โกลเด้นวีซ่าประเทศโปรตุเกสคืออะไร?

วีซ่า นักลงทุน โปรตุเกส โกลเด้นวีซ่าของประเทศโปรตุเกสเป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในโปรตุเกส ที่ช่วยให้นักลงทุน ชาวต่างชาติ นอกสหภาพยุโรปมีสิทธิที่จะอยู่อาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศโปรตุเกส ซึ่งจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 280,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์ โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน โปรตุเกสนี้อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสามารถขอมีสถานะการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรหรือ สามารถเป็นเส้นทางสู่การเป็นพลเมือง หลังจากการลงทุน 5 ปี ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ที่ได้รับวีซ่าประเทศโปรตุเกส

 • ผู้อยู่ในความอุปการะ ได้แก่: (1) คู่สมรสหรือคู่ชีวิตตามกฎหมาย; (2) เด็กที่อยู่ในความอุปการะ (ต้องแสดงหลักฐานการอยู่ภายใต้อุปการะหากมีอายุเกิน 18 ปี – แสดงหลักฐานการอยู่ในอุปการะของผู้สมัครในการสมัครครั้งแรกและเมื่อมีการต่ออายุแต่ละครั้ง) และ (3) บิดามารดา ((ต้องแสดงหลักฐานการอยู่ภายใต้อุปการะหากมีอายุต่ำกว่า 65 ปี – แสดงหลักฐานการอยู่ในอุปการะของผู้สมัครในการสมัครครั้งแรกและเมื่อมีการต่ออายุแต่ละครั้ง)
 • เป็นสมาชิกในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มเชงเก้น
 • มีสิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศโปรตุเกสได้
 • สามารถยื่นขอสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรและยื่นขอเป็นพลเมืองของโปรตุเกสได้หลังจาก 5 ปี ภายใต้กฎหมายที่แยกออกมาต่างหาก (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข รวมถึงการทดสอบภาษา) – ไม่การันตี
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถเดินทางในประเทศกลุ่มเชงเก้นโดยไม่ต้องใช้วีซ่า
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับภาษา ระดับการศึกษา หรือประสบการณ์การทำงาน
 • มีข้อกำหนดที่ต้องอาศัยระยะสั้นในโปรตุเกส โดยเฉลี่ยเจ็ดวันต่อปี (หรือ 14 วันทุกๆ 2 ปี) – โดยต้องอาศัยอย่างน้อย 7 วันในปีแรก

  Request for more information  เงื่อนไข

  • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
  • ทำการลงทุนในประเทศโปรตุเกสโดยใช้เงินทุนที่มาจากประเทศอื่น
  • ต้องถือครองการลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ถาวร
  • ไม่มีหนี้สินกับทางการโปรตุเกส
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • มีประกันสุขภาพเอกชน
  • ต้องไม่เคยเข้าประเทศหรือพำนักอาศัยในประเทศโปรตุเกสแบบผิดกฎหมายมาก่อน
  • มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเปิดบัญชีธนาคารของโปรตุเกส
  • รัสเซีย/เบลารุสไม่สามารถสมัครได้

  ทางเลือกสำหรับการลงทุนประเทศโปรตุเกส

  • ตัวเลือกที่ 1: ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในกองทุนการลงทุนของประเทศโปรตุเกส
   • ต้องถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่
   • 60% ของการลงทุน ต้องลงทุนในบริษัทการค้าที่มีสำนักงานใหญ่ในโปรตุเกส
  • ตัวเลือกที่ 2: บริจาค 250,000 ยูโร ผ่านการลงทุนหรือการสนับสนุนการผลิตทางศิลปะ การฟื้นฟู หรือการบำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ผ่านทางหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือมูลนิธิเอกชนที่มีสถานะเป็นสาธารณูปโภค

  ต้องรักษาสถานะการลงทุนไว้จนกว่าจะได้รับสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือเป็นพลเมือง

  ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของประเทศโปรตุเกส
  • เปิดบัญชีธนาคารในประเทศโปรตุเกส
  • ทำการลงทุนตามเงื่อนไข
  • เตรียมเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ส่งเอกสารการสมัครไปที่ Agency for Integration, Migration, and Asylum (AIMA)
  • เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครและผู้ติดตาม (ผู้ที่อยู่ในอุปการะ) จะต้องเดินทางไปโปรตุเกสเพื่อยื่นข้อมูลไบโอเมตริกซ์ก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ถาวร
  • ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรจะมีอายุ 2 ปี และสามารถต่ออายุได้ทุก 2 ปีภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: (1) การรักษาการลงทุน (2) การปฏิบัติตามข้อกำหนดการอยู่อาศัยในประเทศโปรตุเกส (3) การรักษาข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมด

  Contact An Office Nearest To You

  With 30 years of immigration experience, each of Harvey Law Group’s lawyers carefully studies each client’s needs, resources and determines the immigration solution that best aligns with our client’s vision and values.

   Request for more information   คำถามที่พบบ่อย

   โกลเด้นวีซ่าของประเทศโปรตุเกส คือโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศโปรตุเกส โดยให้นักลงทุนที่ไม่ได้มีสัญชาติในประเทศสหภาพยุโรปสามารถลงทุนในตัวเลือกการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อให้สามารถอยู่อาศัย ทำงาน และเรียนในโปรตุเกสได้

   ใช่ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อไปนี้สามารถรวมในการสมัครได้:

   • คู่สมรสรวมถึงคู่ครองโดยนิตินัย;
   • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของคู่สมรสหรือผู้สมัคร, รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย;
   • เด็กอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของทั้งพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง มีสถานะโสดและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ;
   • บิดามารดาของผู้สมัครหลักหรือของคู่สมรสที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรืออายุต่ำกว่า 65 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ภายใต้การอุปการะทางการเงินจากคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง;
   • พี่น้องที่เป็นเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส

   ผู้ติดตามของผู้สมัครทุกคนควรรักษาข้อกำหนดที่กำหนดตั้งแต่การเริ่มสมัคร (รวมถึงการที่ผู้ติดตามอยู่ภายใต้การอุปการะของผู้สมัครหลัก) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ภายใต้โกลเด้นวีซ่า

   ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจะได้รับใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวในประเทศโปรตุเกสเริ่มต้นที่สองปี และหลังจาก 2 ปี สามารถทำการต่ออายุได้ตราบเท่าที่ยังรักษาการลงทุนและข้อกำหนดเบื้องต้นอื่น ๆ

   ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษาในการสมัคร แต่จะมีข้อกำหนดทางภาษาเมื่อยื่นขอสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือยื่นขอสถานะพลเมือง

   มีข้อกำหนดในการอยู่อาศัยโดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศโปรตุเกสโดยเฉลี่ยขั้นต่ำเจ็ดวันต่อปี (หรือ 14 วันในช่วงระยะเวลาสองปี) ข้อกำหนดในการอยู่อาศัยยังใช้กับผู้ติดตามเป็นรายบุคคลอีกด้วย และในปีแรกต้องอยู่ในประเทศโปรตุเกสอย่างน้อย 7 วัน

   • ตัวเลือกที่ 1: ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในกองทุนการลงทุนของประเทศโปรตุเกส
    • ต้องถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่
    • 60% ของการลงทุน ต้องลงทุนในบริษัทการค้าที่มีสำนักงานใหญ่ในโปรตุเกส
   • ตัวเลือกที่ 2: บริจาค 250,000 ยูโร ผ่านการลงทุนหรือการสนับสนุนการผลิตทางศิลปะ การฟื้นฟู หรือการบำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ผ่านทางหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือมูลนิธิเอกชนที่มีสถานะเป็นสาธารณูปโภค.

   ในการต่ออายุโกลเด้นวีซ่า นักลงทุนและผู้ติดตามจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเริ่มต้นตั้งแต่มีการออกวีซ่า ซึ่งรวมถึงการรักษาการลงทุนให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอยู่อาศัยในประเทศโปรตุเกสและรักษาข้อกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นการสมัครทั้งหมด (รวมถึงข้อกำหนดใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจำเป็นภายใต้กฎหมายใหม่ – รวมถึงกฎระเบียบที่รอดำเนินการ)

   สามารถทำงานในประเทศโปรตุเกสได้

   ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ 180 วัน โดยสามารถพำนักได้สูงสุด 90 วัน

   ใช่ ผู้สมัครทุกคนต้องเดินทางไปโปรตุเกสเมื่อผ่านการอนุมัติเบื้องต้นเพื่อยืนยันข้อมูลไบโอเมตริกซ์และผู้สมัครทุกคนจะต้องเดินทางไปยังประเทศโปรตุเกสและพำนักโดยเฉลี่ยอย่างน้อยเจ็ดวันต่อปี (หรือ 14 วันในระยะเวลาสองปี)

   จะต้องถือสิทธิ์การลงทุนเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากได้สถานการณ์มีถิ่นที่อยู่หรือตราบใดที่นักลงทุนต้องการรักษาสถานการณ์มีถิ่นที่อยู่ หรือจนกว่าจะได้รับสถานะการมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือได้รับสัญชาติโปรตุเกส

   ได้ ผู้ลงทุนมีอิสระในการลงทุนอื่นเพิ่มเติมหรือซื้อธุรกิจอื่นๆในประเทศโปรตุเกส (acquisitions)

   ทำได้โดยการส่งเอกสารยื่นขอสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรไปยังหน่วยงานชายแดนของโปรตุเกส (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Agency for Integration, Migration, and Asylum (AIMA)) และภายใต้กฎหมายของชาวต่างชาติ กสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรจะอนุมัติให้กับบุคคลต่อไปดังนี้:

   • มีใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราว (รวมถึง โกลเด้นวีซ่า) เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเป็นผู้พำนักชั่วคราว
   • ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาต้องไม่เคยกระทำอาชญากรรมและต้องโทษจำคุกมากกว่า 1 ปีในความผิดทางอาญา
   • มีฐานะการเงินที่สามารถดูแลตนเองและผู้ติดตามได้
   • มีที่อยู่ในประเทศโปรตุเกส
   • แสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาโปรตุเกสขั้นพื้นฐาน

   สามารถได้รับสัญชาติโปรตุเกสจากการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสัญชาติ โดยต้องมีคุณสมบัติต่อไปดังนี้:

   • เป็นผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของโปรตุเกสเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี (โดยกฎหมายแก้ไข 2/2018) โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการอยู่ในโปรตุเกสเฉลี่ยขั้นต่ำ วันต่อปี (หรือ 14 วันสำหรับช่วงระยะเวลาสองปี)
   • มีความรู้ในภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น
   • ต้องไม่เคยกระทำอาชญากรรมและถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกมากกว่า 3 ปีภายใต้กฎหมายของประเทศโปรตุเกส

   ได้

   เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ