โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติของวานูอาตูผ่านการลงทุนคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน วานูอาตูนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีการสนับสนุนทางการเงินอย่างน้อย 130,000 เหรียญสหรัฐ ให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ โดยไม่ต้องขอวีซ่า/วีซ่าที่สามารถขอได้ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ ได้มากถึง 100 ประเทศทั่วเอเชีย อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และแคริบเบียน ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา และที่อยู่อาศัย มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าระยะยาวออนไลน์ไปยังออสเตรเลีย ไม่มีรายได้ส่วนบุคคลหรือภาษีนิติบุคคล ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ไม่มีภาษีทรัพย์สิน ภาษีความมั่งคั่ง และภาษีของขวัญ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกทางตอนใต้ที่มีเกาะมากกว่า 80 เกาะ
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือใช้ visa on arrival ได้มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทั้งเอเชีย, อเมริกา, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, โอเชียเนีย และแคริบเบียน
 • สามารถยื่นขอวีซ่าระยะยาว (Long-term Visa) ของออสเตรเลียผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • สามารถรวมพ่อแม่ คู่สมรส และบุตรในอุปการะที่อายุไม่เกิน 25
 • ภาษาหลักคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
 • เป็นประเทศเดียวในหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกที่มีโปรแกรมการลงทุนที่ได้มาซึ่งสัญชาติ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษาสำหรับการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือการเป็นพลเมือง
 • มีอัตราภาษีที่ต่ำรวมถึงมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอีกมากมาย
  • ละเว้นภาษีรายได้ส่วนบุคคลและนิติบุคคล
  • ละเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีกำไร
  • ละเว้นภาษีทรัพย์สิน ภาษีความมั่งคั่งและภาษีการรับให้

เงื่อนไขในการลงทุน

 1. การตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ (Due Diligence Clearance)
  • ผู้สมัครต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 6,000 ดอลลาห์สหรัฐ (ไม่สามารถเรียกคืนได้) สำหรับค่าธรรมเนียมการดำเนินการและการตรวจสอบมูลค่าทางธุรกิจโดยหน่วยงานทางการเงินของรัฐ (Financial Intelligence Unit)
  • เมื่อผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้แล้ว ผู้สมัครสามารถลงทุนและยื่นสมัครสิทธิการเป็นพลเมืองได้
 1. การบริจาค (Contribution)
  • ผู้สมัครต้องทำการบริจาคให้กับรัฐบาลของวานูอาตูดังนี้ (ไม่สามารถเรียกคืนเงินจำนวนนี้ได้)
    • 130,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งท่าน
    • 150,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงาน
    • 165,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงานและบุตร 1 คน
    • 180,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงานและบุตร 2 คน
    • 25,000 ดอลลาห์สหรัฐ ต่อผู้อยู่ในอุปการะหนึ่งคน
 1. การได้รับการอนุมัติ
  • เมื่อทำการลงทุนและส่งใบสมัครแล้ว คณะกรรมการพลเมืองจะออกคำอนุมัติขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถเข้าร่วมพิธีเพื่อสาบานตนเป็นพลเมืองวานูอาตู (พิธีสาบานตนสามารถทำได้ในต่างประเทศ; อยู่ภายใต้เงื่อนไข)

เงื่อนไข

 • ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายกับรัฐบาลของวานูอาตู
 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • เตรียมใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้โดยใช้ระยะเวลา 14 วันโดยต้องใช้หนังสทอเดินทาง (พาสปอร์ต), ใบรับรองจากตำรวจและแพทย์, ประวัติของผู้สมัคร (CV) และค่าธรรมเนียมแรกเริ่ม
 • ทำการลงทุนโดยการบริจาคและชำระค่าธรรมเนียมคงค้าง
 • ส่งเอกสารการสมัคร
 • ได้รับการอนุมัติภายใน 1-2 เดือน
 • ผู้สมัครทำพิธีสาบานตน (ทำได้ทั้งในวานูอาตูและต่างประเทศ) และรับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

FAQ

[/vc_tta_accordion]

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager