วีซ่าสตาร์ทอัพของแคนาดาคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน แคนาดา ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่ม แผนธุรกิจนวัตกรรม สามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและได้รับการพิจารณาจากองค์กรที่กำหนด โปรแกรมนี้มีเงื่อนไขทางการเงินขั้นต่ำ 190,000 แคนาเดียนดอลลาห์ เพื่อการได้รับสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรในแคนาดาและหลังจาก 3 ปี ผู้สมัครสามารถยื่นขอสัญชาติแคนาดาได้

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สิทธิการพำนักอาศัยถาวรในแคนาดาสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการตอบรับ
 • ยอมรับการถือสองสัญชาติ
 • ผู้อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส หรือ คู่รักตามกฎหมาย
  • บุตรอายุต่ำกว่า 22 ปี ที่ยังไม่มีคู่สมรสหรือคู่รักตามกฎหมาย
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านแหล่งที่มาของเงินทุน
 • ไม่มีข้อจำกัดด้านอายุ
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษา ในประเทศ แคนาดาได้หลังจากได้รับการอนุมัติ
 • สามารถได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเมื่อได้รับอนุมัติ
 • สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลและระบบสาธารณะสุขของแคนาดา เมื่อได้รับการอนุมัติ
 • มีโอกาสในการสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการย้ายมายังประเทศแคนาดา

ตัวเลือกการลงทุนในแคนาดา

ผู้สมัครต้องได้รับเจตจำนงค์จากองค์กรที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้:

 • Business incubator ได้รับการยืนยันว่าธุรกิจของผู้สมัครนั้นได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือได้รับการยอมรับจาก business incubator หรือ
 • กลุ่มนักลงทุนผู้อุปถัมภ์ (Angel Investor Group) ได้รับการยืนยันว่าได้ทำการลงทุนขั้นต่ำเป็นจำนวน 75,000 ดอลลาร์ แคนาดา ในธุรกิจของผู้สมัคร หรือ
 • กองทุนการลงทุนร่วม (Venture Capital Fund) ได้รับการยืนยันว่าได้ลงทุนในกองทุนขั้นต่ำเป็นจำนวน 200,000 ดอลลาร์แคนาดา ในธุรกิจของผู้สมัคร

เงื่อนไข

 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิต้องแสดงออกถึงการเป็นนักลงทุนที่มีแนวคิดใหม่เพื่อสนับสนุน ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้
 • ผู้สมัครต้องถือหุ้นสำหรับการมีสิทธิออกเสียงอย่างน้อย 10% ในธุรกิจ และพร้อมกับถือหุ้นสำหรับการมีสิทธิออกเสียงอย่างน้อย 51% ในองค์กรที่กำหนด
 • ผู้สมัครต้องดำเนินการและบริหารจัดการธุรกิจที่ก่อตั้งในประเทศ แคนาดา
 • ผู้สมัครต้องมีระดับภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน ขั้นต่ำอยู่ที่ระดับ 5 ตามเงื่อนไขของประเทศ แคนาดา
 • ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีเงินทุนพอสำหรับการดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลหลังจากเดินทางมายังประเทศ แคนาดา
 • ผู้สมัครและสมาชิกครอบครัวต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่มีประวัติอาชญากรรม

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการส่งเอกสารการยื่นขอรับสิทธิ์
 • เตรียมหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านภาษา และเอกสารอื่นๆ
 • ได้รับเจตจำนงค์จากกลุ่มนักลงทุนผู้อุปถัมภ์ กองทุนการลงทุนร่วม หรือ business incubator
 • ส่งเอกสารการยื่นสมัคร เอกสารเพิ่มเติม และ ชำระค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลาการดำเนินการโดยทั่วไปจะใช้เวลาภายใน 12-16 เดือน
 • ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในประเทศ แคนาดาทันที

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager