PORTUGAL

Golden Visa Program (Non-Real Estate Investment Option)

โกลเด้นวีซ่าของประเทศโปรตุเกสคืออะไร?

วีซ่า นักลงทุน โปรตุเกส โกลเด้นวีซ่าของประเทศโปรตุเกสเป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในโปรตุเกส ที่ช่วยให้นักลงทุน ชาวต่างชาติ นอกสหภาพยุโรปมีสิทธิที่จะอยู่อาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศโปรตุเกส ซึ่งจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 280,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์ โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน โปรตุเกสนี้อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสามารถขอมีสถานะการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรหรือ สามารถเป็นเส้นทางสู่การเป็นพลเมือง หลังจากการลงทุน 5 ปี ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้:

 • ผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้คือคู่สมรสหรือคู่รักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรและสิทธิ์พลเมืองของโปรตุเกสได้หลังจาก 5 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • คู่สมรสหรือคู่รักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศ กลุ่มเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศโปรตุเกสได้
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรและสิทธิ์พลเมืองของโปรตุเกสได้หลังจาก 5 ปี
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • มีระยะเวลาในการพำนักอาศัยที่สั้น
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับภาษา ระดับการศึกษา หรือการบริหารจัดการ

ทางเลือกสำหรับการลงทุนในประเทศโปรตุเกส

 1. ลงทุนขั้นต่ำ 350,000 ยูโร ในกองทุนการลงทุนของประเทศโปรตุเกส
  • ระยะการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี
  • การลงทุนขั้นต่ำ 60% ของเงินลงทุนที่ใช้สำหรับบริษัทในประเทศโปรตุเกส
 2. ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 350,000 ยูโร หรือ 280,000 ยูโร *
  • อสังหาริมทรัพย์ต้องมีอายุอย่างน้อย 30 ปีหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ฟื้นฟูเมือง
  • มีข้อกำหนดว่าจะต้องตกแต่งหรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
   * ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรต่ำ
 3. ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
 • ทำการลงทุนในประเทศโปรตุเกสโดยใช้เงินทุนที่หาได้จากประเทศอื่น
 • ต้องถือครองการลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีประกันสุขภาพเอกชน
 • ต้องไม่เคยเข้าประเทศหรือพำนักอาศัยในประเทศโปรตุเกสแบบผิดกฎหมายมาก่อน
 • รับเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีและเปิดบัญชีธนาคารของโปรตุเกส
 • ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการพำนักอาศัยในประเทศโปรตุเกส:
  • 7 วันในปีแรก, และ
  • 14 วัน ในระยะเวลา 2 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • รับเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของประเทศโปรตุเกส
 • เปิดบัญชีธนาคารในประเทศโปรตุเกส
 • ทำการลงทุนตามเงื่อนไข
 • เตรียมเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ส่งเอกสารการสมัครให้กับสำนักงานคัดกรองคนเข้าเมือง (SEF Border & Immigration Office)
 • มีระยะเวลาในการดำเนินการ 3-6 เดือน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังโปรตุเกสสำหรับการเก็บ biometrics ก่อนการออกใบอนุญาตมีถิ่นทีอยู่
 • สิทธิ์การพำนักอาศัยมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุได้เป็น 2 ปี

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager