โปรแกรมการลงทุน สัญชาติวานูอาตู

VANUATU Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติของวานูอาตูผ่านการลงทุนคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน วานูอาตูนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีการสนับสนุนทางการเงินอย่างน้อย 130,000 เหรียญสหรัฐ ให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ โดยไม่ต้องขอวีซ่า/วีซ่าที่สามารถขอได้ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ ได้มากถึง 100 ประเทศทั่วเอเชีย อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และแคริบเบียน ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา และที่อยู่อาศัย มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าระยะยาวออนไลน์ไปยังออสเตรเลีย ไม่มีรายได้ส่วนบุคคลหรือภาษีนิติบุคคล ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ไม่มีภาษีทรัพย์สิน ภาษีความมั่งคั่ง และภาษีของขวัญ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกทางตอนใต้ที่มีเกาะมากกว่า 80 เกาะ
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือใช้ visa on arrival ได้มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทั้งเอเชีย, อเมริกา, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, โอเชียเนีย และแคริบเบียน
 • สามารถยื่นขอวีซ่าระยะยาว (Long-term Visa) ของออสเตรเลียผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • สามารถรวมพ่อแม่ คู่สมรส และบุตรในอุปการะที่อายุไม่เกิน 25
 • ภาษาหลักคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
 • เป็นประเทศเดียวในหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกที่มีโปรแกรมการลงทุนที่ได้มาซึ่งสัญชาติ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษาสำหรับการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือการเป็นพลเมือง
 • มีอัตราภาษีที่ต่ำรวมถึงมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอีกมากมาย
  • ละเว้นภาษีรายได้ส่วนบุคคลและนิติบุคคล
  • ละเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีกำไร
  • ละเว้นภาษีทรัพย์สิน ภาษีความมั่งคั่งและภาษีการรับให้

เงื่อนไขในการลงทุน

 1. การตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ (Due Diligence Clearance)
  • ผู้สมัครต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 7,000 ดอลลาห์สหรัฐ (ไม่สามารถเรียกคืนได้) สำหรับค่าธรรมเนียมการดำเนินการและการตรวจสอบมูลค่าทางธุรกิจโดยหน่วยงานทางการเงินของรัฐ (Financial Intelligence Unit)
  • เมื่อผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้แล้ว ผู้สมัครสามารถลงทุนและยื่นสมัครสิทธิการเป็นพลเมืองได้
 1. การบริจาค (Contribution)
  • ผู้สมัครต้องทำการบริจาคให้กับรัฐบาลของวานูอาตูดังนี้ (ไม่สามารถเรียกคืนเงินจำนวนนี้ได้)
    • 130,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งท่าน
    • 150,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงาน
    • 165,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงานและบุตร 1 คน
    • 180,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงานและบุตร 2 คน
    • 26,500 ดอลลาห์สหรัฐ ต่อผู้อยู่ในอุปการะหนึ่งคน
 1. การได้รับการอนุมัติ
  • เมื่อทำการลงทุนและส่งใบสมัครแล้ว คณะกรรมการพลเมืองจะออกคำอนุมัติขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถเข้าร่วมพิธีเพื่อสาบานตนเป็นพลเมืองวานูอาตู (พิธีสาบานตนสามารถทำได้ในต่างประเทศ; อยู่ภายใต้เงื่อนไข)

เงื่อนไข

 • ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายกับรัฐบาลของวานูอาตู
 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • เตรียมใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้โดยใช้ระยะเวลา 14 วันโดยต้องใช้หนังสทอเดินทาง (พาสปอร์ต), ใบรับรองจากตำรวจและแพทย์, ประวัติของผู้สมัคร (CV) และค่าธรรมเนียมแรกเริ่ม
 • ทำการลงทุนโดยการบริจาคและชำระค่าธรรมเนียมคงค้าง
 • ส่งเอกสารการสมัคร
 • ได้รับการอนุมัติภายใน 1-2 เดือน
 • ผู้สมัครทำพิธีสาบานตน (ทำได้ทั้งในวานูอาตูและต่างประเทศ) และรับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

FAQ

ผู้สมัครต้องบริจาคเงิน (ไม่สามารถขอคืนเงินได้) ให้กับรัฐบาลของวานูอาตูดังตัวเลือกต่อไปนี้

 • 130,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับผู้สมัคร 1 ท่าน
 • 150,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงาน
 • 165,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงานและบุตร 1 คน
 • 180,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน
 • 25,000 ดอลลาห์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ในอุปการะเพิ่มเติม 1 คน

มีบางสัญชาติที่ไม่สมัครโปรแกรมนี้ได้ แต่จะสามารถยื่นสมัครได้หากพวกเขายืนยันการพำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศมากกว่า 5 ปี (ข้อมูลนี้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจตามดุลยพินิจได้):

 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศอิรัก
 • ประเทศซีเรีย
 • ประเทศเยเมน
 • ประเทศเกาหลีเหนือ

ผู้ที่สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ไม่มีการกำหนดอายุสูงสุดในการสมัคร

ผู้สมัครหลักและผู้อยู่ในอุปการะที่รวมอยู่ในการสมัครจะต้องยื่นเอกสารทางการแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่จำเป็นต้องเป็นผลรายงานการตรวจ สามารถใช้หนังสือรับรองที่เซ็นต์โดยแพทย์และไม่จำเป็นต้องใช้ผลตลวจเลือด

บิดามารดา, คู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 25 ปี และยังอยู่ในอุปการะของผู้สมัครหลัก

สัญชาติสามารถส่งต่อให้คนในครอบครัวได้ (แต่ต้องมีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไข ไม่สามารถยื่นได้โดยทันที)

โปรแกรมนี้ให้สิทธิ์การเป็นพลเมืองอย่างสมบูรณ์ให้แก่ผู้สมัคร โดยเรียกว่า “พลเมืองกิตติมศักดิ์” ซึ่งได้รับสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ (เว้นแต่การเลือกตั้งและการเข้าร่วมในการเมือง)

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของวานูอาตูอนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้มากกว่า 100 ประเทศทั่วเอเชีย, อเมริกา, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, โอเชียเนียและแคริบเบียน

 • ละเว้นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีนิติบุคคล
 • ละเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้จากการขายหลักทรัพย์
 • ละเว้นภาษีมรดก ภาษีความมั่งคั่งและภาษีการรับให้
 • พลเมืองชำระ VAT อยู่ที่ 5%
 • สามารถเปลี่ยนชื่อ ทำใบขับขี่ ขอที่อยู่ จดทะเบียนบริษัท เป็นต้น

ขั้นตอนสำหรับวานูอาตูเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินที่ดำเนินการตรวจสอบโดย Financial Intelligence Unit (FIU) โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ในการรู้ผล เมื่อ Financial Intelligence Unit (FIU) ออกหนังสือรับรองแล้ว ต้องส่งเอกสารการสมัครที่เตรียมไว้พร้อมกับจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนเพื่อรอการอนุมัติรอบสุดท้าย ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โดยธนาคารกลางของประเทศสาธารณรัฐวานูอาตูจะทำการจัดการเคลียร์เงินกองทุน หลังดำเนินการส่วนนี้เสร็จ เอกสารจะส่งต่อให้กับคณะกรรมการ Citizenship Committee เพื่อการอนุมัติรอบสุดท้าย (โดยคณะ Citizenship Committee จะพิจารณาทุกๆ 2 อาทิตย์)

หนังสืออนุญาต ใบรับรองการแปลงสัญชาติ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) จะออกให้หลังจากการประชุมของคณะกรรมการ

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) จะใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์สำหรับการอนุมัติ

โดยรวมจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน นับจากวันที่วันส่งเอกสารการสมัครจนถึงวันที่ได้รับหนังสือเดินทาง ระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละกรณี

การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินคือการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะนำมาลงทุนผ่านการตรวจสอบโดยรัฐบาล เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายและผู้ยื่นสมัครต้องไม่ใช่บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ: 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน: 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่สามารถเรียกคืนเงินจำนวนนี้ได้) สำหรับการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน โดยได้รับการตรวจสอบจาก Financial Intelligence Unit (FIU)
 • ค่าธรรมเนียมในการจัดงานปฎิญาณตน: ประมาณ 1,000 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าจัดที่ขึ้นวานูอาตู 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากจัดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต กรุงเทพ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซียหรือตามคำขอในประเทศอื่นๆ

ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมการการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินต้องชำระให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมด ค่าจัดงานสำหรับการปฏิญาณตนสามารถจ่ายหลังจากได้รับการอนุมัติรอบสุดท้าย

หากใบสมัครถูกปฏิเสธ จะคืนเงินบริจาคทั้งหมด ส่วนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไม่สามารถขอคืนได้

เมื่อได้รับการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินจาก FIU ผ่านแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระเงินบริจาคเพื่อการอนุมัติรอบสุดท้าย

สกุลเงินที่สามารถใช้ในการลงทุนได้ มีดังต่อไปนี้:

 • ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
 • ยูโร (EUR)
 • คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies) (สามารถยอมรับได้เป็นบางกรณี กรุณาสอบถามผู้ที่คุณติดต่อในเอชแอลจี)

เมื่อทำการบริจาคและเอกสารการสมัครได้ถูกส่งไปแล้ว คณะกรรมการ Citizenship Committee จะออกใบอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย ผู้สมัครสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้:

 • เข้าร่วมพิธีการปฎิญาณตนเพื่อกล่าวคำสาบานการเป็นพลเมืองวานูอาตู
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทางของวานูอาตูต้องเดินทางไปพบผู้สมัครหลัก (ผู้อยู่ในอุปการะไม่จำเป็นต้องเดินทาง)

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager