โปรแกรมวีซ่านักลงทุนแคนาดา

Canada Startup Visa Program

โปรแกรมวีซ่านักลงทุนแคนาดาคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่านักลงทุนแคนาดา (Canada Startup Visa Program) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่ม แผนธุรกิจนวัตกรรม สามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและได้รับการพิจารณาจากองค์กรที่กำหนด โปรแกรมนี้มีเงื่อนไขทางการเงินขั้นต่ำ 190,000 แคนาเดียนดอลลาห์ เพื่อการได้รับสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรในแคนาดาและหลังจาก 3 ปี ผู้สมัครสามารถยื่นขอสัญชาติแคนาดาได้

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากวีซ่าแคนาดา

 • สิทธิการพำนักอาศัยถาวรในแคนาดาสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการตอบรับ
 • ยอมรับการถือสองสัญชาติ
 • ผู้อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส หรือ คู่รักตามกฎหมาย
  • บุตรอายุต่ำกว่า 22 ปี ที่ยังไม่มีคู่สมรสหรือคู่รักตามกฎหมาย
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านแหล่งที่มาของเงินทุน
 • ไม่มีข้อจำกัดด้านอายุ
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษา ในประเทศ แคนาดาได้หลังจากได้รับการอนุมัติ
 • สามารถได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเมื่อได้รับอนุมัติ
 • สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลและระบบสาธารณะสุขของแคนาดา เมื่อได้รับการอนุมัติ
 • มีโอกาสในการสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการย้ายมายังประเทศแคนาดา
 • มีสิทธิในการขอสัญชาติแคนาดาเมื่อมีถิ่นที่อยู่ ครบ 3 ปี

ตัวเลือกการลงทุนในแคนาดา

ผู้สมัครต้องได้รับเจตจำนงค์จากองค์กรที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้:

 • Business incubator ได้รับการยืนยันว่าธุรกิจของผู้สมัครนั้นได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือได้รับการยอมรับจาก business incubator หรือ
 • กลุ่มนักลงทุนผู้อุปถัมภ์ (Angel Investor Group) ได้รับการยืนยันว่าได้ทำการลงทุนขั้นต่ำเป็นจำนวน 75,000 ดอลลาร์ แคนาดา ในธุรกิจของผู้สมัคร หรือ
 • กองทุนการลงทุนร่วม (Venture Capital Fund) ได้รับการยืนยันว่าได้ลงทุนในกองทุนขั้นต่ำเป็นจำนวน 200,000 ดอลลาร์แคนาดา ในธุรกิจของผู้สมัคร

เงื่อนไขการลงทุนแคนาดา

 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิต้องแสดงออกถึงการเป็นนักลงทุนที่มีแนวคิดใหม่เพื่อสนับสนุน ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้
 • ผู้สมัครต้องถือหุ้นสำหรับการมีสิทธิออกเสียงอย่างน้อย 10% ในธุรกิจ และพร้อมกับถือหุ้นสำหรับการมีสิทธิออกเสียงอย่างน้อย 51% ในองค์กรที่กำหนด
 • ผู้สมัครต้องดำเนินการและบริหารจัดการธุรกิจที่ก่อตั้งในประเทศ แคนาดา
 • ผู้สมัครต้องมีระดับภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน ขั้นต่ำอยู่ที่ระดับ 5 ตามเงื่อนไขของประเทศ แคนาดา
 • ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีเงินทุนพอสำหรับการดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลหลังจากเดินทางมายังประเทศ แคนาดา
 • ผู้สมัครและสมาชิกครอบครัวต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่มีประวัติอาชญากรรม

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการส่งเอกสารการยื่นขอรับสิทธิ์
 • เตรียมหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านภาษา และเอกสารอื่นๆ
 • ได้รับเจตจำนงค์จากกลุ่มนักลงทุนผู้อุปถัมภ์ กองทุนการลงทุนร่วม หรือ business incubator
 • ส่งเอกสารการยื่นสมัคร เอกสารเพิ่มเติม และ ชำระค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลาการดำเนินการโดยทั่วไปจะใช้เวลาภายใน 8-12 เดือน
 • ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในประเทศ แคนาดาทันที
 • ปัจจุบันระยะเวลาการขอมีถิ่นที่อยู่จะใช้เวลา 33 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

วีซ่านักลงทุนประเทศแคนาดา (Canada Startup Visa Program) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและครอบครัวสามารถได้รับสิทธิการมีถิ่นที่อยู่ถาวรหากมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านนวัตกรรมตามที่กำหนด

โดยเงื่อนไขมีดังนี้:

 1. กิจการที่เสนอต้องเป็นธุรกิจที่ตรงตามคุณสมบัติภายใต้โปรแกรมวีซ่านักลงทุนของประเทศแคนาดา

กิจการจะได้รับการพิจารณาภายใต้โปรแกรมวีซ่านักลงทุนหากว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครต้องถือ 10% หรือมากกว่าในการมีสิทธิออกเสียงที่แนบติดมากับหุ้นทั้งหมดที่โดดเด่นในขณะนั้น
  2. องค์กรที่กำหนดและผู้สมัครต้องร่วมกันถือมากกว่า 50% ในการมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในธุรกิจ
  3. ผู้สมัครมีความตั้งใจที่จะมีกิจการ:
   1. ผู้สมัครต้องมีการดำเนินการและการบริหารจัดการจากในประเทศ แคนาดา
   2. สำหรับฝ่ายหรือส่วนที่สำคัญต้องมีการดำเนินการจากในประเทศ แคนาดา และจดทะเบียนบริษัทในประเทศ แคนาดา
 1. การยืนยันความตั้งใจจากนิติบุคคลที่กำหนดไว้

เพื่อรับรองว่ากิจการที่เสนอไว้ต้องเป็นธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการดำเนินการในระดับสากลได้ และต้องสร้างงานให้กับพลเมืองประเทศ แคนาดา ผู้สมัครต้องทำตามเงื่อนไขนี้

 1. ลงทุนขั้นต่ำจำนวน 75,000 ดอลลาร์ แคนาดา จากกลุ่ม angel investor ที่กำหนด
 2. ลงทุนขั้นต่ำจำนวน 200,000 ดอลลาร์ แคนาดา จากกองทุนร่วมลงทุน (venture capital fund ) ที่กำหนด
 3. การยอมรับเข้าสู่โปรแกรมธุรกิจ incubator โดยกลุ่มธุรกิจ incubator ที่กำหนด
 1. เงื่อนไขด้านภาษา

ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านภาษาระดับ CLB 5 ในภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส

 1. เงื่อนไขสำหรับ Settlement Fund

ผู้สมัครต้องแสดงที่มาของเงินที่เป็นเงินสนับสนุนตนเองและครอบครัว (ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเงื่อนไขของ settlement fund สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/eligibility.html

คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ บุตรที่สามารถเข้าร่วมได้ต้องมี

 • อายุน้อยกว่า 22 ปี
 • และต้องยังไม่มีคู่สมรสหรือคู่ครอง

สิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในแคนาดาสามารถใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนี้

 • สิทธิ์ในการอาศัยอยู่ ทำงาน และศึกษาที่ไหนก็ได้ในแคนาดาอย่างถาวร
 • สิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ที่มีในสังคม รวมถึงสิทธิ์ดูแลการรักษาพยาบาลของรัฐบาลประเทศ แคนาดา
 • สิทธิ์ในการยื่นสมัครเป็นพลเมือง เมื่อตรงตามเงื่อนไข
 • สิทธิ์ในการได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของแคนาดาและตามฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา
 1. Business incubator ที่กำหนดไว้ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจที่ผู้สมัครเสนอไว้ ว่าตรงตามเงื่อนไข
 2. ผู้สมัครต้องลงนามเพื่อยืนยันว่าตนมีความตั้งใจในการเข้าร่วมโปรแกรม Incubation ของ business incubator ที่กำหนดไว้
 3. ส่งเอกสารสำหรับการทำ work permit และการขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวร
 4. หลังจากwork permit ได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังประเทศแคนาดาเพื่อเปิดใช้สิทธิ์ work permit และทำงานร่วมกับ business incubator ในเรื่องของกิจการที่ได้เสนอไว้
 5. เมื่อสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครและครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแลจะได้รับสถานะการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศแคนาดา
 • 6-8 อาทิตย์สำหรับการสำเร็จจากโปรแกรม Accelerator
 • 6-8 อาทิตย์สำหรับการดำเนินการ work permit
 • 12-16 เดือนสำหรับการดำเนินการเรื่องสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวร

ไม่มีเงื่อนไขในการพำนักอาศัยในช่วงของการดำเนินการ อย่างไรก็ตามผู้สมัครต้องมีการดำเนินการและการบริหารจัดการจากในประเทศแคนาดา และสำหรับฝ่ายหรือส่วนที่สำคัญต้องมีการดำเนินการจากในประเทศแคนาดา ดังนั้นผู้สมัครอาจต้องพำนักในแคนาดาเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไข

ไม่จำเป็น ผู้สมัครจำเป็นต้องแสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในประเทศ แคนาดา ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงิน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager