการจัดการด้านภาษีที่น่าสนใจ
 • สามารถยื่นสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • ผู้ลงทุนสามารถสมัครของวีซ่า USA E-2 ได้
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านประเทศในการสมัคร
 • ไม่มีเงื่อนไขในการอาศัย
 • การดำเนินการที่เร็ว
 • ไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านการศึกษาหรือประสบการณ์ในการจัดการบริหารมาก่อน
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 1. การบริจาคให้กับกองทุนรัฐบาล (Donation)

การลงทุนขั้นต่ำ

 • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครรายบุคคล
 • 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลจำนวนถึง 3 ท่าน
 • 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลเพิ่มเติม
 1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง (Direct Purchase Real Estate)

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มูลค่าขั้นต่ำ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องถือครองสินทรัพย์ที่ลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบหุ้น (Share Investment Real Estate)

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มูลค่าขั้นต่ำ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องถือครองสินทรัพย์ที่ลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิเช่น การตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ค่าธรรมเนียมการยื่นสมัคร ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่นๆ

เงื่อนไข

 • อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เตรียมเอกสารที่กำหนดเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องมีการบริจาคหรือลงทุนตามมูลค่าที่มีในเงื่อนไข
 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาลแล้ว

ขั้นตอนดำเนินการ

 • เตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติและชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้และค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • กระบวนการตัดสินใจใช้เวลาภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันที่ได้ทำการสมัครและส่งเอกสารอย่างเป็นทางการ
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)จะได้รับเมื่อได้รับการอนุมัติการเป็นพลเมืองแล้ว

คำถามพี่พบบ่อย

[/vc_tta_accordion]

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager