โกลเด้นวีซ่า ประเทศโปรตุเกส วีซ่าโปรตุเกส

PORTUGAL RESIDENCE BY INVESTMENT PROGRAMME

โกลเด้นวีซ่าประเทศโปรตุเกสคืออะไร?

วีซ่า นักลงทุน โปรตุเกส โกลเด้นวีซ่าของประเทศโปรตุเกสเป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในโปรตุเกส ที่ช่วยให้นักลงทุน ชาวต่างชาติ นอกสหภาพยุโรปมีสิทธิที่จะอยู่อาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศโปรตุเกส ซึ่งจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 280,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์ โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน โปรตุเกสนี้อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสามารถขอมีสถานะการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรหรือ สามารถเป็นเส้นทางสู่การเป็นพลเมือง หลังจากการลงทุน 5 ปี ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ที่ได้รับวีซ่าประเทศโปรตุเกส

 • คู่สมรสหรือคู่รักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศ กลุ่มเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศโปรตุเกสได้
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรและสิทธิ์พลเมืองของโปรตุเกสได้หลังจาก 5 ปี
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • มีระยะเวลาในการพำนักอาศัยที่สั้น
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับภาษา ระดับการศึกษา หรือการบริหารจัดการ

ทางเลือกสำหรับการลงทุนประเทศโปรตุเกส

 1. ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในกองทุนการลงทุนของประเทศโปรตุเกส
  • ระยะการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี
  • การลงทุนขั้นต่ำ 60% ของเงินลงทุนที่ใช้สำหรับบริษัทในประเทศโปรตุเกส
 2. ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 350,000 ยูโร หรือ 280,000 ยูโร *
  • อสังหาริมทรัพย์ต้องมีอายุอย่างน้อย 30 ปีหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ฟื้นฟูเมือง
  • มีข้อกำหนดว่าจะต้องตกแต่งหรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
   * ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรต่ำ
 3. ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร หรือ 400,00 ยูโร
  • ถ้าหากอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด

*ตั้งอยู่ในเขตความหนาแน่นของประชากรต่ำ

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
 • ทำการลงทุนในประเทศโปรตุเกสโดยใช้เงินทุนที่หาได้จากประเทศอื่น
 • ต้องถือครองการลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีประกันสุขภาพเอกชน
 • ต้องไม่เคยเข้าประเทศหรือพำนักอาศัยในประเทศโปรตุเกสแบบผิดกฎหมายมาก่อน
 • รับเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีและเปิดบัญชีธนาคารของโปรตุเกส
 • ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการพำนักอาศัยในประเทศโปรตุเกส 7 วันในปีแรก และ
  • 14 วัน ในระยะเวลา 2 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • รับเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของประเทศโปรตุเกส
 • เปิดบัญชีธนาคารในประเทศโปรตุเกส
 • ทำการลงทุนตามเงื่อนไข
 • เตรียมเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ส่งเอกสารการสมัครให้กับสำนักงานคัดกรองคนเข้าเมือง (SEF Border & Immigration Office)
 • มีระยะเวลาในการดำเนินการ 3-6 เดือน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังโปรตุเกสสำหรับการเก็บ biometrics ก่อนการออกใบอนุญาตมีถิ่นทีอยู่
 • สิทธิ์การพำนักอาศัยมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุได้เป็น 2 ปี

คำถามที่พบบ่อย

โกลเด้นวีซ่า ของประเทศโปรตุเกส คือโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ โดยให้บุคคลนอกประเทศสหภาพยุโรปสามารถลงทุนในตัวเลือกที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อการได้อาศัยอยู่ในประเทศโปรตุเกส

ผู้เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าร่วมได้ มีดังนี้:

 • คู่สมรสรวมถึงคู่ครองโดยพฤตินัย;
 • เยาวชนและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของคู่สมรสหรือผู้ยื่นสมัคร, รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย;
 • เด็กอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของทั้งพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง มีสถานะโสดและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ;
 • พ่อแม่ของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรส ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือน้อยกว่า 65 ปี และยังอยู่ภายใต้การดูแลทางด้านการเงินของคู่สมรสหรือผู้สมัคร;
 • พี่น้องที่เป็นเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรส

ผู้อยู่ในอุปการะของผู้สมัครทุกคนควรรักษาข้อกำหนดที่มีการกำหนดตั้งแต่การเริ่มสมัคร เพื่อต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ภายใต้ โกลเด้นวีซ่า เพื่อยื่นสมัครขอสิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือสัญชาติ อาทิเช่น มีสถานะภาพโสด เข้าร่วมในสถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ เป็นต้น

ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวในประเทศโปรตุเกสเป็นระยะเวลาเริ่มต้นสองปี และหลังจาก 2 ปีสามารถทำการต่ออายุได้ตราบเท่าที่การลงทุนและข้อกำหนดเบื้องต้นอื่นๆ ยังคงอยู่

ไม่มีข้อกำหนดทางด้านภาษาในการสมัครโปรแกรมนี้ จะมีข้อกำหนดทางภาษาเมื่อยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรหรือสิทธิ์พลเมือง

ใช่ ผู้สมัครต้องพำนักอาศัยในประเทศโปรตุเกสโดยเฉลี่ยอย่างน้อยเจ็ดวันต่อปี (หรือ 14 วันสำหรับแต่ละช่วงสองปี)

มีตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมประเทศโปรตุเกสอย่างน้อย 500,000 ยูโร หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 350,000 ยูโร (หรือ 280,000 ยูโร ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของการอยู่อาศัยที่ต่ำ)

ในการต่ออายุ โกลเด้นวีซ่า นักลงทุนและผู้อยู่ในอุปการะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแรกตั้งแต่ออกวีซ่า ซึ่งรวมถึงการรักษาการลงทุนให้ตรงตามคุณสมบัติตามเงื่อนไข

สามารถทำงานในประเทศโปรตุเกสได้

ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นและพำนักได้มากถึง 90 วันภายใน 180 วัน.

ใช่. ผู้สมัครจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังประเทศโปรตุเกสเพื่อการยืนยัน Biometrics และเมื่อได้รับการอนุมัติผู้สมัครจะต้องเดินทางไปยังประเทศโปรตุเกสและพำนักอย่างน้อย 7 วันในปีแรก และ 14 วันในระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี

ขั้นต่ำในการถือครองคือ 5 ปี หรือ หรือนานเท่าที่ผู้ลงทุนต้องการจะถือ หรือจนกว่าจะได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือ หรือได้สัญชาติ

ได้ ผู้ยื่นสมัครสามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากในโปรแกรม หรือการเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆในประเทศโปรตุเกส (acquisitions)

เอกสารในการยื่นขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรจะถูกส่งให้กับหน่วยงานชายแดนของประเทศโปรตุเกส (หรือที่เรียกว่า SEF) และภายใต้กฎหมายของชาวต่างชาติ สิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรจะอนุมัติให้กับบุคคลต่อไปดังนี้

 • มีใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราว (รวมถึง โกลเด้นวีซ่า) เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเป็นผู้พำนักชั่วคราว
 • ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ต้องไม่เคยกระทำอาชญากรรมและถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกมากกว่า 1 ปี
 • สามารถดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลได้
 • มีที่อยู่ในประเทศโปรตุเกส
 • มีหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาโปรตุเกสขั้นพื้นฐาน

สามารถได้รับสัญชาติโปรตุเกสจากการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสัญชาติ โดยต้องมีคุณสมบัติต่อไปดังนี้

 • เป็นผู้พำนักอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายของโปรตุเกสเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี (แก้ไขโดยกฎหมาย 2/2018) และต้องประพฤติตามข้อกำหนดการพักในโปรตุเกสเฉลี่ยขั้นต่ำ วันต่อปี (หรือ 14 วันสำหรับช่วงระยะเวลาสองปี)
 • มีความรู้ในภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น
 • ต้องไม่เคยกระทำอาชญากรรมและถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกมากกว่า 3 ปีภายใต้กฎหมายของประเทศโปรตุเกส

ได้

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager