โปรแกรมวีซ่านักลงทุน Innovator Visa ทำงานในอังกฤษ

UNITED KINGDOM Innovator Visa

วีซ่านวัตกรรมแห่งสหราชอาณาจักรคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน อังกฤษ นี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่จะช่วยให้นักธุรกิจที่มีประสบการณ์พร้อมแนวคิดทางธุรกิจนวัตกรรมใหม่ สามารถก่อตั้งธุรกิจและพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรโดยสามารถยื่นขอรับถิ่นที่อยู่ถาวรหลังจาก 5 ปี หรือ สามารถขอสัญชาติหลังจากปีที่ 6 ทำให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจทั่วยุโรป สามารถอาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักร และยังเข้าถึงการศึกษาของรัฐและการดูแลสุขภาพ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • หนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกกลุ่ม G-7
 • มีระบบการศึกษาและระบบการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถทำธุรกิจในสหภาพยุโรปได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ บุตรที่มีมากกว่า 18 ปีที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักและอยู่ภายใต้การดูแล
 • พลเมืองจากต่างประเทศต้องยื่นสำหรับการทำ Indefinite Leave to Remain เพื่อได้สิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในสหราชอาณาจักร
 • ผู้ถือสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรสามารถพำนักอาศัย และทำงานในสหราชอาณาจักรโดยไม่มีเงื่อนไขกำหนด
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจากถือสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

การลงทุน

 • ผู้สมัครต้องลงทุนอย่างน้อย 50,000 ปอนด์ ในธุรกิจของตน และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่รับรอง
 • ผู้สมัครสามารถตั้งบริษัท หรือ ร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทในสหราชอาณาจักร
 • บริษัทที่ร่วมทุนกับหุ้นส่วนในสหราชอาณาจักร ต้องร่วมทุนในส่วนของตัวเอง ตั้งแต่ 200,000 ถึง 250,000 ปอนด์
 • เพื่อให้ได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครต้องแสดงแบบแผนทางธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบ แสดงรายการต่อไปนี้
  • นวัตกรรมอะไร
  • ใช้งานได้จริงหรือไม่
  • ปรับปรุง แต่งเติมได้อย่างไร
  • ระยะเวลา ยั่งยืนเพียงพอหรือไม่

เงื่อนไข

 • มีการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร
 • มีธุรกิจหรือไอเดียในการทำธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติก่อนทำการยื่นสมัคร
 • ต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำ CEFR level B2 ในทุกพาร์ท (คะแนน IELTS 5.5-6.0) ในทุกๆประเภท   (เว้นเสียว่าได้รับการยกเว้น)
 • ต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 50,000 ปอนด์ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องมีเงินทุนเพียงพอในการดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยต้องมีบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 28 วัน
 • แสดงหลักฐานยืนยันว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องพำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน ในระยะเวลา 1 ปี
 • ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร
 • แสดงหลักฐานการตรวจวัณโรค (ขั้นอยู่กับการพำนักอาศัย)
 • ต้องไม่มีการว่าจ้างนอกเหนือธุรกิจที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การยื่นสมัครวีซ่าต้องส่งให้สถานเอกอัครราชทูตของสหราชอาณาจักร หรือ สถานกงสุลที่ใกล้ที่สุดกับสถานที่พักอาศัยของผู้สมัคร
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ วีซ่านี้มีระยะเวลา 3 ปี ในช่วงเริ่มแรก และเพื่อให้ผู้สมัครได้ย้ายมายังสหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินธุรกิจ
 • การดำเนินการจะมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานรับรอง ในช่วง 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน
 • วีซ่าสามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี หากธุรกิจยังคงดำเนินการและได้รับการยืนยันจากผู้มีอำนาจ
 • ผู้สมัครสามารถเข้า-ออกประเทศแบบไม่จำกัดได้ (Indefinite Leave to Remain) หลังจาก 3 ปี โดยการดำเนินธุรกิจต้องมีประสิทธิภาพตรงตามเงื่อนไขกำหนดขั้นต่ำ

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรม Innovator Visa คือการมีถิ่นที่อยู่โดยการลงทุนในโปรแกรม เปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่มีไอเดียธุรกิจเกี่ยวกับ นวัตกรรม โดยการที่พวกเขาสามารถทำธุรกิจ และสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้

ลักษณะของผู้ที่เหมาะสม มีดังนี้

 • มีไอเดียธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่สามารถทำได้จริง
 • มีการรับรองโดยผู้มีอำนาจ ผู้สมัครต้อง มีการรับรองจากผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนในด้านธุรกิจ ผู้ที่สามารถประเมินว่าไอเดียเกี่ยวกับนวัตกรรมสามารถทำได้จริงและมีแผนรองรับในด้านอื่นๆ โดย endorsing body จะใช้เวลาอยู่ที่ 6, 12 และ 24 เดือน
 • ต้องลงทุนเป็นจำนวน 50,000 ปอนด์ เงินลงทุนต้องมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องมีเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลได้
 • ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีคะแนน CEFR Level B2
 • ต้องมีเอกสารยืนยันว่าไม่เคยกระทำอาชญากรรมภายใน 6 เดือนก่อนหน้า
 • แสดงผลการตรวจคัดกรองวัณโรคว่าปลอดภัย

Innovator Visa สามารถใช้ได้ 3 ปี และต้องมีการต่ออายุ โดยต้องมีการรับรองจากนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต ถ้าหากธุรกิจมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ผู้สมัครอาจจะสามารถยื่นขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ภายหลัง 3 ปี

มีเงื่อนไขกำหนด โดยผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร เป็นเวลาอย่างน้อย 270 วันต่อปี

ในการต่ออายุ Innovator Visa หลังจาก 3 ปี ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองจากผู้มีอำนาจและธุรกิจต้องดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผู้ถือ Innovator Visa สามารถทำงานตามที่ระบุไว้ในเอกสารสมัคร และไม่สามารถทำงานให้กับบริษัทอื่นได้

ไม่สามารถทำได้ อนุญาตให้อาศัยอยู่และทำงานได้ที่สหราชอาณาจักร

คู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง) ที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ลงทุนสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ ผู้อยู่ภายใต้การดูแลสามารถทำงานหรือเรียนในสหราชอาณาจักรได้อย่างอิสระ

เงินลงทุนขั้นต่ำคือ 50,000 ปอนด์ ซึ่งต้องลงทุนโดยผู้สมัครหรือบุคคลที่สาม

เพื่อคงสถานะไว้ผู้ถือสิทธิ์ควรถือครองจนกว่าจะได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวร

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นได้ หรือการเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆในสเปน (acquisitions) อาทิเช่น อสังหาริมทรัพย์

ผู้ลงทุนสามารถขายสินทรัพย์ได้ทุกเมื่อ แต่ผู้ลงทุนและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลจะเสียสิทธิ์ในการพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร หลังจากได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรแล้ว สิ่งที่ลงทุนสามารถขายได้อย่างอิสระ

ผู้ถือ Innovator Visa (รวมถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล) สามารถยื่นขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้หลังจาก 3 ปี หากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ประสบความสำเร็จ หากธุรกิจมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขตั้งต้นสามารถขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้หลังจาก 5 ปี

ผู้ถือ Innovator Visa สามารถได้สัญชาติหลังจากที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และต้องถือครองสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ

ได้ ไม่มีเงื่อนไขกำหนดสำหรับการถือสองสัญชาติ (หรือมากกว่า)

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager