โปรแกรมวีซ่านักลงทุนประเทศสเปน Spain Golden Visa Program

SPAIN Golden Visa Program

โกลเด้นวีซ่าของสเปนคืออะไร?

วีซ่า นักลงทุน สเปน โกลเด้นวีซ่า ของสเปนเป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัย ที่ช่วยให้นักลงทุนนอกสหภาพยุโรปมีสิทธิที่จะอยู่อาศัย ทำงาน และศึกษาใน สเปน ซึ่งจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 500,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์ โปรแกรมนี้อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติได้มีโอกาสเป็นพลเมืองหลังจากการลงทุน 10 ปี (2 ปีสำหรับอดีตประเทศอาณานิคม) ระบบการศึกษาและสุขภาพที่มีมาตรฐานสูง, การเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าภายในพื้นที่เชงเก้น, ดำเนินการได้รวดเร็ว 1-3 เดือน, ไม่มีข้อกำหนดการพำนักทางกายภาพ, ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • คู่สมรสได้แก่:
  • คู่สมรสหรือคู่รักที่อยู่ร่วมกัน
  • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแล
  • พ่อแม่สามารถเข้าร่วมได้
 • เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในสเปน
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรได้หลังจากการพำนักอาศัยจริงในสเปนเป็นระยะเวลา 5 ปี
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจากการพำนักอาศัยจริงในสเปนเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือ 2 ปี ในกรณีที่เป็นพลเมืองในประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของสเปน
 • มีระบบการศึกษาและระบบการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านการพำนักอาศัย
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับการศึกษา หรือ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

ตัวเลือกการลงทุน

 • การลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
  • ซื้อสินทรัพย์จำนวนหนึ่งแห่ง หรือมากกว่า
  • อนุญาตให้อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นแบบสำหรับอยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ก็ได้
  • ผู้ซื้อร่วมสามารถร่วมลงทุนให้เป็นอสังหาริมทรัพย์หนึ่งแห่ง ( มูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ต่อผู้ร่วมซื้อ 1 คน)
  • การลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ต้องมาจากเงินลงทุนของผู้ลงทุนเอง (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น การจำนอง)
  • การลงทุนสามารถทำได้โดยผ่านบริษัทที่ผู้ลงทุนถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ (มีระยะเวลาในการดำเนินการที่นาน)

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
 • ทำการลงทุนในประเทศสเปนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ต้องถือครองการลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • ไม่ติดค้างหนี้แก่ทางสเปน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องไม่เคยเข้าประเทศหรือพำนักอาศัยในสเปนแบบผิดกฎหมายมาก่อน
 • เปิดบัญชีธนาคารและรับเลขบัตรประจำผู้เสียภาษีของสเปน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทำการเลือกอสังหาริมทรัพย์และดำเนินการด้านเอกสารทางกฎหมาย
 • รับเอกสารยืนยันจากทางตำรวจในการขอรับสิทธิ์
 • ทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้ตรงตามเงื่อนไข
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครตรงกับเงื่อนไขกำหนดครบถ้วน
 • การส่งเอกสารการสมัครสามารถทำได้ที่ประเทศสเปนหรือสถานกงสุลสเปน
 • มีระยะเวลาในการดำเนินการระหว่าง 1-3 เดือน
 • สิทธิ์การพำนักอาศัยจะมีระยะเวลา 1 ปี ในครั้งแรก ตามด้วย 2 ปี และ 5 ปี (สามารถต่ออายุได้)

คำถามที่พบบ่อย

Golden Visa ของสเปน คือโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ โดยให้บุคคลนอกประเทศสหภาพยุโรปสามารถลงทุนในตัวเลือกที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อการได้อาศัยอยู่ในประเทศสเปน

ลักษณะของผู้ที่เหมาะสม มีดังนี้

 • คู่สมรสหรือคู่รัก
 • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง) ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงสมัคร
 • บุตรที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครและมีสถานะโสด
 • พ่อแม่ที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครและไม่มีแหล่งรายได้ที่สามารถดูแลตนเองได้

วีซ่าเริ่มต้นที่ออกภายใต้โปรแกรม Golden Visa มีอายุ 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการออกใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ 2 ปี และตามมาด้วยใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ 5 ปี ซึ่งอาจจะต่ออายุได้ทุก 5 ปี ตราบใดที่ยังคงสถานะการลงทุนและข้อกําหนดอื่น ๆ ไว้

ไม่มี แต่มีเงื่อนไขเดียวในการขอ Golden Visa คือต้องเดินทางมายังสเปนเพื่อการทำ biometrics ในช่วงการดำเนินการขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่และการต่ออายุ

หากต้องการต่ออายุ ต้องทำตามเงื่อนไขแรกที่ตกลงกัน และยังคงถือครองสิทธิ์การลงทุนไว้อยู่

สามารถทำงานในสเปนได้ ผู้ยื่นสมัครหลักและครอบครัวสามารถอยู่และทำงานที่สเปน

ผู้ถือ Golden Visa สามารถอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นได้มากถึง 90 วัน ภายใน180 วัน

เงินลงทุนสินทรัพย์ขั้นต่ำเป็นจำนวน 500,000 ยูโร สำหรับตัวเลือกอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนเป็นจำนวน 1 ล้านยูโร ในหุ้นหรือฝากธนาคาร หรือลงทุน 2 ล้านยูโรในหนี้สาธารณะ

สามารถถือครองได้นานเท่าที่ผู้ลงทุนต้องการจะถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ เนื่องจากการมีใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หรือถือครองไปจนกว่าจะได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรหรือได้รับสิทธิ์พลเมือง ดังนั้นหากผู้ลงทุนขายอสังหาริมทรัพย์ก่อนได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรหรือก่อนได้รับสิทธิ์พลเมือง ใบอนุญาตจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

ต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า

ผู้ลงทุนจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างเต็มตัว ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถกระทำการใดๆได้ในฐานะเจ้าของสินทรัพย์และเจ้าของบ้าน สามารถอยู่เองหรือปล่อยเช่าได้

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นได้ หรือการเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆในสเปน (acquisitions)

ผู้ถือ Golden Visa (ร่วมทั้งผู้อยู่ภายใต้การดูแล) สามารถยื่นสมัครสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ หากอาศัยอยู่ในสเปนต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี 2 เดือนจากตลอดระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี

ผู้ถือ Golden Visa สามารถยื่นสมัครขอสัญชาติสเปนได้ หลังจากการพำนักอยู่ในอยู่ในสเปนเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ต้องสามารถสื่อสารภาษาสเปนได้ และต้องมีคุณสมบัติที่กำหนด

 • มีการเงินที่มั่นคง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถอยู่ในสังคมสเปนได้อย่างดี

พลเมืองจากประเทศโซนลาตินอเมริกา อันดอร์รา, อิเควทอเรียลกินี, ฟิลิปปินส์, โปรตุเกส และเซฟาร์ไดมีสิทธิ์ที่จะสมัครขอสัญชาติสเปนหลังจากพำนักเป็นระยะเวลา 2 ปี

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager