โปรแกรมสิทธิ์การเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรนแอฟริกาใต้

SOUTH AFRICA Financial Independent Permit (Permanent Residence)

การมีถิ่นที่อยู่ถาวรในแอฟริกาใต้: วีซ่าผู้ติดตาม

โปรแกรมนี้ให้สิทธิ์การเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร ดังนั้นผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติ สามารถทำงาน เรียน หรือจัดการธุรกิจของตนเองในแอฟริกาใต้ได้ โปรแกรมนี้ต้องใช้หลักฐานที่สามารถแสดงสินทรัพย์สุทธิตามขั้นต่ำที่กำหนด อย่างน้อย 12,000,000 แรนด์แอฟริกาใต้ (632,000 ดอลล่าร์สหรัฐ)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • อยู่อาศัย ทำงาน เรียนและเริ่มต้นธุรกิจในแอฟริกาใต้
 • ได้รับสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรและมีโอกาสในการสมัครสมุดยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมือง
 • ไม่จำกัดอายุและเปิดรับทุกสัญชาติ
 • ไม่ต้องลงทุนหรืออยู่อาศัยในแอฟริกาใต้
 • ไม่มีกำหนด
 • ผู้อยู่ในอุปการะที่สามารถรวมในการสมัคร:
  • คู่สมรส หรือ คู่รัก ที่อยู่ด้วยกันเกิน 5 ปี
  • บุตรที่อายุไม่เกิน 21 ปี
  • อายุเท่าใดก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับการรักษาพยาบาลเนื่องจากความพิการหรืออื่นๆ แต่ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์
 • แอฟริกาใต้เป็นศูนย์กลางธุรกิจในทวีปแอฟริกา ด้วยตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การบริการด้านสุขภาพส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เส้นทางการได้สัญชาติแอฟริกาใต้เมื่อครบ 10 ปี หรือเร็วกว่าหากมีเหตุผลที่เพียงพอ

 • หลักฐานที่แสดงสินทรัพย์สุทธิตามขั้นต่ำที่กำหนด อย่างน้อย 12,000,000 แรนด์แอฟริกาใต้

เงื่อนไข

 • หลักฐานยืนยันตัวตน
 • ไม่เป็นบุคคต้องห้าม
 • ต้องเข้าประเทศแอฟริกาใต้อย่างถูกกฏหมาย
 • ต้องมีรายได้ทีเพียงพอ คลอบคลุมค่าใช้จ่ายในครอบครัวและการอยู่อาศัย
 • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 120,000 แรนด์แอฟริกาใต้ โดยชำระโดยตรงกับอธิบดีเมื่อได้รับอนุมัติการสมัคร
 • เมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้สมัครจะต้องเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • เตรียมแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมด, เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดและส่งใบสมัครของคุณ
 • ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ณ ประเทศที่ผู้สมัครพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน หรือ มีถิ่นที่อยู่ และ มีที่พำนักระยะยาว
 • ชำระเงิน 120,000 แรนด์แอฟริกาใต้ ให้กับผู้อนุมัติ
 • ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์มีสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในแอฟริกาใต้

เอกสารที่ปรากฎอยู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้ประกอบหรืออ้างว่าจะให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่คุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ละกรณีมีความแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ควรพิจารณาอย่างเหมาะสมหากจะนำข้อมูลทั่วไปนี้ไปใช้กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการที่จะประเมินสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ ทีมกฎหมายของเรายินดีที่จะช่วยเหลือ

  Request Investment Program One-Pager