UNITED KINGDOM

Innovator Visa

วีซ่านวัตกรรมแห่งสหราชอาณาจักรคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน อังกฤษ นี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่จะช่วยให้นักธุรกิจที่มีประสบการณ์พร้อมแนวคิดทางธุรกิจนวัตกรรมใหม่ สามารถก่อตั้งธุรกิจและพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรโดยสามารถยื่นขอรับถิ่นที่อยู่ถาวรหลังจาก 5 ปี หรือ สามารถขอสัญชาติหลังจากปีที่ 6 ทำให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจทั่วยุโรป สามารถอาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักร และยังเข้าถึงการศึกษาของรัฐและการดูแลสุขภาพ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • หนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกกลุ่ม G-7
 • มีระบบการศึกษาและระบบการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถทำธุรกิจในสหภาพยุโรปได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ บุตรที่มีมากกว่า 18 ปีที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักและอยู่ภายใต้การดูแล
 • พลเมืองจากต่างประเทศต้องยื่นสำหรับการทำ Indefinite Leave to Remain เพื่อได้สิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในสหราชอาณาจักร
 • ผู้ถือสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรสามารถพำนักอาศัย และทำงานในสหราชอาณาจักรโดยไม่มีเงื่อนไขกำหนด
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจากถือสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

การลงทุน

ผู้สมัครต้องลงทุนอย่างน้อย 50,000 ปอนด์ ในธุรกิจ โดยสามารถรวมกลุ่มกับผู้สมัครในโปรแกรมนี้ได้ แต่ไม่สามารถแบ่งเงินลงทุนในจำนวนที่เท่ากันได้ การลงทุนที่ได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครต้องแสดงแผนธุรกิจและเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีคุณสมบัติตรงกันกับด้านนวัตกรรม และสามารถทำได้จริงตามเงื่อนไขทุกประการ

เงื่อนไข

 • มีการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร
 • มีธุรกิจหรือไอเดียในการทำธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติก่อนทำการยื่นสมัคร
 • ต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำ CEFR level 2 ในทุกพาร์ท (เว้นเสียว่าได้รับการยกเว้น)
 • ต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 50,000 ปอนด์ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องมีเงินทุนเพียงพอในการดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยต้องมีบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน
 • แสดงหลักฐานยืนยันว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องพำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50%
 • ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร
 • แสดงหลักฐานการตรวจวัณโรค (ขั้นอยู่กับการพำนักอาศัย)
 • ต้องไม่มีการว่าจ้างนอกเหนือธุรกิจที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การยื่นสมัครวีซ่าต้องส่งให้สถานเอกอัครราชทูตของสหราชอาณาจักร หรือ สถานกงสุลที่ใกล้ที่สุดกับสถานที่พักอาศัยของผู้สมัคร
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ วีซ่านี้มีระยะเวลา 3 ปี ในช่วงเริ่มแรก และเพื่อให้ผู้สมัครได้ย้ายมายังสหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินธุรกิจ
 • การดำเนินการจะมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานรับรอง ในช่วง 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน
 • วีซ่าสามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี หากธุรกิจยังคงดำเนินการและได้รับการยืนยันจากผู้มีอำนาจ
 • ผู้สมัครสามารถเข้า-ออกประเทศแบบไม่จำกัดได้ (Indefinite Leave to Remain) หลังจาก 3 ปี โดยการดำเนินธุรกิจต้องมีประสิทธิภาพตรงตามเงื่อนไขกำหนดขั้นต่ำ

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager